Dokument & lagar (344 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 10 april kl. V2 3 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 29 nästlidne mars samt den 1 och 2 innevarande april förda protokoll. 8 2. Till bordläggning anmäldes: konstitutionsutskottets utlåtande, n.o 8, i anledning af väckt motion om

1890-04-10

Riksdagens protokoll 1890:24 (pdf, 3191 kB)

Riksdagens protokoll 1890:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 23. Torsdagen den 27 Mars. Kl. 2 3 e. in. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts nedannämnda propositioner till Riksdagen, nemligen: angående byte af mark mellan kronan och

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:23 (pdf, 2157 kB)

Riksdagens protokoll 1890:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 25. Fredagen den 11 April. Kl. 7 e. ra. 1. Herr vice talmannen, hvilken under början af detta sammanträde ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel,

1890-04-15

Riksdagens protokoll 1890:25 (pdf, 3200 kB)

Riksdagens protokoll 1890:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o39. Måndagen den 5 maj kl. 7 e. m. 1. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens förhandlingar, lät uppläsa följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongjustitiedepartementet den 5 maj 1890. Komministern

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:39 (pdf, 3239 kB)

Riksdagens protokoll 1890:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 3. Lördagen den 25 Januari kl 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. friherre F. von Essen aflemnade nedanuämnda Kongl. Majts propositioner till Riksdagen: l:o angående befrielse från utgifvande till kronan af vissa s. k. skilnadsarrenden 2:o angående jemkning af den på hemman

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:3 (pdf, 1553 kB)

Riksdagens protokoll 1890:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 27. Lördagen den 19 april kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 10 och 11 innevarande april förda protokoll. 2. Efter föredragning af herr J. Andersons i Tenhult i senaste sammanträdet aflemnade motion n:o 230, hänvisades densamma till behandling af

1890-04-17

Riksdagens protokoll 1890:27 (pdf, 3411 kB)

Riksdagens protokoll 1890:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Ändra Kammaren. N:o 17. Fredagen den 21 mars kl. ya3 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammanträde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets utlåtanden n:is 5, 37, 38 och 39 lagutskottets utlåtanden n:is 31 och 32 samt Andra Kammarens

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:17 (pdf, 735 kB)

Riksdagens protokoll 1890:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 5. Lördagen den Februari kl. 1 e. m. 1. Herr statsrådet m. m. A. Östergren aflemnade följande Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och 13 i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885 med förslag

1890-02-04

Riksdagens protokoll 1890:5 (pdf, 630 kB)

Riksdagens protokoll 1890:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 7 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Upplästes ett insändt läkarebetyg af följande lydelse: Att herr landshöfding W. Lotliigius ännu icke är så återstäld efter sin sjukdom, att han utan risk kan lemna sina rum, varder på heder och samvete intygadt.

1890-02-11

Riksdagens protokoll 1890:5 (pdf, 704 kB)

Riksdagens protokoll 1890:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Ändra Kammaren. N:o 1. Efter det i enlighet med riksdagsordningens 2 lagtima riksdag samlats i Stockholm onsdagen den 15 januari 1890, sammanträdde Andra Kammaren Torsdagen den 10 januari kl. 11 f. in. 1- Representanten för Vestra och Östra Hisings tingslag herr Jöns Rundbäck, såsom den

1890-01-17

Riksdagens protokoll 1890:1 (pdf, 580 kB)

Riksdagens protokoll 1890:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890, Första Kammaren. No 4. Lördagen den 1 februari. Kammaren sammanträdde kl. 12.30 e. m. Upplästes ett insändt läkarebetyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr lektor A. Rundbäck för sin helsas vårdande är i behof af ytterligare ett par veckors ledighet från riksdagsgöromålen,

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:4 (pdf, 526 kB)

Riksdagens protokoll 1890:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren N:o 3. Måndagen den 27 januari. Kammaren sammanträdde kl. 12,3 o e. m. Herr grefven och talmannen framträdde till talmansbordet och yttrade: Af Hans Maj:t Konungen kallad att vid innevarande riksdag leda kammarens förhandlingar, men vid riksdagens början af sjukdom hindrad

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:3 (pdf, 473 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 37. Lördagen den 3 maj. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes föredragningen af särskilda utskottets för behandling af förslag angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande n:o 1. Efter föredragning till en början af mom. b af punkten

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1890:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1890 NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af protokollet, liallet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1890. N:1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter valets slut

1890-05-21

Riksdagens protokoll 1890:utdr (pdf, 11040 kB)

Riksdagens protokoll 1890:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. M:o 8. Fredagen den 21 februari. Kl. e. in. Justerades protokollet för den 14 dennes. 2. 1 öredrogs ett från Första Kammaren ankommet protokollsutdrag, innefattande inbjudning till Andra Kammaren att förena sig med Första Kammaren i fattadt beslut om tillsättande af ett särskildt

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:8 (pdf, 3815 kB)

Riksdagens protokoll 1890:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. H:o 26. Onsdagen den 6 april. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes följande förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen: af statsutskottet: n:o 33, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:26 (pdf, 4976 kB)

Riksdagens protokoll 1890:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 26 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar fortfarande af herr vice talmannen. 1. Justerades protokollsutdrag angående kammarens under förmiddagen fattade beslut. 2. Till kammarens afgörande

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:22 (pdf, 3959 kB)

Riksdagens protokoll 1890:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 8 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. frih. F. von Essen aflemnade Kong,Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till

1890-03-07

Riksdagens protokoll 1890:13 (pdf, 3668 kB)

Riksdagens protokoll 1890:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. M:o 11. Lördagen den I mars. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. V. Groll aflemnade följande Kongl. Makts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000 kronor, in. in.angående

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:11 (pdf, 3966 kB)

Riksdagens protokoll 1890:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 1 Mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämuda nådiga propositioner till Kiksdagen: l:o angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:10 (pdf, 3631 kB)