Dokument & lagar (49 träffar)

Betänkande 2007/08:NU3

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder i anslag till energiområdet. Riksdagen ställer sig också bakom regeringens förslag till investeringsplan och finansiella befogenheter för Svenska kraftnät samt till att Svenska kraftnäts ansvar för effektbalansen ska gälla i ytterligare tre år.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 10
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:NU3 (pdf, 457 kB)

Betänkande 2007/08:NU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,8 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet. Riksdagen stödjer också regeringens förslag om nytt mål för näringspolitiken. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på så sätt bryta utanförskapet. Regeringen ska under nästa år få fortsätta att använda sig av systemet med ett särskilt konto i Riksgäldskontoret, till vilket extra utdelningar från statligt ägda bolag har kunnat föras. Dessa medel kan sedan användas för kapitalinsatser i statliga bolag. Riksdagen är dock emot den ordning som gäller och talar därför om för regeringen att denna ordning inte kan accepteras efter år 2008.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:NU1 (pdf, 376 kB)

Betänkande 2007/08:NU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,4 miljarder kronor i anslag till regional utveckling. Riksdagen tycker att regeringens förslag till ett nytt och mer tillväxtinriktat mål för regionalpolitiken är bra. Det nya målet är att det ska finnas utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2007-11-29 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:NU2 (pdf, 371 kB)

Betänkande 2007/08:JuU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 31,4 miljarder kronor till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (knappt 17,3 miljarder kronor), domstolarna (knappt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,1 miljarder kronor).

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 15
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-05 Beslut: 2007-12-05

Betänkande 2007/08:JuU1 (pdf, 1251 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Betänkande 2007/08:NU4

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 6
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:NU4 (pdf, 337 kB)

Betänkande 2007/08:JuU9

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att förlänga 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning till utgången av år 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU9 (pdf, 171 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

Betänkande 2007/08:JuU8

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att förlänga övergångsbestämmelserna till polisdatalagen. Förslaget innebär att övergångstiden under vilken polisen får föra register med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU8 (pdf, 165 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen

Betänkande 2007/08:JuU3

Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 18
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:JuU3 (pdf, 4556 kB)

Betänkande 2007/08:JuU2

Ett antal domstolar ska på försök spela in vittnesförhör med videoteknik. Så småningom ska alla vittnesförhör som huvudregel dokumenteras genom ljud- och bildupptagningar, enligt ett beslut som riksdagen fattade 2005 (se 2004/05:JuU29 ). Försöksverksamheten ska pågå från och med december 2007 till och med oktober 2008 och bidra till en smidig övergång till det nya systemet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-23 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:JuU2 (pdf, 174 kB)