Dokument & lagar (80 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 14 maj. Kl. 10 f. m. 1. Sedan kammaren beslutat att under nästinstundande september månad, då Hans Ma:jt Konung Oscar H regerat i 25 år, med anledning deraf till Honom framföra kammarens undersåtliga vördnad och välönskningar genom en deputation, bestående

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:46 (pdf, 2791 kB)

Riksdagens protokoll 1897:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 45. Torsdagen den 13 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 innevarande maj. 2. Föredrogs till en början bevillningsutskottets memorial n:o 23, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande 31 i det förslag till förordning angående bevillning af fast

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:45 (pdf, 1555 kB)

Riksdagens protokoll 1897:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes följande från Riksdagens kansli inkomna förslag, nemligen: dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 95, till Konungen, angående val af suppleant för justitieombudsmannen

1897-05-12

Riksdagens protokoll 1897:44 (pdf, 1546 kB)

Riksdagens protokoll 1897:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 43. Onsdagen den 12 Maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 5 i denna månad. 2. Sedan Riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de i stats- Gemensamma utskottets memorial nås 66, 81, 82 och 83 samt bevillningsutskottets omröstningar. memorial n:o 21 föreslagna

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:43 (pdf, 2369 kB)

Riksdagens protokoll 1897:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 42. Måndagen den 10 maj. Kl. 12 f. m. 1. Justerades protokollet för den 3 dennes. 2. Till afgörande förelåg till en början herr John Olssons i senaste sammanträde bordlagda anhållan att få till herr statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet framställa ett spörsmål.

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:42 (pdf, 3317 kB)

Riksdagens protokoll 1897:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 41. Lördagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr E. V. Bäckström är af sjukdom akut bronkit hindrad att bevista Riksdagens sammanträden, intygas.

1897-01-09

Riksdagens protokoll 1897:41 (pdf, 4709 kB)

Riksdagens protokoll 1897:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 40. Lördagen den 8 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande maj. 2. Föredrogs och lades till handlingarne följande till kammaren inkomna protokoll: 1897 den 7 maj sammanträdde de af Riksdagens kamrar utsedde valmän för att sedan käradshöfdingen B.

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:40 (pdf, 3532 kB)

Riksdagens protokoll 1897:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 39. Fredagen den 7 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 30 nästlidne april förda protokoll. 2. Jemlikt förut fattadt beslut anstäldes val af tjugufyra valmän och sex suppleanter för utseende af Riksdagens justitieombudsmans efterträdare och blefvo

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:39 (pdf, 3578 kB)

Riksdagens protokoll 1897:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 38. Torsdagen den 0 maj. Kl. 12 midd. I Föredrogos och bordlädes för andra gången: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 9 samt statsutskottets memorial och utlåtanden n:is 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 och 65. 2. Efter föredragning vidare af statsutskottets memorial n:o 66,

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:38 (pdf, 1469 kB)

Riksdagens protokoll 1897:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 5 maj. Kl. 7 e. m. 1- Herr talmannen anmälde till fortsatt behandling statsutskottets Ang. löneutlåtande n:o 57, angående Kongl. Maj:ts proposition rörande löne- rid reglering för personalen vid statens jernvägar och i anledning statens jernderaf inom Riksdagen

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:37 (pdf, 2513 kB)

Riksdagens protokoll 1897:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 36. Tisdagen den 4 maj. Kl. Va e. m. 1. Vid föredragning till en början af Första Kammarens protokollsutdrag, n:o 222, innefattande kammarens beslut öfver dess tillfälliga utskotts utlåtande, n:o 10, i anledning af väckt motion om ändring af gällande bestämmelser angående

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:36 (pdf, 3521 kB)

Riksdagens protokoll 1897:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 35. Måndagen den 3 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. I Till kammarens afgörande förelåg till en början statsutskottets Om undersökutlåtande n:o 56, i anledning af väckt

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:35 (pdf, 4059 kB)

Riksdagens protokoll 1897:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 34. Måndagen den 3 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Herr riksdagsman Karl Hultkrantz lider af ögonlocksinflammation eonjunctivitis acuta och är på grund häraf tills

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:34 (pdf, 2473 kB)

Riksdagens protokoll 1897:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 33. Lördagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. 1- Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 24 nästlidne april förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Blowson, som anförde:Herr talman Under den debatt, för hvilken det nu föredragna protokollet redogör, begärde jag ordet

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:33 (pdf, 3056 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 28 april Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksantiqvarien C. Th. Odhner, som lider af svindelanfall, kan på grund deraf under närmast

1897-04-26

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 3659 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 32. Fredagen den 14 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen kemstälde, att kammaren behagade besluta, att till behandling företaga de på dagens föredragningslista upptagna ärenden först kl. 1 e. m.

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 2226 kB)

Riksdagens protokoll 1897:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 31. Måndagen den 26 april. Kl. 11 f. m. I Föredrogs och bordlädes för andra gången statsutskottet utlåtande n:o 52. 2. Härefter föredrogs statsutskottets memorial n:o 53, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut med afseende å punkterna l:o, 3:o och 4:o af statsutskottets

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:31 (pdf, 2437 kB)

Riksdagens protokoll 1897:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 31. Måndagen den 10 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7,30 e. m. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial och utlåtanden: n:o 83, med förslag till voteringsproposition för gemensam omröstning i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande utskottets utlåtande

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:31 (pdf, 1500 kB)

Riksdagens protokoll 1897:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 30. Lördagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Häradshöfding D. G. Restadius är af sjukdom magåkomma tills vidare hindrad att infinna sig vid Riksdagen. Stockholm 23 april 1897. A. Nettelblad. Leg. läk. 2. Anmäldes och godkändes

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:30 (pdf, 3765 kB)

Riksdagens protokoll 1897:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 30. Måndagen den 10 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Justerades protokollet för den 3 i denna månad. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o 81, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i fråga om punkt VI af utskottets utlåtande n:o 57, angående

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:30 (pdf, 2914 kB)
Paginering