Dokument & lagar (106 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 29. Lördagen den 9 april. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Till Kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr friherre A. H. Fock, till följd af muskelreumatism, måste under några dagar

1892-04-08

Riksdagens protokoll 1892:29 (pdf, 3112 kB)

Riksdagens protokoll 1892:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 24. Fredagen den 1 april. Kl. Y e. m. i- i. V-1 Justerades protokollet för den 24 nästlidne mars. 2. Till Kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare hr G. Jansson i följd af sjukdom Bronckitis aeuta är förhindrad att

1892-03-31

Riksdagens protokoll 1892:24 (pdf, 2475 kB)

Riksdagens protokoll 1892:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 19. Vi 8 J dinte I- VVi’fTisdagen den 29 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Justerades protokollet för den 21 i denna månad. 0 4 i itv i: v Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial n:o 38, med förslag till åtskilliga stadgande hvilka böra införas i det

1892-03-30

Riksdagens protokoll 1892:19 (pdf, 870 kB)

Riksdagens protokoll 1892:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 20. Måndagen den 21 mars. Kl. V, 3 e. m. 1. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom

1892-03-22

Riksdagens protokoll 1892:20 (pdf, 2820 kB)

Riksdagens protokoll 1892:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 16. Fredagen den 18 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Upplästes följande till herr,talmannen inkomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens Första Kammare. Då min hustru är lifsfarligt sjuk i lunginflammation,

1892-03-18

Riksdagens protokoll 1892:16 (pdf, 845 kB)

Riksdagens protokoll 1892:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 15. Fredagen den 4 mars. Kl. Vs3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 26 sistlidne februari. 2. Föredrogos, men bordlädes å nyo statsutskottets utlåtanden n:is 19, 20, 21, 22, 23 och 24. 3. För motions afgifvande hade sig anmält herr J. Manicell, hvilken nu aflemnade en

1892-03-05

Riksdagens protokoll 1892:15 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892. Första Kammaren. N:o 12. un i. In l\i t I Lördagen den 5 mars. i i tO 11:0 i f i.t t 1j h ir.j i Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. It- t. I Herr statsrådet friherre Palmstierna aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtelse af vissa kronolägenheter

1892-03-05

Riksdagens protokoll 1892:12 (pdf, 654 kB)

Riksdagens protokoll 1892:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o II. Onsdagen den 2 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr vice talmannen ledde kammarens förhandlingar. Upplästes två inkomna läkarebetyg, så lydande: Att herr grefve G. Lagerbjelke till följd af förkylning är tills vidare förhindrad att lemna sina rum, intygar Stockholm

1892-03-01

Riksdagens protokoll 1892:11 (pdf, 2813 kB)

Riksdagens protokoll 1892:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 27 februari. Kl. 11 f. in. 1. Justerades protokollet för den 20 innevarande februari. 2. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den af Riksdagens nästlidet år församlade revisorer afgifna berättelse angående verkstad granskning af statsverkets samt

1892-02-29

Riksdagens protokoll 1892:13 (pdf, 2794 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 10. il Lördagen den 27 februari. Kamin aren samnrattttädcfe kl. 12 på dagen. Ll-irti:0 P. V i, J it r.U J Justerades protokollet för den 20 i denna månad. Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen: n:o 7, i anledning af dels

1892-02-27

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 912 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 10. Lördagen den 20 februari. Kl. 2 e. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 12 och 13 dennes förda protokoll. 2. Efter föredragning af de i senaste sammanträdet väckta motioner hänvisades: herr A. F. Liljeholms motion, n:o 174, till kammarens tillfälliga utskott

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 9. Lördagen den 20 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 12 och 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande n:o 7, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvudtitel, innefattande anslagen

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3340 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 16 februari. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes två så lydande protokoll: År 1892 den 13 februari sammanträdde kamrarnes valmän för att utse Riksdagens justitieombudsman och befunnos, efter valförrättningens slut, rösterna hafva utfallit sålunda: herr assessoren i

1892-02-14

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3496 kB)

Riksdagens protokoll 1892:6

IV.VtOAs.lSfAS i vVVil.v.v. v.l A,N VV RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 10 februari. Kl. 11 f. m. MU i1 i ii v f-U I Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Jemlikt förut fattadt beslut företogos nu val af dels sex revisorer för deltagande uti innevarande års granskning af statsverkets,

1892-02-08

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 510 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren N:o 5. Måndagen den 1 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr Falk, Wilhelm, anmälde,1 att han infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollet för den 25 i denna månad. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet~följande, den 30 sistlidne januari bordlagda motioner:

1892-02-02

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 504 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Tisdagen den 2 februari. Kl. 1 e. m. I Upplästes för justering de i kammarens sammanträden den 25 och 26 nästlidne januari förda protokoll. Ordet begärdes härvid af Herr Jonsson i Hof, som yttrade: Herr talman, mine herrar Vid den öfverläggning, som i kammaren förekom

1892-02-01

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 691 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren, N:o 4. Tisdagen den 26 januari. Kammaren sammanträdde kl. l e. m. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare, häradshöfding M. Unger på grund af sjukdom influensa under närmaste tiden ej kan deltaga i Riksdagens förhandlingar,

1892-01-28

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 1065 kB)

Riksdagens protokoll 1892:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o2. Måndagen den 25 januari kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 16 och 18 innevarande januari förda protokoll. 2. Herr statsrådet m. m. A. Östergren aflemnade följande Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: rörande upplåtelse af kronolägenheten

1892-01-24

Riksdagens protokoll 1892:2 (pdf, 1546 kB)

Riksdagens protokoll 1892:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 3. Fredagen den 22 januari. Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m. Upplästes tre inkomna läkarebetyg, så lydande: Att riksmarskalken friherre G. Bildt på grund af illamående i dag är urståndsatt att lemna sina rum, intygas härmed. Stockholm den 22 januari 1892. Au g. Berlin,

1892-01-22

Riksdagens protokoll 1892:3 (pdf, 1275 kB)

Riksdagens protokoll 1892:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 2. Onsdagen den 20 januari. Kammaren sammanträdde kl. 10.30 f. m. Herrar Weinberg, Anders Larsson, Lithander, Lothigius, Öländer, Spånberg ock Belura anmälde, att de infunnit sig vid riksdagen. Föredrogs ock känvisades till statsutskottet kerr af Burens nedannämnda, den

1892-01-21

Riksdagens protokoll 1892:2 (pdf, 312 kB)