Dokument & lagar (9 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag. Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund. Biksg.kmtorots reglementeIn nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utbetalda lån 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1897-05-20

Svensk författningssamling (pdf, 4659 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1897-05-18

Svensk författningssamling (pdf, 3807 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 14 maj 1897. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 10 i denna månad hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-14

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar (pdf, 114 kB)

Framställning / redogörelse 1897:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1896 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1895 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1897-02-04

Framställning / redogörelse 1897:SV (pdf, 20984 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 19 Januari 1897. Den 14 Januari 1896 undertecknades i Buenos Ayres en deklaration inne- Deklaration hållande tolkning af vissa punkter i vänskaps-handels- och siöfartstraktaten ageDd®lk n J

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Rber (pdf, 2953 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal

KongIMIajrts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 19 Januari 1897. Gode herrar och svenske män i.i 1 jVlottagen Min helsning då I nu, genom Edra medborgares förtroende kallade till vigtiga värf, samlens för att pligtenligt fullgöra dem. Våra förhållanden till främmande magter äro fortfarande goda. De bero, i

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal (pdf, 197 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RGK

RIKSDAGENS år I 89fi församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1897. i S1 I BUi!lot i. fl u n l 7 7V-4 11 W 1 W 8 f 1 s tf 7DmoT/U/7ini titi krJirliit Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde, Revisorer

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RGK (pdf, 20210 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RB

BERÄTTELSE TILL 1897 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1896. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890. 3c i iTÅaaa uACiaii i amitoaj h A C8i T,5- M 5/ c ii 1 t.it i A a i U 9 i.J I y t 1. r r 1 H Qmn H 008 f i ti Vi iA Till 1897 års lagtima Riksdag. Jämte

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RB (pdf, 7006 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven Tid lagtima riksmötet år 1897 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1897. t 4s INNEHÅLL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anstälda mot: 1 borgmästaren S. Vigelius m. fl.för det de underlåtit att förklara sig jäfvige forts,

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:Jo (pdf, 5428 kB)