Dokument & lagar (145 träffar)

Betänkande 2010/11:CU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om associationsrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande och ytterligare lagstiftning om franchising.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2011-02-15 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:CU15 (pdf, 87 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor m.m.

Betänkande 2010/11:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om klimatpolitik. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för koldioxidutsläpp, den så kallade mekanismen för ren utveckling (CDM) i Kyotoprotokollet, livsmedels inverkan på klimatet och förnybara drivmedel.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 10
Justering: 2011-02-10 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:MJU12 (pdf, 167 kB) Webb-tv debatt om förslag: Klimatpolitik m.m.

Betänkande 2010/11:MJU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om övergripande miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitikens mål, rättsliga frågor, miljöpåverkan av vindkraft, täkter och miljöforskning.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Justering: 2011-02-10 Debatt: 2011-03-10 Beslut: 2011-03-10

Betänkande 2010/11:MJU10 (pdf, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor m.m.

Betänkande 2010/11:AU4

Arbetsförmedlingen har fått ett allt större ansvar för grupper som står långt från arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare och långtidssjukskrivna. För att kunna ge rätt hjälp behöver Arbetsförmedlingen hantera olika typer av känsliga och ömtåliga personuppgifter. Riksdagen har därför beslutat om att slopa kravet på att den enskilde måste säga ja för att sådana personuppgifter ska få behandlas av Arbetsförmedlingen. En förutsättning är att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller att de är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Arbetsförmedlingen får sedan tidigare hantera viss information som enligt personuppgiftslagen (PUL) definieras som känsliga personuppgifter, till exempel information om etniskt ursprung och hälsa. Men för att uppgifterna ska kunna behandlas i databaser måste den enskilda skriftligen säga ja till detta. Det samma gäller för personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en arbetssökande, så kallade ömtåliga personuppgifter. Genom att slopa kravet på att den enskilde måste säga ja för att informationen ska få behandlas kan Arbetsförmedlingens handläggning förenklas. Möjligheten att ta emot information från andra myndigheter, till exempel Migrationsverket, kan bidra till kortare handläggningstider. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2011.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2011-02-03 Debatt: 2011-02-16 Beslut: 2011-02-16

Betänkande 2010/11:AU4 (pdf, 295 kB) Webb-tv debatt om förslag: Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Betänkande 2010/11:MJU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om skogspolitik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skogsvårdslagen, skogsbruksmetoder, miljö- och kulturhänsyn, skydd av skog, skötselplaner och import av illegalt avverkat timmer.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2011-02-03 Debatt: 2011-02-16 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:MJU13 (pdf, 140 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Betänkande 2010/11:MJU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jakt och viltvård. Orsaken är bland annat att riksdagen i flera frågor har delegerat rätten att fatta beslut till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Motionerna handlar bland annat om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2011-01-20 Debatt: 2011-02-09 Beslut: 2011-02-09

Betänkande 2010/11:MJU8 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Bilaga

CIVILUTSKOTTET KANSLIET PM 2011-01-26 Bilaga 2 till protokoll 2010/11:11 Dnr 099-1678-2010711 Uppdrag till utvärderings- och forsknings-funktionen vid riksdagens utredningstjänst Inventering av forskning och utveckling inom civilutskottets beredningsområde Bakgrund och syfte Civilutskottet har ett vidsträckt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 96 kB)

Utlåtande 2010/11:CU6

Civilutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag. EU:s inre marknad grundar sig i dag på ett stort antal avtal som regleras av olika länders lagar. Det här är besvärligt för både företag och konsumenter som gör affärer över landsgränserna. En expertgrupp undersöker just nu om det går att ta fram en europeisk avtalsrättsakt. Syftet är att det ska finnas gemensamma principer, gemensam terminologi och modellregler som EU:s lagstiftande organ kan använda sig av. I grönboken presenterar kommissionen olika alternativ för hur man ska gå vidare med arbetet. Civilutskottet är positivt till att kommissionen har inlett ett samråd kring dessa frågor. Regeringen har påpekat att arbetet bör resultera i ett enkelt och användbart avtalsrättsligt dokument som beaktar både avtalsfriheten och konsumentskyddet. Utskottet håller med regeringen. Utskottet anser att dokumentet ska vara ett hjälpmedel för EU:s lagstiftande organ men att det inte ska vara bindande för medlemsländerna. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och till EU-kommissionen för kännedom.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-12-09 Debatt: 2011-01-20 Beslut: 2011-01-20

Utlåtande 2010/11:CU6 (pdf, 37 kB)

Betänkande 2010/11:CU4

Enskilda personer får ett starkare integritetsskydd gentemot försäkringsbolag. Försäkringsbolagen ska inte slentrianmässigt kunna begär samtycke till att hämta in hälsouppgifter. De nya reglerna ska också säkra att de som lämnar samtycke gör det frivilligt och samtycken bygger på tillräcklig information. Reglerna får särskild betydelse för barnförsäkringar. Försäkringsbolag kan ibland behöva känsliga uppgifter om enskilda personers hälsa. Det kan gälla både nyteckning av personförsäkringar och skaderegleringar. Men personen måste först lämna sitt samtycke till att uppgifterna hämtas in från till exempel patientjournaler. De nya reglerna innebär att: Försäkringsbolag får begära samtycke först när bolaget har gått igenom försäkringsansökan och bedömt att det är nödvändigt att hämta in hälsouppgifter. Bolaget får alltså inte begära samtycke redan i samband med en ansökan. Om försäkringsbolaget påstår att hälsouppgifterna är nödvändiga ska det kunna prövas i domstol. När försäkringsbolaget reglerar en skada och när någon ansluts sig till en kollektiv försäkring ska bolaget få begära samtycke först när det finns ett behov i det enskilda fallet. Samtycket bara ska gälla under prövningen av en ansökan eller under regleringen av en viss skada. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-12-09 Debatt: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20

Betänkande 2010/11:CU4 (pdf, 259 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Betänkande 2010/11:CU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 1,3 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar inom utgiftsområdet går till Lantmäteriet (cirka 489 miljoner kronor) och räntebidrag (drygt 190 miljoner kronor).

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 10
Justering: 2010-12-09 Debatt: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20

Betänkande 2010/11:CU1 (pdf, 250 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Betänkande 2010/11:CU19

Riksdagen beslutade i början av december 2010 om vissa ändringar i marknadsföringslagen (se 2010/11:CU5 ). Beslutet blev ofullständigt. Riksdagen ändrade därför nu sitt tidigare beslut.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-12-09 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15

Betänkande 2010/11:CU19 (pdf, 15 kB)

Betänkande 2010/11:AU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 69,6 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2011. De största anslagen är arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Riksdagen utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 17
Justering: 2010-12-07 Debatt: 2010-12-17 Beslut: 2010-12-20

Betänkande 2010/11:AU2 (pdf, 1521 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2010/11:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 17,9 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Den största mängden pengar går till gårdsstöd och djurbidrag, till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och till Sveriges lantbruksuniversitet. Riksdagen godkände också miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Offentlig konsumtion betyder alla de livsmedel som köps av den offentliga sektorn, antingen direkt eller genom upphandling. Enligt rapporten kommer målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Utskottet anser att det är viktigt att regelverket för ekologisk produktion görs så enkelt och tydligt som möjligt. Det är också viktigt att staten fortsätter sin satsning på forskning, utveckling och rådgivning.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-16

Betänkande 2010/11:MJU2 (pdf, 669 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2010/11:MJU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om att 5,1 miljarder kronor ska gå till allmän miljö- och naturvård. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora utgiftsområden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning. Riksdagen har också godkänt miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens satsning på hållbara städer. Satsningen har varit otydlig, anser utskottet. Man har visserligen lyckats lyfta fram hållbar stadsutveckling i samhällsdebatten och i myndigheters arbete, men begreppet har inte definierats. Det här har bidragit till att det har blivit otydligt vad satsningen är inriktad på. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen fortsätter att årligen redovisa och bedöma resultaten av de insatser som staten gör för hållbar stadsutveckling.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-16

Betänkande 2010/11:MJU1 (pdf, 455 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2010/11:AU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 6 miljarder kronor till utgiftsområdet Integration och jämställdhet för 2011. Utgiftsområdet inkluderar även åtgärder mot diskriminering. Mest pengar inom utgiftsområdet går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, drygt 4,5 miljarder. Riksdagen har också behandlat två skrivelser från regeringen, Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration och Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. Båda ärendena avslutas.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-13 Beslut: 2010-12-14

Betänkande 2010/11:AU1 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Betänkande 2010/11:CU5

Riksdagen sa ja till en ny konsumentkreditlag som är en anpassning till ett EU-direktiv om konsumentkrediter. I den nya lagen blir det högre krav på kreditgivares information till konsumenter för sms-lån och snabblån. Den nya lagen omfattar i princip alla slags krediter som en kreditgivare ger till konsumenter och ska vara tvingande till konsumentens förmån. Konsumenten får rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar. Högre krav ställs på kreditföretagens information till konsumenten när kreditavtal ingås. Kreditgivaren ansvarar för att ge konsumenten de förklaringar som krävs för att konsumenten ska kunna avgöra om kreditavtalet passar hans eller hennes ekonomiska situation. För snabblån gäller att kreditgivaren alltid ska lämna information om den effektiva räntan i marknadsföringen och alltid göra en kreditprövning. Konsumenten får rätt att ångra snabblånet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08

Betänkande 2010/11:CU5 (pdf, 2084 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny konsumentkreditlag

Betänkande 2010/11:CU7

Det ska bli lättare för aktieägare att utöva sitt ägarinflytande. Lagändringarna görs med anledning av ett EU-direktivet om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Ett aktiebolag ska kunna ange i bolagsordningen att aktieägarna inför bolagsstämman får utöva sin rösträtt per post. Reglerna ändras om vad en kallelse till stämma ska innehålla, om tillhandahållandet av handlingar som ska läggas fram på stämman och om redovisning av röstningsresultatet vid omröstningar. Kravet på att ett publikt aktiebolag ska annonsera den fullständiga kallelsen till bolagsstämma i en rikstäckande dagstidning inskränks betydligt. Det blir lättare att använda fullmakt för ombud vid stämman. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:CU7 (pdf, 1892 kB)

Betänkande 2010/11:CU2

EU har i ett direktiv bestämt om ett sammanhängande geografiskt informationssystem mellan EU-länderna. Syftet är att etablera en infrastruktur för tillgång till och utbyte av elektronisk geografisk information som är användbar för verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö. De myndigheter, kommuner och vissa enskilda organ som har geografisk miljöinformation ska medverka genom att elektroniskt göra information och tjänster tillgängliga för allmänheten. De ska också dela information med andra myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter som kan ha betydelse för miljön. Regeringen utser den myndighet som ansvarar för att det svenska systemet är samordnat med motsvarande system inom EU. Ändringarna innebär också möjlighet att begränsa tillgängligheten av viss miljöinformation på grund av sekretess. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-02 Beslut: 2010-12-02

Betänkande 2010/11:CU2 (pdf, 598 kB)

Betänkande 2010/11:MJU5

Regeringen har lämnat en redogörelse för det fortsatta arbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. Helcom är en kommission som ska övervaka tillämpningen av Östersjökonventionen, en miljökonvention om skydd av östersjöområdets marina miljö. Regeringen presenterar en svensk handlingsplan för det internationella havsmiljösamarbetet. Dessutom presenteras åtgärder för minskad övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 40
Beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:MJU5 (pdf, 450 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för levande hav

Betänkande 2010/11:MJU6

Riksdagen har beslutat om en ny älgförvaltning som möjliggör jakt inom större älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsområdena ska i stort sett omfatta egna älgstammar. Samtidigt ska reglerna för de nuvarande mindre licensområdena förenklas. Beslutet ska bland annat förenkla administrationen av älgjakt och skapa en bättre överblick över älgförvaltningen. Beslutet ska också begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg. Riksdagen ber också regeringen om att se över möjligheten att ta bort den dubbla jakträtten på samebyars renskötselområden. I dag kan både medlemmar från en sameby och medlemmar från ett annat jaktlag jaga på renbetesfjällen. Riksdagen anser att det parallella användandet av jaktmarken skapar en onödig konflikt mellan samebyar och ortsbefolkning. De nya bestämmelserna börjar gälla från den 1 januari 2012. Jakt enligt äldre bestämmelser ska få bedrivas fram till den 29 februari 2012.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:MJU6 (pdf, 186 kB)