Dokument & lagar (17 träffar)

Framställning / redogörelse 1895:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 11 Januari 1895. t. 1 f1-r. Hi Den mellan de förenade rikena och Portugal den 10 April 1885 afslutade handels- och sjöfartstraktat har från portugisisk sida blifvit uppsagd till den 11 Juli 1895.

1895-01-17

Framställning / redogörelse 1895:Rber (pdf, 3218 kB)

Framställning / redogörelse 1895:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1894 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1893 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1SAAO MA KITS BOKTRYCK

1895-01-08

Framställning / redogörelse 1895:SV (pdf, 22925 kB)

Svensk författningssamling

4 jref.ltojflO i ruofuiojr u.dti liföq i.tiliit: hiva utvttftivsilHY\v i lida nyeijoum itKhjifuuiVuorf a nitvij jyihejim aiwiöiliiiiniJif. föl iJu l O l 4 Hiob ilo guitfilm iiioi ttfbrmjg£jia,hiV aiotu v rf iié rftgimT iiifi wlnii1 ilfofnWiJIn ii-j fiillihlf.bnirflit mnhkmii ufnbWlun hiv ni iio iiui.Wiiigtef:obnbfijltrr

1895-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 3888 kB)

Register 1895:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1895 afgifna utlåtanden. A. Arbetare och arbetsgivare, utredning och framläggande af förslag till lagstiftning i fråga om tvister mellan 22 Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare

1895-01-01

Register 1895:Tfu Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Register 1895:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1895 afgifna utlåtanden. A. Arbetare och arbetsgivare, utredning och framläggande af förslag till lagstiftning i fråga om tvister mellan 17. Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandena mellan arbetsgifvare och arbetare

1895-01-01

Register 1895:Tfu Första kammaren (pdf, 255 kB)

Register 1895:Säru

Förteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1895 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 1 utlåtande n:o 1, i anledning af dels Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om handelsbolag och enkla bolag, lag om aktiebolag, lag om

1895-01-01

Register 1895:Säru (pdf, 156 kB)

Register 1895:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1895 års riksdag. A. N:o uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af 9:73 51:3. Ahlgren, G.afdelningsingeniör, ändring i vilkoren för åtnjutande af honom beviljad pension.82. Akademien för de fria konsterna, angående ändring i dess stat.9:11.

1895-01-01

Register 1895:Su (pdf, 1787 kB)

Register 1895:LU

öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1895. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Adelsmän, utländske: angående upphäfvande af forum privilegiatum för 5. Annonsering:se Legal annonsering. Arrendelag: angående utarbetande af.10. Auktionsställe:se Utsökningslagen. B. Bageri: angående arbetstiden

1895-01-01

Register 1895:LU (pdf, 460 kB)

Register 1895:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1895 års lagtima riksdag. N:o. Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 60 regerings-formen. 1 mars. 9 mars bifölls. 11 mars

1895-01-01

Register 1895:Ku (pdf, 356 kB)

Register 1895:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1895 A. N:0 Ackord, ang. beviljande af sådant 5. Afbetalning slån, motioner om utsträckning af tiden för återbetalning af sådana 10 och 13. Af delning skontor, motioner om inrättande af sådana.6. Afdelning skontor et i Hernösand,

1895-01-01

Register 1895:Bu (pdf, 264 kB)

Register 1895:Bevu

Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1895 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets g eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1896 27. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter.19.

1895-01-01

Register 1895:Bevu (pdf, 319 kB)

Register 1895:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1895. STOCKHOLM, K. L. BECKMANH BOKTRYCKERI, 1895. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1895. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1895-01-01

Register 1895:reg (pdf, 20527 kB)

Framställning / redogörelse 1895:RGK

RIKSDAGENS år 1894 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. 4 4 i t. i r Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få härmed, jemlikt föreskriften i 6 af gällande instruktion, afgifva berättelse

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RGK (pdf, 20180 kB)

Framställning / redogörelse 1895:RB

BERÄTTELSE TILL 1895 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1894. STOCKHOLM. F. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1804. Till 1895 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RB (pdf, 6580 kB)

Framställning / redogörelse 1895:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1895 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 189 5. INNEHALL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anbefalda mot: 1 vice häradshöfdingen G. Lindman, för obehörigt ådömande af förlust af medborgerligt

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:Jo (pdf, 7778 kB)