Dokument & lagar (145 träffar)

Betänkande 2010/11:MJU16

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jordbrukspolitik. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 11
Justering: 2011-03-31 Debatt: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:MJU16 (pdf, 299 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jordbrukspolitik m.m.

Betänkande 2010/11:CU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om familjerättsliga frågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, former och åldersgräns för att ingå äktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsliga frågor och frågor om testamente.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 14
Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:CU18 (pdf, 322 kB) Webb-tv debatt om förslag: Familjerättsliga frågor

Betänkande 2010/11:MJU15

Det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Svenska och europeiska lantbrukare behöver även ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp av parakvat. Riksdagen uppmanar därför regeringen att fortsätta driva dessa frågor genom ett tillkännagivande. Parakvat är giftigt och därför förbjudet i Sverige och inom hela EU. Men i Sydamerika används parakvat vid sojaodling. Sverige kan ställa krav på att produkter som importeras till Sverige inte är skadliga för människors, djurs eller växters liv och hälsa. Däremot kan Sverige inte ställa krav på hur en vara har producerats, om den slutliga produkten inte är skadlig. I övrigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om Kemikaliekontroll. Skälet är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 19
Beredning: 2011-03-08 Justering: 2011-03-31 Debatt: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:MJU15 (pdf, 221 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kemikaliekontroll

Betänkande 2010/11:AU5

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om jämställdhet. Motionerna handlar bland annat om jämställd arbetsmarknad, jämställt arbetsliv, ändringar i diskrimineringslagen och jämställdhetsarbetets organisering. Andra motioner gällde mansrollen och mäns jämställdhetsarbete.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-13

Betänkande 2010/11:AU5 (pdf, 160 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jämställdhet

Betänkande 2010/11:CU9

Riksdagen har beslutat att möjligheten till skuldsanering för företagare ska utvidgas. Tidigare kunde bara företagare med verksamhet av ringa omfattning och vars inkomst i huvudsak kom från annat håll få skuldsanering. Den föreslagna utvidgningen innebär att även företagare som bedriver verksamhet som är av mer än ringa omfattning ska kunna få skuldsanering. Det ska inte heller vara avgörande att skulderna är gamla för att en skuldsanering ska kunna godkännas. Syftet med förändringarna är att göra det lättare för företagare att starta om efter ekonomiska svårigheter och fortsätta sköta företagsverksamhet. Skuldsanering innebär att skuldsatta personer får en individuell plan för hur räkningar ska betalas. Under de fem åren fram tills skulden är betald lever personen på existensminimum. Förutsättningarna för att gallra uppgifter om skuldsanering i samband med kreditupplysningar ska också blir de samma för företagare som för andra privatpersoner Riksdagen ber även regeringen återkomma med ett lagförslag så att fler svårt skuldsatta ska kunna få hjälp med skuldsanering. I dag är skuldsanering bara aktuell om en låntagare inte klarar av att betala sina skulder "inom överskådlig tid". Genom en dom i Högsta domstolen har det ansetts att detta kan vara 15 år. Enligt utskottets förslag ska skuldsanering istället vara aktuell om skulderna inte kan betalas inom "de närmaste åren", vilket föreslås innebära 5 år. Riksdagen ber också regeringen ta fram en strategi för hur överskuldsättning ska kunna undvikas. I strategin bör regeringen ta initiativ för att öka kunskaperna om barns och ungdomars situation i överskuldsatta familjer. Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06

Betänkande 2010/11:CU9 (pdf, 313 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.

Betänkande 2010/11:CU22

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om plan- och byggfrågor. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp och att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj. Motionerna handlar bland annat om medborgarinflytande i samhällsplaneringen, näringsverksamhet i bostadsområden och planering för cykeltrafik. Andra motioner handlar om planering för grönområden och platser för lek, inventering av tillgängligheten och nya tekniska lösningar i byggandet.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 17
Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06

Betänkande 2010/11:CU22 (pdf, 324 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

Betänkande 2010/11:CU23

Plan- och bygglagen från 2010 kompletterades. Ändringarna gäller i första hand reglerna för hur kommunen ska underrätta om beslut om lov och förhandsbesked. Kommunen måste underrätta om beslut för att de ska träda i kraft. Riksdagens beslut innebär att: Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska delges den som har ansökt om lovet. Detsamma gäller personer, organisationer och föreningar som har lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Beslutet ska publiceras elektroniskt i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt ska meddelandet skickas till de närmaste grannarna och övriga personer som berörs. Meddelandet behöver inte delges dessa personer. Det betyder att kommunen inte behöver något intyg på att mottagarna har tagit emot meddelandet. Om det är ett stort antal grannarna och övriga personer som ska underrättas räcker det med att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. För de närmaste grannarna och andra berörda räknas tiden för överklagande från en vecka efter att beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar. För den som ansökte om lovet och andra som ska delges beslutet räknas tiden för överklagande som tidigare, alltså från den dag personen tog del av beslutet. Vissa andra ändringar gjordes också i bland annat förutsättningarna för marklov, reglerna om kontrollplaner och övergångsbestämmelser för de nya kraven på kontrollansvariga. Den nya lagen gäller från den 2 maj 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:CU23 (pdf, 1418 kB) Webb-tv debatt om förslag: Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Betänkande 2010/11:CU16

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om ersättnings- och insolvensrättsliga frågor. Insolvens innebär att en person inte längre klarar av att betala sina skulder. Utskottet hänvisar i huvudsak till tidigare ställningstaganden. Motionerna handlar bland annat om skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor, trafikförsäkringsavgifter och trafikskadeersättning till barn. Andra motioner handlar om en översyn av insolvensrätten, förbehållsbelopp vid utmätning och Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt fast egendom.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 3
Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06

Betänkande 2010/11:CU16 (pdf, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor

Betänkande 2010/11:MJU18

Riksdagen beslutade om två ändringar i reglerna om strandskydd. Kommunerna får rätt att upphäva eller besluta om dispens från strandskyddet också i de fall då strandskyddsområdet är ett statligt vattenskyddsområde eller ett så kallat miljöskyddsområde. Tidigare har dessa beslut fattats av länsstyrelserna. Den andra ändringen innebär att kommunen får peka ut en del av Ångermanälvens mynningsvik som ett område för landsbygdsutveckling. Förslaget gäller områden nära stranden där vissa lättnader i strandskyddet kan medges. Ändringen i reglerna påverkar inte det område vid mynningsviken som ingår i världsarvet Höga kusten. Den nya lagen gäller från den 2 maj 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2011-03-08 Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:MJU18 (pdf, 264 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strandskyddsfrågor

Betänkande 2010/11:MJU22

Utbrottet av galna ko-sjukan i Storbritannien är ett exempel på hur så kallade animaliska biprodukter kan skada människor och djurs hälsa. Utbrottet var en konsekvens av att kött- och benmjöl blandats i djurfoder. För att skydda människorna och djurens hälsa har EU tagit fram ett regelverk om animaliska biprodukter, djurdelar eller andra animaliska biprodukter som inte ska användas för livsmedel. Riksdagen har nu beslutat att den svenska lagen om foder och animaliska biprodukter ska hänvisa till den senaste EU-förodningen i frågan. Riksdagen har även beslutat om ändringar i lagen om kontroll för skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Lagen ska anpassas till gällande EU-förordning. Samtidigt anpassas de svenska lagarna till Lissabonfördraget. De nya lagarna börjar gälla den 1 maj 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-15 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:MJU22 (pdf, 1079 kB)

Betänkande 2010/11:MJU9

Riksdagen har beslutat att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar nuvarande regler med vissa förtydliganden som främst behövs på grund av EU-förordningar på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i EU:s bränslekvalitetsdirektiv i svensk rätt. Genom ändringarna införs bland annat direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp av växthusgaser. Även direktivets krav på minskningar av drivmedelsleverantörer utsläpp av växthusgaser införs med hjälp av ändringarna. De nya lagarna börjar gälla den 1 maj 2011. Men en ändring i den nya drivmedelslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2014. Detta beror på att ett strängare gränsvärde då träder i kraft i EU:s bränslekvalitetsdirektiv.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-17

Betänkande 2010/11:MJU9 (pdf, 2162 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya lagar om avgasrening och drivmedel

Betänkande 2010/11:CU14

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om obeställd reklam, telefonförsäljning, fakturaskojeri, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, reklam riktad till barn, miljömärkning av varor och könsdiskriminerande reklam.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 5
Justering: 2011-03-03 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:CU14 (pdf, 216 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumentfrågor

Betänkande 2010/11:CU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om hyresrätt. Motionerna handlar om hyresrätten som upplåtelseform, kooperativ hyresrätt och ombildning till bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 12
Justering: 2011-03-03 Debatt: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-17

Betänkande 2010/11:CU13 (pdf, 242 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt m.m

Betänkande 2010/11:MJU14

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Flera studier har de senaste åren visat på en koppling mellan industriellt framställda transfetter och olika sjukdomar, påpekar riksdagen. I Sverige finns i dag ingen lag som reglerar användningen av transfetter i livsmedel. Man har i stället valt att försöka påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner. Hittills har det inte gett tillräckliga resultat, konstaterar riksdagen. Beslutet grundar sig på förslag som lämnats i två motioner, en från Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 11
Justering: 2011-03-01 Debatt: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-17

Betänkande 2010/11:MJU14 (pdf, 167 kB) Webb-tv debatt om förslag: Livsmedelskontroll

Betänkande 2010/11:CU10

Lantmäteriets division Metria görs om till ett aktiebolag som ägs av staten. Metria ansvarar för uppdragsverksamhet inom Lantmäteriet. Det nya bolaget ska bedriva konsultverksamhet. I uppdraget ska ingå att ta fram och leverera tjänster och produkter inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-03 Debatt: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-16

Betänkande 2010/11:CU10 (pdf, 24 kB)

Betänkande 2010/11:AU3

Riksdagen röstade ja till att det vid offentliga upphandlingar bör vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Riksdagen röstade också ja till att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Riksdagen godkände också regeringens skrivelse om en förnyad arbetsmiljöpolitik. Inriktningen på arbetsmiljöinsatserna ska handla om att motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa och dess konkurrensmedel ska synliggöras bättre. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 13
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-10

Betänkande 2010/11:AU3 (pdf, 279 kB) Webb-tv debatt om förslag: En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

Betänkande 2010/11:MJU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om fiskeripolitik. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om komplettering av fiskekvotssystemet med så kallade kilowattdagar eller havdagar, fiskerikontroll, sanktioner och förbud samt miljömål och hållbarhetskriterier inom fiskeområdet. Andra motioner uppmärksammar behovet av att anpassa redskapen till ett skonsamt fiske, fiskeflottans kapacitet, EU:s fiskeavtal med tredjeland och regelförenkling. Även frågor om ålfiske, kustnära fiske, fritidsfiske och vattenbruk tas upp i några motioner.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 14
Justering: 2011-02-10 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:MJU11 (pdf, 215 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik m.m.

Betänkande 2010/11:CU12

Riksdagen har sagt ja till en ny fastighetsmäklarlag där mäklarens roll som opartisk mellanhand förtydligas. Lagändringarna ska ge konsumenterna bättre insyn i budgivningen och de övriga uppgifter som mäklaren utför. Beslutet innebär bland annat: att mäklare blir skyldig att föra anteckningar över uppdrag och upprätta förteckningar över anbuden som lämnas på fastigheter. Dokumentationen ska överlämnas till säljare och köpare. att objektsbeskrivningar ska innehålla fler uppgifter, till exempel information om gemensamhetsanläggningar och driftskostnader. att mäklare inte ska få köpa fastigheter som mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla. Mäklare får inte heller förmedla fastigheter till eller från någon närstående, till exempel sitt syskon. att mäklare får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet, som till exempel förmedling av krediter eller försäkringar. att köpare eller säljare som vill kräva skadestånd måste underrätta mäklaren inom skälig tid. Preskriptionslagen ska tillämpas på anspråken. Den nya lagen ska gälla förmedling som riktar sig till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Lagförslaget innebär särskilda regler för bostadsrätter, bland annat om vilken information objektsbeskrivningen ska innehålla. Den nya fastighetsmäklarlagen börjar gälla den 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2011-02-08 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:CU12 (pdf, 813 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny fastighetsmäklarlag

Utlåtande 2010/11:MJU21

Riksdagen har sänt ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande. Av det framgår att riksdagen fortfarande är kritisk till kommissionens förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda inom EU. Förslaget om utdelning av livsmedel ingår i kommissionens förslag till ny förordning som ska reglera EU:s gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna. Kommissionens förslag innebär att den gamla förordningen ersätts med en ny och att bestämmelserna anpassas till Lissabonfördraget. Riksdagen har redan tidigare kritiserat förslaget om utdelning av mat. Kommissionen presenterar förslaget som en jordbrukspolitisk åtgärd, men när riksdagen behandlade förslaget i november 2010 påpekade man att det snarare tillhör det socialpolitiska området. Eftersom socialpolitiken främst hör till EU-ländernas eget ansvar strider förslaget mot närhetsprincipen, anser riksdagen. Närhetsprincipen betyder att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-09

Utlåtande 2010/11:MJU21 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2010/11:CU17

Riksdagen gav våren 2006 regeringen ett uppdrag som rörde laxens vandringsvägar (se 2005/06:BoU11 ). Regeringen skulle undersöka om det går att ändra reglerna så att kraftverksföretagen blir skyldiga att bygga till exempel laxtrappor. Regeringen har inte återkommit i sakfrågan. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att omgående redovisa vad den hittills har gjort och vilka åtgärder som den planerar att vidta med anledning av uppdraget. Nu gäller det inte bara lax utan även ål och annan fisk som vandrar. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av tre motioner. Riksdagen sa också nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2010 om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna handlar bland annat om åtgärder till förmån för fiske, åtgärder mot stranderosion, skydd av riksintressen och en ny nationalstadspark.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:CU17 (pdf, 76 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt