Dokument & lagar (17 748 träffar)

Betänkande 2020/21:AU4

Regeringen har i en skrivelse informerat riksdagen om Internationella arbetsorganisationen, ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv. I deklarationen presenteras 17 punkter för hur ILO ska arbeta för att bidra till en rättvis övergång till framtidens arbetsliv och därmed en rättvis och hållbar framtid. ILO ska bland annat arbeta för livslångt lärande och anständiga arbetsvillkor och fortsätta arbetet för att få bort barn- och tvångsarbete.

Riksdagen framhöll det positiva i att ILO:s deklaration bland annat betonar jämställdhet, förmåga till omställning och social dialog. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:AU4 (pdf, 118 kB) Webb-tv debatt om förslag: ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Betänkande 2020/21:AU3

Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan olika arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att det finns möjligheter att öka effektiviteten i förmedlingsverksamheten.

Slutsatsen av granskningen är att det finns skillnader och att de påverkar resultatet i verksamheten. Riksrevisionen rekommenderar därför Arbetsförmedlingen att - när förutsättningarna för Arbetsförmedlingens framtida uppdrag är klara - utveckla ett arbetssätt med inriktning på sökaktiviteter, exempelvis genom internutbildning. Revisionen rekommenderar också Arbetsförmedlingen att kostsamma insatser ska tilldelas mer enhetligt och träffsäkert.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning. Riksdagen delar regeringens uppfattning att granskningen bör kunna vara ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingen i arbetet med att utveckla mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Riksdagen noterar också att revisionen inte lämnar någon rekommendation till regeringen.

Riksdagen sa nej till ett motionsförslag som väckts med anledning av granskningsrapporten från Riksrevisionen och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:AU3 (pdf, 125 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. M Omställning och kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetslöshetsförsäkringen bör förändras för att bli en effektiv omställningsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU UbU 2020/21:AU2 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för en bättre start på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. M Digitalisering i skolor och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling som


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskade fossila utsläpp för transportslagen Beskattning av infrastrukturen Utbyggnad av laddinfrastruktur Elektrifiering av tunga


Utskottsberedning: KU MJU NU SkU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:MJU3 2020/21:TU 2020/21:TU1 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 136 kB) Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 287 kB)

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. L Funktionsrättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU SfU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 140 kB)

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. KD En funktionshinderspolitik att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av barnkonventionen som lag och dess implementering på samhällets stöd för barn med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: KrU SfU SoU 2020/21:AU5 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 187 kB)

Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. C En utvecklad sjukvård och omsorg i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka patienters rättigheter i patientlagen för att ge patienter rätt att välja slutenvård på en valfri klinik i landet


Utskottsberedning: KU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 123 kB) Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 260 kB)

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Tabell 3 1 Inledning 4 1.1 Sänk sjuktalen långsiktigt stärk det förebyggande arbetet 5 2 Sjukpenningen och rehabiliteringskedjan


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:AU2 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningar


Utskottsberedning: KU UbU 2020/21:AU5 2020/21:NU2 2020/21:TU 2020/21:TU1 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 150 kB)

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. M En tillväxtagenda för hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU NU 2020/21:FiU26 2020/21:MJU2 2020/21:TU

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. M En långsiktig svensk konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergripande skattereform som förbättrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU NU SkU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:FiU22 2020/21:FiU34 2020/21:NU4

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. C En hållbar besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU SoU 2020/21:AU5 2020/21:FiU26 2020/21:JuU23 2020/21:TU

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3702 av Magdalena Schröder M Förändrat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har funnits sedan 1950 och har funnits i miljöbalken


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3696 av Pål Jonson M Åtgärder mot granbarkborren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna att bekämpa granbarkborren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Angrepp från granbarkborren utgör ett växande problem


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Fasa ut djurförsöken och forma en fungerande djurförsöksetisk prövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell handlingsplan för att fasa ut djurförsöken enligt EU-direktivet och


Utskottsberedning: MJU SoU UbU

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3668 av Aron Emilsson SD Fiske i samklang med förvaltarskapstanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trålgränsen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad jakt på skarv och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. MP Stoppa regnskogsskövlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst i EU för skydd av skogar såväl på hemmaplan som över planeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU NU

Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3631 av Hans Rothenberg M Möjligheter med genmodifierade grödor GMO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att på ett seriöst sätt tillåta och stimulera vidare forskning om GMO, såväl inhemskt som inom EU, och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 79 kB)