Dokument & lagar (38 träffar)

Betänkande 2010/11:SkU35

Riksdagen har beslutat om ändringar i skattelagstiftning till följd av ett EU-direktiv om investeringsfonder. Direktivet innebär att sammanslagningar av investeringsfonder och förvaltning av investeringsfonder blir möjliga över EU-ländernas gränser. I dag är det bara möjligt att slå samman fonder inom samma EU-land. Enligt beslutet ska sammanslagningar av investeringsfonderna över ländernas gränser till exempel inte leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Uttagsbeskattning innebär att beskattning sker som om tillgången eller tjänsten sålts för marknadsvärdet. Sammanslagningar av investeringsfonderna ska inte heller leda till en inkomstbeskattning för andelsägarna. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2011.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2011-06-09 Debatt: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-22

Betänkande 2010/11:SkU35 (pdf, 816 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Betänkande 2010/11:SkU34

Riksdagen beslutade i maj 2010 om trängselskatt i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Efter flera utredningar kompletteras nu det tidigare beslutet med ytterligare ett beslut om flerpassageregel. Beslutet innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom 60 minuter endast ska beskattas en gång. För att kompensera de minskade skatteintäkter som ändringarna medför höjs skattebeloppen. Några förflyttningar av betalstationer görs också. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2012. De ändrade skattebeloppen tillämpas först den 1 januari 2015.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-15 Beslut: 2011-06-15

Betänkande 2010/11:SkU34 (pdf, 836 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Betänkande 2010/11:SkU33

Regeringen har lämnat en redogörelse för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Syftet är att ge ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skatteutskottet konstaterar i sin granskning att regeringen i och med årets redovisning har tagit ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla skatteutgiftsredovisningen för att den ska kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och vid beslut om skatteregler. Utskottet ser positivt på detta och förutsätter att tidigare synpunkter från utskottet och Riksrevisionen också i fortsättningen beaktas i utvecklingsarbetet kring skatteutgiftsredovisningen. Riksdagen avslutar med detta ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-22 Beslut: 2011-06-22

Betänkande 2010/11:SkU33 (pdf, 31 kB)

Utlåtande 2010/11:SkU25

Skatteutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens, momsens, framtid. Moms introducerades i EU för mer än 40 år sedan då marknaden såg väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. EU-kommissionen menar därför att det är dags att kritiskt granska mervärdesskattesystemet. Utskottet redovisar vissa övergripande synpunkter på mervärdesskattesystemet och de frågor som EU-kommissionen lyfter fram: Handel med varor och tjänster mellan näringsidkare bör även i fortsättningen beskattas i det land där de säljs, inte i det land de kommer ifrån. Företagens kostnader för att leverera in momsen till staten bör hållas så låga som möjligt. Samtidigt måste effektivare metoder för att bekämpa momsbedrägerier tas fram. Det finns goda skäl att sträva efter så få undantag från skatteplikt och så få områden med reducerade skattesatser som möjligt, men det måste finnas en möjlighet till flexibilitet för de olika EU-länderna. Det är viktigt med en fördelaktig behandling av ideell verksamhet inom bland annat idrott, kultur, socialt arbete och utbildning. Det är också viktigt att ett nytt regelverk tydligt undantar den ideella sektorn. Framtidens mervärdesskattessystem måste behandla gränsöverskridande transaktioner via till exempel mobiltelefoni och Internet på ett enkelt och effektivt sätt. För e-böcker och nedladdningsbara ljudböcker saknas i dag samma möjlighet till lågmoms som gäller för tryckta böcker samt ljudböcker och e-böcker på cd-skivor. Det är viktigt att samma moms kan gälla både i traditionella sammanhang och i en digital miljö. Det behövs en ökad internationell samordning för att undvika att flera länder beskattar samma tjänst. Det behövs också ett ökat samarbete för att undvika utebliven beskattning. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-03-31 Justering: 2011-05-05 Debatt: 2011-05-18 Beslut: 2011-05-18

Utlåtande 2010/11:SkU25 (pdf, 394 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grönbok om mervärdesskattens framtid

Utlåtande 2010/11:SkU37

EU-kommissionen vill ta fram en gemensam företagsskattebas inom EU, CCCTB. Skattebasen ska förenkla skattereglerna och röja undan skattehindren för företag som bedriver verksamhet i flera EU-länder. Företag och företagsgrupper inom EU ska själva kunna välja om de vill beskattas enligt EU-reglerna i stället för enligt nationella skatteregler. Riksdagen menar i ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen att delar av EU-förslaget i sitt nuvarande skick inte är förenliga med närhetsprincipen. Närhetsprincipen, eller subsidiaritetsprincipen, innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. På sikt kan en alltför omfattande tillämpning av de regler som ger unionen lagstiftningskompetens leda till en urholkning av medlemsstaternas suveränitet när det gäller att behålla tillräckliga skatteintäkter för att finansiera välfärden.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-05 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Utlåtande 2010/11:SkU37 (pdf, 54 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB)

Betänkande 2010/11:SkU36

Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag om avgasrening som trädde i kraft den 1 maj 2011. Samtidigt upphävdes den gamla lagen om motorfordons avgasrening och motorbränsle. Med anledning den nya lagen gjorde riksdagen vissa förtydliganden i bestämmelserna om beskattning av bilar: Bilar som är klassificerade enligt den gamla lagens miljöklasser ska kunna beskattas enligt det systemet också i fortsättningen. Elbilar som tidigare varit skattefria fortsätta vara det. Bilar som är klassificerade i utsläppsklass El enligt den nya lagen befrias också från fordonsskatt. Lagändringarna gäller från den 1 juni 2011, men för nya elbilar gäller ändringarna redan från den 1 maj 2011. Riksdagen sa ja till utskottets förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-28 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU36 (pdf, 44 kB)

Betänkande 2010/11:SkU30

Kronofogdemyndigheten får rätt att använda uppgifter ur Skatteverkets beskattningsdatabas i arbetet med skuldsanering. I dag får myndigheten endast använda uppgifterna för indrivning och så kallad utsökning av fordringar. Uppgifterna om taxerad inkomst är viktiga när Kronofogdemyndigheten tar ställning till om en svårt skuldsatt person ska få skuldsanering. Uppgifter om bland annat tillgångar och pension behövs också för att bedöma den skuldsattes personliga och ekonomiska situation. Kronofogdemyndigheten får även rätt att använda uppgifter ur beskattningsdatabasen om den skuldsattes make, maka eller motsvarande. Kronofogdemyndigheten arbetar sedan tidigare förebyggande med att försöka identifiera skuldfällor och förhindra att enskilda personer hamnar i skuld. För att förebyggandet av överskuldsättning ska bli effektivare förs det in som ett nytt ändamål för de fyra databaser som Kronofogdemyndigheten har. Det betyder att de uppgifter som finns i databaserna får användas i det förebyggande arbetet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU30 (pdf, 351 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering

Betänkande 2010/11:SkU32

Sverige och Liechtenstein ska ingå ett avtal om utbyte av information i skatteärenden. Avtalet är ett sätt att göra skattekontrollen mer effektiv. Det blir bland annat möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredningar i det andra landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU32 (pdf, 1560 kB)

Betänkande 2010/11:SkU31

Europarådet och OECD-länderna har ett avtal om samarbete i skatteärenden. Konventionen innehåller bland annat regler för informationsutbyte, delgivning av handlingar och indrivning av skatt. Våren 2010 gjordes vissa ändringar i avtalet. Sverige har tidigare undertecknat det nya avtalet, och riksdagen har nu beslutat att ändra den svenska lagen på motsvarande sätt. Bland annat ska utbytet av information mellan länderna bli mer effektivt och bestämmelserna om informationsutbyte anpassas till den internationellt accepterade standard som finns i dag. Till exempel ingår bankinformation i utbytet. En annan ändring är att även länder som inte är medlemmar i Europarådet eller OECD kan delta i samarbetet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU31 (pdf, 4596 kB)

Betänkande 2010/11:SkU26

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förhandla skatteavtal med andra länder. Den takt i vilken regeringen sluter skatteavtal har sjunkit sedan slutet av 1990-talet och frågor som handlar om att skapa så goda konkurrensförhållanden för svensk exportindustri som möjligt har prioriterats ned. Regeringen har i stället avtal prioriterat avtal om informationsutbyte med sekretesstater, så kallade skatteparadis. Riksrevisionen konstaterar att regeringen inte har tagit fram de underlag som behövs för att det ska gå att analysera effekterna av den så kallade utjämningsordningen mellan Sverige och Danmark. Utjämningsordningen reglerar bland annat hur länderna ska kompenseras för uteblivna skatteintäkter. Riksrevisionens styrelse anser att det är viktigt att det så kallade skatteavtalsnätet inte fortsätter att tappa i konkurrenskraft och menar att regeringen bör förtydliga sin strategi när det gäller skatteavtal. Regeringen har skickat en begäran om en gemensam utvärdering av utjämningsordningen till det danska Skatteministeriet. Styrelsen tycker att det är bra. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2011-04-07 Debatt: 2011-04-28 Beslut: 2011-04-28

Betänkande 2010/11:SkU26 (pdf, 82 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder

Betänkande 2010/11:SkU29

När en anställd använder sin tjänstebil kan detta anses vara en skattepliktig förmån, en så kallad bilförmån. Förmånsvärdet för en bil ska motsvara vad det skulle kosta att privat ha en likadan bil utrustad på motsvarande sätt. Ingen bilförmån är aktuell om bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Riksdagen har nu beslutat att alkolås inte längre ska höja förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmånen. Extrautrustning som inte ingår i priset för en ny bil ska annars tas med i underlaget för värderingen av bilförmån. Men alkolås ska enligt regeringens förslag undantas från sådan extrautrustning. Syftet med undantaget är att öka acceptansen och användningen av alkolås. Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången vid 2012 års taxering.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-15 Debatt: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06

Betänkande 2010/11:SkU29 (pdf, 66 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Betänkande 2010/11:SkU23

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör frågor med anknytning till inkomstbeskattningen av fysiska personer. Skälet är i vissa fall att regeringen eller tillsatta utredningar arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen, gåvor till ideella organisationer och förmånsbeskattningen av miljöanpassade bilar. I andra fall är skälet till avslag jobbskatteavdraget och andra reformer på skatteområdet som redan har genomförts. Riksdagen sa också nej till motioner om en annan inriktning på skattepolitiken, ändringar i skatteskalan, grundavdrag med mera.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 11
Justering: 2011-03-03 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:SkU23 (pdf, 294 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

Betänkande 2010/11:SkU22

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om beskattning av företagande och investeringar samt vissa frågor om beskattning av fastigheter. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om att införa en så kallad tonnageskatt för sjöfarten, uttagsbeskattning, förmånsbeskattning av firmabilar och avdrag för sponsring, gåvor och forskning. Andra motioner tar upp fastighetstaxering, andrahandsuthyrning av bostäder och kapitalvinst vid fastighetsförsäljning.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 6
Justering: 2011-03-03 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-17

Betänkande 2010/11:SkU22 (pdf, 266 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2010/11:SkU28

Fastighetstaxering innebär att Skatteverket tar fram en fastighets marknadsvärde och bestämmer ett taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ligger sedan till grund för beskattningen. För en korrekt taxering behöver Skatteverket i förväg få in i uppgifter och göra provvärderingar. Riksdagen har nu beslutat att reglerna om förtida uppgiftsinsamling utvidgas till att också omfatta elproduktionsenheter. Elproduktionsenheter betyder olika typer av kraftverk. Lagändringen börjar gälla den 15 april 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-01 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:SkU28 (pdf, 79 kB)

Betänkande 2010/11:SkU27

Riksdagen har beslutat att lagarna på skatte- och tullområdet ska anpassas till Lissabonfördraget. Bland annat ersätts Europeiska gemenskapen (EG) med Europeiska unionen (EU) i lagarna. Det beror på att Europeiska gemenskapen (EG) inte längre existerar som juridisk person. Lagändringarna börjar gälla den 15 april 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-01 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:SkU27 (pdf, 11035 kB)

Betänkande 2010/11:SkU20

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar bland annat om skatte- och avgiftskontrollen, inbetalning av skatter och avgifter, behovet av synliga skatter, skatteflyktslagen, så kallad tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning och hindersprövning.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 5
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:SkU20 (pdf, 324 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

Betänkande 2010/11:SkU21

Riksdagen har beslutat om att be regeringen se över om skatteskillnaderna mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas. I Sverige finns miljöklasserna 1, 2 och 3 för diesel. En lägre klass innebär en ur miljösynpunkt bättre produkt och lägre skatt. Europadiesel uppfyller i dag miljökraven i miljöklass 3. Men all diesel inom EU är numera svavelfri och europadieselns partikelutsläpp kan begränsas allt mer genom användningen av partikelfilter. Samtidigt säger riksdagen nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfallsförbränning och lotterier. Andra motioner handlar om privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning i exportbutiker och trängselskatt.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 13
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:SkU21 (pdf, 298 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter

Betänkande 2010/11:SkU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mervärdesskatt. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sänkt eller slopad moms för nya grupper av varor och tjänster samt momsreglerna för ideell verksamhet.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:SkU19 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om mervärdesskatt

Betänkande 2010/11:SkU24

Proviantering innebär att varor tas emot för förbrukning, eller i vissa fall försäljning, ombord på ett fartyg eller flygplan. På grund av EU:s nya tullbestämmelser om proviantering har riksdagen beslutat om lagändringar för leveranser av de obeskattade alkohol- och tobaksvaror som säljs och serveras under båt- och flygresor mellan EU-länder. Alkohol- och tobaksvaror kommer därmed att kunna förflyttas under skatteuppskov direkt från ett EU-land till fartyg eller flyg i ett annat EU-land. Varorna ska inte behöva gå via mellanled, som upplagshavare eller varumottagare. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-01-27 Debatt: 2011-02-09 Beslut: 2011-02-09

Betänkande 2010/11:SkU24 (pdf, 1103 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)
Paginering