Dokument & lagar (106 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 34. Lördagen den 7 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr talmannen tillkännagaf, att hans excellens friherre Bildt skriftligen anmält sig vara af illamående hindrad bevista dagens sammanträde Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Föredrogs, men bordlädes

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:34 (pdf, 3743 kB)

Riksdagens protokoll 1892:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 4 maj, e. in. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades ett protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Fortsattes föredragningen af statsutskottets utlåtande no 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:32 (pdf, 2186 kB)

Riksdagens protokoll 1892:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 27 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1- Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelser: dels n:o 36, till Konungen, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för Ystad-Eslöfs

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:32 (pdf, 3439 kB)

Riksdagens protokoll 1892:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 31. Onsdagen den 27 april. Kl. 11 f. m. 1- Justerades protokollet för den 20 dennes. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången konstitutionsutskottets memorial n:o 14. 3. Till kammarens afgörande förelåg till en början lagutskottets utlåtande n:o 41, i anledning af Kongl.

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:31 (pdf, 3009 kB)

Riksdagens protokoll 1892:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 30. Onsdagen den 20 april. Kl. V2 3 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammanträde kammarens förhandlingar. I Justerades de i kammarens sammanträden den 7, 8, 9 och 13 dennes förda protokoll. o 2. Härefter föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:30 (pdf, 1835 kB)

Riksdagens protokoll 1892:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892, Första Kammaren. N:o 30. 1 l 1 l J J Lördagen den 30 april, e. m. Kammaren sammmanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs å nyo Första Kammarens tillfälliga utskotts den Ifrågasätta 23 och 26 i denna månad bordlagda utlåtande n:o It, i anled- t9ir.der ning af väckt motion om tillsättande af eu komité

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:30 (pdf, 1648 kB)

Riksdagens protokoll 1892:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 28. Onsdagen den 27 april, e. ni. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Fortsattes föredragningen af konstitutionsutskottets utlåtande n:o Om 12, i anledning af väckta motioner om förändrade bestämmelser utsträckning i fråga om vilkoren för rätt att välja riksdagsmän i AndrartLpn/w

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:28 (pdf, 1896 kB)

Riksdagens protokoll 1892:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. No 28. Fredagen den 8 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande april. 2. Efter föredragning af herr A. V. Ljungmans i gårdagens sammanträde atlemnade motion, n:o 197, hänvisades densamma till kammarens tillfälliga utskott n:o 3. 3. Föredrogos och bordlädes

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:28 (pdf, 2143 kB)

Riksdagens protokoll 1892:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 27. Torsdagen den 7 april. Kl. 7 e. m. 1. Föredrogos men blefvo å nyo bordlagda: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 10 statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 och 54 samt lagutskottets utlåtanden n:is 37 och 38. 2. Herr talmannen

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:27 (pdf, 2659 kB)

Riksdagens protokoll 1892:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 26. Onsdagen den 6 april. Kl. 7 e. m. 1. Fortsattes öfverläggningen angående lagutskottets i dess utlåtande Angående n:o 32 framstälda förslag till ändrad lydelse af 27 mom. 1 värn- ändring i pligtslagen och lemnades dervid, enligt förut gjord anteckning ordet vissa delar

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:26 (pdf, 4182 kB)

Riksdagens protokoll 1892:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o25. Måndagen den 4 april kl. s 3 e. m. 1. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kongl. Maj:ts på kammarens bord hvilande proposition till Riksdagen angående ändring i tiden för ekonomiska besigtningars hållande. Till behandling af bevillningsutskottet hänvisades Kongl.

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:25 (pdf, 3286 kB)

Riksdagens protokoll 1892:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 25. Fredagen den 8 april. Kamrarne sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 1 i denna månad samt ett protokollsutdrag för gårdagens sammanträde. Vid föredragning af statsutskottets under gårdagen bordlagda

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:25 (pdf, 1076 kB)

Riksdagens protokoll 1892:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 7 april. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial och utlåtande: n:o 55, med förslag till voteringsproposition i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i en fråga rörande anslagen under riksstatens sjunde hufvudtitel

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:24 (pdf, 1568 kB)

Riksdagens protokoll 1892:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 23. Tisdagen den 29 mars. Kl. 1la 3 e. m. I Justerades protokollet för den 21 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. V. L. Groll aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:23 (pdf, 2874 kB)

Riksdagens protokoll 1892:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 23. Onsdagen den 6 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Fortsattes föredragningen af statsutskottets utlåtande n:o 39, angående ordnande af landtförsvaret. Punkten I. Mom. bUtskottets hemställan bifölls. Mom. cUppsättande af nya Friherre Leijonhufvud, Broder

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:23 (pdf, 2203 kB)

Riksdagens protokoll 1892:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 22. Lördagen den 26 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 18 och 19 innevarande mars förda protokoll. 2. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:22 (pdf, 2533 kB)

Riksdagens protokoll 1892:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 6 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 30 sistlidne mars. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande n:o 10, i anledning af väckt motion om ändring af 51 m. fl. i regeringsformen statsutskottets utlåtanden

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:22 (pdf, 3090 kB)

Riksdagens protokoll 1892:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. No 21. Onsdagen den 23 mars. Kl. 7 e. m. 1. Till fortsatt behandling företogos konstitutionsutskottets utlåtanden n:is 3 och 4, dervid, enligt den af kammaren antagna föredragningsordning, i ett sammanhang föredrogos Kongl. Maj:ts af utskottet i utlåtandet n:r 3 tillstyrkta

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:21 (pdf, 1514 kB)

Riksdagens protokoll 1892:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren- N:o 21. Måndagen den 4 april. Kammaren sammmanträdde kl. 2.3 o e. m. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets betänkanden: n:o 4, i anledning af dels KoDgl. Maj:ts proposition n:o 4, om ändring i förordningen den 14 september 1883 angående bevillning af fast egendom samt

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:21 (pdf, 1155 kB)

Riksdagens protokoll 1892:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 20. Lördagen den 2 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr talmannen tillkännagaf, att grefve Lagerbjelke anmält sig, till följd af sjukdom, vara tills vidare hindrad deltaga i kammarens sammanträden. Justerades protokollet för den 26 sistlidne mars. Anmäldes och

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:20 (pdf, 3207 kB)