Dokument & lagar (17 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag. Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund. Biksg.kmtorots reglementeIn nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utbetalda lån 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1897-05-20

Svensk författningssamling (pdf, 4659 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1897-05-18

Svensk författningssamling (pdf, 3807 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 14 maj 1897. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 10 i denna månad hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-14

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar (pdf, 114 kB)

Framställning / redogörelse 1897:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1896 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1895 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1897-02-04

Framställning / redogörelse 1897:SV (pdf, 20984 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 19 Januari 1897. Den 14 Januari 1896 undertecknades i Buenos Ayres en deklaration inne- Deklaration hållande tolkning af vissa punkter i vänskaps-handels- och siöfartstraktaten ageDd®lk n J

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Rber (pdf, 2953 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal

KongIMIajrts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 19 Januari 1897. Gode herrar och svenske män i.i 1 jVlottagen Min helsning då I nu, genom Edra medborgares förtroende kallade till vigtiga värf, samlens för att pligtenligt fullgöra dem. Våra förhållanden till främmande magter äro fortfarande goda. De bero, i

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal (pdf, 197 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RGK

RIKSDAGENS år I 89fi församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1897. i S1 I BUi!lot i. fl u n l 7 7V-4 11 W 1 W 8 f 1 s tf 7DmoT/U/7ini titi krJirliit Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde, Revisorer

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RGK (pdf, 20210 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RB

BERÄTTELSE TILL 1897 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1896. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890. 3c i iTÅaaa uACiaii i amitoaj h A C8i T,5- M 5/ c ii 1 t.it i A a i U 9 i.J I y t 1. r r 1 H Qmn H 008 f i ti Vi iA Till 1897 års lagtima Riksdag. Jämte

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RB (pdf, 7006 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven Tid lagtima riksmötet år 1897 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1897. t 4s INNEHÅLL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anstälda mot: 1 borgmästaren S. Vigelius m. fl.för det de underlåtit att förklara sig jäfvige forts,

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:Jo (pdf, 5428 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE f I/alu 10 i t k vraMud dill FÖR rutin i 0, jdlH iliJSÅ U:f II a41 RIKSGÄLDS-KONTORET, jiTioiii niotioI loda.ina JiH i r i■11 v. j uit tV r-ior/ig iucift- bli av li ji utfärdadt vid slutet af 1896 års riksdag. tillit Bih. till Riksd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Rikug.kontorets reglemente.Innehålls-förteckning.

1896-05-16

Svensk författningssamling (pdf, 5143 kB)

Svensk författningssamling

itO.q fi t f f4 i f, V:t u i n U. ii KM nMr. r t,r mus r:m H i:JO 1 i Ji.11T IV 1 ifiiV il iH iijniii lfa vm,j j i i1J00 cViOii.vii jc f.jj:rf©b i'uy 1 v m.r.iu-ii-c: Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 12 Maj 1896. VuvA A vy v.t ii j.i v Afdelning I. 11 hl i fl vii ii Mi:i.i.i. i,1 illfliVl

1896-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 3526 kB)

Framställning / redogörelse 1896:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1895 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill körande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1894 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKT1EBOLAG,

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:SV (pdf, 20832 kB)

Framställning / redogörelse 1896:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 18 Januari 1896. En konvention angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark Konvention gränsande farvattnen undertecknades den 2 Februari 1895 i Stockholm. Denna konvention har

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:Rber (pdf, 2943 kB)

Framställning / redogörelse 1896:RGK

RIKSDAGENS år 1895 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1896. h-fA t/j v j 111. 9 ioi ÄltH.ijk i f f fr $1 fq 1 ä ri I i fro.a.fifiki Ui i ot fiV Jemlik föreskriften i 6 af gällande instruktion få

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:RGK (pdf, 20795 kB)

Framställning / redogörelse 1896:RB

BERÄTTELSE TILL 1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1895. STOCKHOLM. P. 4. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. U i 5 A A t I tX aC jC i Till 1896 års lagtima Riksdag. Med anledning deraf, att af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:RB (pdf, 6656 kB)

Framställning / redogörelse 1896:Kmtal

KorigL IMIa.j:ts ta.1 på rikssalen vid riksdagens öppnande den 18 Januari 1896. Gode herrar och svenske män V aren helande välkomne till fullgörande af Edra vigtiga värf. Då I för ett år sedan församladens å detta rum, var Mitt hjerta icke fritt från bekymmer öfver de möjliga följderna af yppade misshälligheter mellan

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:Kmtal (pdf, 161 kB)

Framställning / redogörelse 1896:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELS E, afgifven vid lagtima riksmötet år 1896 samt T ryckfri hetskom iterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H A5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1896. INNEHÅLL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anbefalda mot: 1 borgmästaren S. Vigelius m. fl.för det de underlåtit att förklara sig jäfvige.6

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:Jo (pdf, 8323 kB)