Dokument & lagar (17 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2015-10-01

utskottsdokument 2014/15:verk

Civilutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Beredningsområde Utskottet bereder ärenden om äktenskaps-föräldra-ärvda-handels-jorda- och utsökningsbalkarna, försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt, skadeståndsrätt, transporträtt, konkursrätt, konsumentpolitik, internationell privaträtt, bostadspolitik, vattenrätt,

2015-10-01

Yttrande 2014/15:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU5y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 21 april att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition samt de motioner

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU5y (pdf, 253 kB)

Yttrande 2014/15:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU4y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2014/15:CU4y

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med motioner, i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde. Civilutskottet tar i sitt yttrande

2015-05-26

Yttrande 2014/15:CU4y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2014/15:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och eventuella

2015-04-22

Yttrande 2014/15:MJU3y (pdf, 181 kB)

Yttrande 2014/15:CU3y

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och följdmotioner i

2015-04-17

Yttrande 2014/15:CU3y (pdf, 98 kB)

Yttrande 2014/15:CU2y

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny start KOM2014 910 i de delar som berör civilutskottets beredningsområde. Civilutskottet lämnar i yttrandet övergripande

2015-01-23

Yttrande 2014/15:CU2y (pdf, 147 kB)

Yttrande 2014/15:CU1y

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan

2014-11-28

Yttrande 2014/15:CU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2014/15:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över de iakttagelser som redovisas i promemorian Uppföljning av riksdagens

2014-11-26

Yttrande 2014/15:MJU1y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2014/15:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU2y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt motioner

2014-11-24

Yttrande 2014/15:MJU2y (pdf, 33 kB)

Yttrande 1980/81:CU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:6 y om särskilt stöd för täckande av vissa hyresförluster Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett civilutskottet fillfälle att avge yttrande över förslag i mofion 1980/81:2121 s yrkande 10 att riksdagen

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU6 (pdf, 226 kB)

Yttrande 1980/81:CU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:5 y över förslag om riktlinjer för energipolitiken Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken jämte motioner i vad

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU5 (pdf, 294 kB)

Yttrande 1980/81:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:4 y om ekonomisk-politiska åtgärder såvitt avser socialdepartementets verksamhetsområde prop. 1980/81:118 Till socialutskottet Socialutskottet har genom beslut den 31 mars 1981 berett civilutskottel tillfälle att avge yttrande

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU4 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1980/81:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:3 y över förslag att slopa mervärdeskatten vid byggande av vissa hyres-och bostadsrättshus Till skatteutskottet Motioner m. m. Skalteutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över förslaget i motion 1980/81:85

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU3 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1980/81:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:2 y över förslag om utredning m. m. beträffande hyresrättskooperation Till lagutskottet Motion Lagutskottet har hemställt om civilutskottets yttrande över motion 1979/80:1618 av Lars Ulander s och Oskar Lindkvist sMotionärerna

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU2 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1980/81:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:1 y om vissa åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 13 maj 1980 beslutat hemställa om yttrande hos civilutskottet över motionerna 1979/80:1120 s och 1979/80:1864 vpk jämte

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU1 (pdf, 349 kB)