Dokument & lagar (128 träffar)

Betänkande 2008/09:SkU33

Regeringen har lämnat en redogörelse för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Skatteutskottet ser positivt på det utvecklingsarbete som äger rum kring den årliga redovisningen till riksdagen av skatteutgifter. Utskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta utvecklingsarbetet även väger in intresset av att redovisningen innehåller information som speglar avvikelser från de principer som har varit vägledande vid 1990 års skattereform. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:SkU33 (pdf, 50 kB)

Betänkande 2008/09:SkU35

Den 1 juni 2009 införs en lägsta nivå om 1,25 procent för så kallad mellanränta i skattekontosystemet. För de flesta skattebetalare, som inte har löpande skatte- och avgiftsbetalningar, får reglerna betydelse först om den så kallade kvarskatten är större än 30 000 kronor. Räntesatsen blev tidigare i år 0 procent när basräntan, som styr räntesatserna för underskott på skattekontot, blev 0 procent. Ändringen ska motverka att de som är skyldiga att betala skatt avstår från att göra så kallade fyllnadsinbetalningar av preliminär skatt under året efter inkomståret och i stället betalar skatten i form av slutlig skatt. Om skatteinbetalningarna i stor utsträckning senareläggs kan statens inkomster och därmed lånebehov påverkas väsentligt under 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:SkU35 (pdf, 32 kB)

Betänkande 2008/09:SkU30

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska räknas som ekonomiska föreningar när de beskattas i Sverige. En gruppering består av medlemmar som finns på minst två EU-länders territorier. Endast medlemsstater, myndigheter och offentligrättsliga organ kan vara medlemmar. En gruppering kan bland annat ha som uppgift att förvalta program och projekt för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU genom strukturfonderna. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-14 Debatt: 2009-06-15 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:SkU30 (pdf, 222 kB)

Betänkande 2008/09:SkU2

Reglerna för beskattning av personaloptioner ändras från den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt slopas. Förmån av personaloption ska i stället alltid beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-14 Debatt: 2008-10-22 Beslut: 2008-10-22

Betänkande 2008/09:SkU2 (pdf, 937 kB)

Betänkande 2008/09:JuU2

Riksdagen sa ja till justitieutskottets förslag om en lagteknisk ändring i rättegångsbalken. Syftet med ändringen är att rätta till brister i lagtexten i ett tidigare lagstiftningsärende.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-09-23 Debatt: 2008-10-01 Beslut: 2008-10-01

Betänkande 2008/09:JuU2 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2008/09:JuU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förlänga övergångsreglerna till polisdatalagen. Beslutet innebär att övergångstiden under vilken polisen får föra register med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2009. Regeringen arbetar för närvarande med ett förslag till en ny lag om hur personuppgifter ska behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet. Lagen ska ersätta polisdatalagen. Eftersom den nya lagen inte hinner träda i kraft till den 31 december 2008 förlängs övergångsreglerna till polisdatalagen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-21 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:JuU8 (pdf, 169 kB)

Betänkande 2008/09:SkU15

Reglerna om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land ändras den 1 januari 2009. Med tredje land menas länder utanför EU. Den kvantitativa begränsningen för vin höjs från två till fyra liter, en kvantitativ begränsning för starköl på sexton liter införs och de kvantitativa begränsningarna för parfym, kaffe och te slopas. Beloppsgränsen för resande från tredje land ändras från 175 ecu till 430 euro för flyg- och sjöresenärer och 300 euro för andra resenärer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-12-10 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:SkU15 (pdf, 732 kB)

Betänkande 2008/09:SkU13

Personer som fyllt 65 år får sänkt skatt. Beslutet innebär att grundavdraget höjs vid taxerade förvärvsinkomster upp till cirka 363 000 kronor. De nya reglerna tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-25 Debatt: 2008-12-10 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:SkU13 (pdf, 174 kB)

Betänkande 2008/09:SkU9

Nya skatteregler som ska lätta på den administrativa bördan för företagen träder i kraft den 1 januari 2009. Reglerna innebär bland annat följande: Ett företag får göra skatteavdrag när det sätter av pengar till en periodiseringsfond. Efter ett antal år måste företaget ta upp avdraget till beskattning. Om företaget gjort flera sådana avdrag ska det enligt de nya reglerna ta upp avdragen i en bestämd ordning. Det blir möjligt att lämna koncernbidrag till eller från nybildade bolag som förvärvats under året. Hanteringen av säkerheter i samband med skalbolagsdeklaration förenklas. En fysisk person, till exempel ett företag, som säljer en andel i ett skalbolag ska endast behöva ställa säkerhet när Skatteverket begär det. De så kallade 3:12-reglerna ändras så att årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid den tidpunkten. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid 2010 års taxering. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:SkU9 (pdf, 1801 kB)

Betänkande 2008/09:SkU7

Europeiska rådet beslutade i juni att Bulgarien och Rumänien ska ansluta till skiljemannakonventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag som har en så kallad intressegemenskap. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införliva rådets beslut i svensk lag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:SkU7 (pdf, 304 kB)

Betänkande 2008/09:SkU10

Tullverket får undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om dessa innehåller alkohol eller tobaksvaror. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2007 öppnades 296 postförsändelser som totalt innehöll 1 198 140 cigaretter, 847,4 liter sprit, 741,1 liter vin och 622,85 liter öl. Man har under tidigare kontrollår inte påträffat så stora volymer. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-26 Beslut: 2008-11-26

Betänkande 2008/09:SkU10 (pdf, 95 kB)

Betänkande 2008/09:JuU25

Från den 28 juni i 2009 ska svenska pass förses med fingeravtryck. Syftet är att ytterligare höja säkerheten i passen. Passmyndigheten ska ta fingeravtryck när man ansöker om pass, och fingeravtrycken ska lagras i passet. Undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck kan göras för barn under tolv år och för personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck, till exempel för att de saknar fingrar. Ett pass som har utfärdats innan den 28 juni 2009 gäller hela den giltighetstid som står i passet. Fingeravtrycken sparas endast i passet. När passet har lämnats ut raderas avtrycken ur passmyndighetens system och de får inte heller sparas i något annat register.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-23 Debatt: 2009-05-06 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:JuU25 (pdf, 196 kB)

Betänkande 2008/09:JuU16

Kravet på att Högsta domstolens och Regeringsrättens sammansättning ska bestå av fem ledamöter vid domstolsprövningar ska i fortsättningen bara gälla prövningar som hör till domstolarnas centrala rättskipande uppgifter. I övriga fall ska domstolarna själva få avgöra hur sammansättningen ska se ut. Regeln om halvt plenum för Högsta domstolen tas bort, och sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten anpassas så att de blir mer likartade. Ändringarna väntas leda till ökad effektivitet, vilket kan leda till att domstolarna får mer tid till prejudikatbildning. Vidare tas kraven på att Högsta domstolen och Regeringsrätten ska vara indelade i avdelningar bort. I stället överlåts åt domstolarna att besluta om indelning i avdelningar. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-15 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:JuU16 (pdf, 752 kB)

Betänkande 2008/09:JuU14

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-03-18 Beslut: 2009-03-19

Betänkande 2008/09:JuU14 (pdf, 20 kB)

Betänkande 2008/09:SkU21

Från den 1 maj 2009 införs så kallade ägarlägenheter i Sverige. Se ärende 2008/09:CU16. Skattereglerna för ägarlägenheter ska i sak vara desamma som för småhus utom att ägarlägenheter a vid fastighetstaxeringen ska värderas enligt samma regler som hyreshus. Allmän och förenklad fastighetstaxering av ägarlägenheter ska ske vid samma tidpunkter som för hyreshus. Begreppen "privatbostad" och "privatbostadsfastighet" ska vid inkomstbeskattning även omfatta ägarlägenheter. När det gäller uppskov av beskattning av kapitalvinst vid försäljning av fastighet ska begreppet "ersättningsbostad" också omfatta ägarlägenheter. Fastighetsavgift ska betalas enligt de regler som gäller för småhus, dvs. för 2009 0,75 % av taxeringsvärdet och maximalt 6 362 kr. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-18 Beslut: 2009-02-19

Betänkande 2008/09:SkU21 (pdf, 1712 kB) Webb-tv debatt om förslag: Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Betänkande 2008/09:JuU20

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 6
Justering: 2009-03-26 Debatt: 2009-04-15 Beslut: 2009-04-16

Betänkande 2008/09:JuU20 (pdf, 111 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2008/09:JuU13

Penningtvättslagen upphävs och ersätts med en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna innebär att ett EG-direktiv (det tredje penningtvättsdirektivet) genomförs i Sverige. En rad nya aktörer kommer att omfattas av reglerna. Det gäller till exempel registrerade revisionsbolag och andra aktörer som erbjuder bokförings- och revisionstjänster samt bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver handel eller auktionsförsäljning av varor, där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro. Kraven skärps på aktörerna att utifrån en riskbaserad utgångspunkt lära känna sin kund. Aktörerna ska lägga ner mest resurser där de bäst behövs. Misstänkta transaktioner ska utan dröjsmål rapporteras till Finanspolisen för vidare utredning. Samtliga aktörer som omfattas av det tredje penningtvättsdirektivet ska stå under tillsyn, och Finansinspektionen ska samordna tillsynen. De nya reglerna började gälla den 15 mars 2009.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:JuU13 (pdf, 2891 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet

Betänkande 2008/09:SkU27

Arbetsgivare ska kunna få uppskov med inbetalningen av de anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter. Uppskovet ska gälla två valfria redovisningsperioder under februari-december 2009 och som längst vara i ett år. Företaget ansöker om uppskov hos Skatteverket och ska betala avgift och ränta för uppskovet. Åtgärderna ingår som en del i regeringens åtgärdspaket för att motverka de negativa effekterna av den finansiella krisen. Syftet är att dämpa likviditetsproblemen för företag som inte kan få lån på normala villkor på grund av krisen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-02-19 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-25

Betänkande 2008/09:SkU27 (pdf, 45 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ökade möjligheter till skatteanstånd

Betänkande 2008/09:SkU23

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, beskattning av allmännyttig verksamhet och beskattningen av arrendetomter och tomter med enkla bostadshus.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 3
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-26 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:SkU23 (pdf, 282 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2008/09:SkU22

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna innehåller förslag om skatte- och avgiftskontrollen, F-skatt, skatteflyktslagen, tredjemansrevision, företagens inbetalning av skatt, skattetillägg, inbetalning på fel skattekonto, företrädares ansvar för juridiska personers skatter, kostnader i skattemål, registreringsnummer för enskild firma, folkbokföring av barn, skyddet för personuppgifter, användning av folkbokföringsuppgifter i forskning och driften av Statens personadressregister.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 5
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-26 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:SkU22 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring