Dokument & lagar (90 träffar)

Riksdagens protokoll 1893:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 43. Torsdagen den 4 maj. Kl. 12 på dagen. 1. Föredrogs och lades till handlingarna konstitutionsutskottets memorial n:o 30, i anledning af återremiss af utskottets utlåtande n:o 29 angående väckt motion om ändrad lydelse af 2 och 3 tryckfrihetsförordningen. 2. Likaledes

1893-05-04

Riksdagens protokoll 1893:43 (pdf, 4496 kB)

Riksdagens protokoll 1893:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 3 maj. El. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången sammansatta bankooch lagutskottets memorial n:o 4. 3. Efter föredragning af statsutskottets utlåtande n:o 9 a, i anledning af Kong Maj:ts

1893-04-14

Riksdagens protokoll 1893:42 (pdf, 1752 kB)

Riksdagens protokoll 1893:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 41. tyta miv Tisdagen den 2 maj. Kl. 1 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 25 nästlidne april torda protokoll. 1 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången statsutskottets utlåtande n:o 9 a. 3. Till behandling förekom lagutskottets utlåtande n:o 58, i

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:41 (pdf, 1408 kB)

Riksdagens protokoll 1893:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Andra Kammaren. N:o 40. Lördagen den 29 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammarens afgörande förelåg till en början lagutskottets Angående utlåtande n:o 55, i anledning af väckta motioner angående ändring ändring af af 12 i förordningen om kommunalstyrelse

1893-05-01

Riksdagens protokoll 1893:40 (pdf, 3881 kB)

Riksdagens protokoll 1893:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren, N:o 39. Lördagen den 29 april. Kl. 11 f. m. i Upplästes för justering protokollet för den 22 innevarande april och begärdes dervid ordet af Herr Anderson i Himmelsby, som yttrade:Det är icke någon anmärkning mot det upplästa protokollet, som jag har att framställa, utan det

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:39 (pdf, 3020 kB)

Riksdagens protokoll 1893:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Ändra Kammaren. N:o 38. Onsdagen den 26 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet, dervid kammarens förhandlingar till en början leddes af herr vice talmannen. 1. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Ernst Beckman,

1893-04-26

Riksdagens protokoll 1893:38 (pdf, 4830 kB)

Riksdagens protokoll 1893:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 26 april. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 19 dennes. 2. Efter föredragning af sammansatta stats- och lagutskottets memorial n:o 6, med förslag till voteringsproposition i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut beträffande en angående ändring

1893-04-05

Riksdagens protokoll 1893:37 (pdf, 2635 kB)

Riksdagens protokoll 1893:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 36. Tisdagen den 25 april. Kl. 7 e. m. I Justerades protokollet för den 18 innevarande april. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: konstitutionsutskottets utlåtanden n:is 26, 27 och 28 sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 5 och sammansatta bevillnings-

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:36 (pdf, 3459 kB)

Riksdagens protokoll 1893:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. första Kammaren. N:o 36. Torsdagen den 4 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial: n:o 13, i fråga om ändringar i gällande reglemente för riksbanken äfvensom i aflöningsstaten för nämnda bank och n:o 14, angående instruktion för nästa Riksdags

1893-05-05

Riksdagens protokoll 1893:36 (pdf, 2114 kB)

Riksdagens protokoll 1893:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 35. Lördagen den 22 april. Kl. 7 e. in. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes Riksdagens kanslis förslag till nedannämnda delar af riksdagsbeslutet: n:o 1, ingressen n:o 2, slutmeningen n:o 3, angående val af justitieombudsman och hans

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:35 (pdf, 2499 kB)

Riksdagens protokoll 1893:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 35. Lördagen den 29 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades elfva protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Vid förnyad föredragning af lagutskottets nedannämnda, den 25 och 26 i denna månad bordlagda utlåtanden: n:o 50, i anledning af väckt motion

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:35 (pdf, 2946 kB)

Riksdagens protokoll 1893:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 21 april. Kl. x/i 3 e. m. 1- Justerades det i kammarens sammanträde den 14 dennes förda protokoll. 2. Föredrogos ock bordlädes för andra gången: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 25 samt statsutskottets utlåtanden n:is 58, 59 och 60. 3. Till afgörande

1893-04-20

Riksdagens protokoll 1893:34 (pdf, 3713 kB)

Riksdagens protokoll 1893:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 34. Lördagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 22 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial n:o 74, med förslag till ändring af nu gällande föreskrifter angående upprättande af register öfver kamrarnes protokoll

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:34 (pdf, 3171 kB)

Riksdagens protokoll 1893:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 33. Onsdagen den 19 april. Ki. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Föredrogs till en början statsutskottets memorial n:o 54, med förslag till åtskilliga stadganden, hvilka böra införas i det nya reglementet för riksgäldskontoret. Under punkten

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:33 (pdf, 2416 kB)

Riksdagens protokoll 1893:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 33. Onsdagen den 26 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades sex protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo konstitutionsutskottets den 22 och 25 i denna Ifrågasatt månad bordlagda utlåtande n:o 27, i anledning af väckt motion ändring

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:33 (pdf, 1999 kB)

Riksdagens protokoll 1893:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o32. Onsdagen den 26 april, f. m. Kl. 11 f. m. J öKammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 19 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial och utlåtanden: n:o 69, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut beträffande Kongl. Maj

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:32 (pdf, 3424 kB)

Riksdagens protokoll 1893:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Andra Kammaren. Nio 32. Tisdagen den 18 april. Kl. i 3 e. in. 1. Justerades protokollet för den 11 dennes. 2. Med erinran, att, sedan herr C. W. Collander, hvilken vid det under innevarande riksdag företagna val af statsrevisorer och suppleanter för dem utsetts till suppleant, sedermera, efter

1893-02-24

Riksdagens protokoll 1893:32 (pdf, 3018 kB)

Riksdagens protokoll 1893:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 31. Lördagen den 15 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Föredrogs och bifölls lagutskottets memorial n:o 32, i anledning af kamrarnes återremiss af utskottets hemställan i andra punkten af dess utlåtande n:o 10 öfver väckta motioner

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:31 (pdf, 3120 kB)

Riksdagens protokoll 1893:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Första Kammaren. N:o 31. Lördagen den 22 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Upplästes och godkändes Riksdagens kanslis förslag till delar af riksdagsbeslutet: n:o 1, ingressen n:o 2, slutmeningen n:o 3, angående val af justitieombudsman och hans suppleant n:o 4, angående ansvarsfrihet

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:31 (pdf, 1652 kB)

Riksdagens protokoll 1893:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 30. Lördagen den 22 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 15 i denna månad. Herr talmannen tillkännagaf, att efter öfverenskommelse med herr talmannen i Andra Kammaren omröstningar jemlikt 65 riksdagsordningen komme att anställas

1893-01-01

Riksdagens protokoll 1893:30 (pdf, 3448 kB)