Dokument & lagar (145 träffar)

Betänkande 2010/11:MJU4

De som äger fiskerätt kan bilda fiskevårdsområden för att samordna fisket och fiskevården och främja gemensamma intressen. Den 1 januari 2011 börjar nya mer detaljerade regler att gälla för när ett fiske kan uteslutas ur ett fiskevårdsområde. Samtidig införs en regel om att ett fiskevårdsområde kan upplösas om föreningen för området allvarligt missköter förvaltningen av området. Den som bryter mot reglerna i ett fiskevårdsområde kan i dag dömas till straffpåföljd av en domstol. Denna påföljd ersätts nu av ett system med kontrollavgifter. Avgiften kan tas ut av föreningen för fiskevårdsområdet om någon som har rätt att fiska inom området fiskar i strid med reglerna inom området. En annan ändring innebär att alla vars rätt berörs av ett beslut av en fiskestämma eller av styrelsen i en fiskevårdsområdesförening kan överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:MJU4 (pdf, 789 kB)

Utlåtande 2010/11:CU11

Civilutskottet har granskat EU- kommissionens grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. Kommissionen tar upp frågan om hur revisionen av företag inom EU kan stärkas. Tanken är att ett lämpligt utformat regelverk om revisorer och revision kan bidra till ökad finansiell stabilitet. Utskottet är positivt till ett brett samråd kring dessa frågor. Regeringen har påpekat att flera av kommissionens förslag kan medföra ökade kostnader för revisionsklienterna. Enligt utskottet måste en utgångspunkt för ett framtida arbete med frågorna vara att de administrativa bördorna och kostnaderna för företag ska minska. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till EU-kommissionen för kännedom.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-18 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Utlåtande 2010/11:CU11 (pdf, 26 kB)

Betänkande 2010/11:CU3

Den 1 januari 2011 blir det enklare för företagen att redovisa sin verksamhet i årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och vid arkivering. Det här är några av ändringarna: Årsredovisningen behöver inte längre innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Andra uppgifter som inte längre behöver finnas med är löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, fastigheters taxeringsvärde och beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång. Mindre företag får en generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. Det blir enklare att upprätta ett årsbokslut genom att vissa upplysningskrav tas bort och genom att andra krav förenklas. Reglerna om tidpunkten för den löpande bokföringen ändras. Möjligheten att använda kontantmetoden utökas så att alla icke finansiella företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får tillämpa metoden. Möjligheten att inom ramen för god redovisningssed tillåta senareläggning av bokföringen utökas. Möjligheten att använda gemensam verifikation vid kontantförsäljning utökas. Möjligheterna att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat utökas. Arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio år till sju år.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-18 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:CU3 (pdf, 3163 kB)

Betänkande 2010/11:MJU3

Kemikalietillsynen ändras den 1 januari 2011 för att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig och effektivare organisation. Miljöbalkens regler om det kommunala ansvaret att utöva tillsyn över hanteringen av kemiska produkter tas bort. Kommunernas kemikalietillsyn ska i stället regleras av regeringen i förordningar. Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla när myndigheter kontrollerar att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska få bestämma om skyldighet att lämna de prover av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som behövs för tillsynen. Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen får ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s förordning om kemikalieregistrering.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:MJU3 (pdf, 756 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kemikalietillsynen

Utlåtande 2010/11:MJU7

Riksdagen har beslutat att sända ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Av det motiverade yttrandet framgår att riksdagen anser att ett förslag från EU-kommissionen om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen strider mot närhetsprincipen. EU-kommissionen föreslår ett nytt system för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen. Enligt förslaget ska livsmedlen i första hand tas från unionens interventionslager, men livsmedel ska även kunna köpas upp på marknaden bland annat för att förbättra näringsbalansen i den mat som delas ut. EU-kommissionen presenterar förslaget som en jordbrukspolitisk åtgärd, men riksdagen anser att förslaget snarare tillhör det socialpolitiska området. Eftersom socialpolitiken främst hör till medlemsstaternas eget ansvar strider förslaget mot närhetsprincipen, anser riksdagen. Närhetsprincipen, eller subsidiaritetsprincipen, innebär att besluten ska fattas så nära EU-medborgarna som möjligt. Riksdagen framhåller att livsmedelsstöd infördes för över 20 år sedan för att utnyttja de stora interventionslager med livsmedel som då fanns inom unionen. I dag har EU:s jordbrukspolitik gjorts om och interventionslagren står nästan tomma. Därför vill kommissionen nu skapa ett nytt system där EU kan köpa livsmedel och dela ut till de sämst ställda. Då handlar det inte längre om en jordbrukspolitisk åtgärd utan om socialpolitik, och därför faller utdelningen av livsmedel på de enskilda medlemsstaternas ansvar, menar riksdagen. Även regeringen gör bedömningen att förslaget strider mot närhetsprincipen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2010-10-14 Justering: 2010-11-04 Debatt: 2010-11-10 Beslut: 2010-11-10

Utlåtande 2010/11:MJU7 (pdf, 63 kB)