Dokument & lagar (87 715 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 EU-nämndens sammanträde 2020-10-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-30 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-30

Statens offentliga utredningar 2020:64

Hästnäringens fnansiering på den omreglerade spelmarknaden Delbetänkande av Spelmarknadsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:64 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-10-29

Statens offentliga utredningar 2020:64 (pdf, 773 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation RFS 2020:5 Utkom från trycket den 5 oktober 2020 utfärdad den 1 oktober 2020. Riksdagsdirektören föreskriver att 1 och 23 riksdagsdirektörens föreskrift

2020-10-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5 (pdf, 138 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om RFS 2020:4 ändring i riksdagsdirektörens Utkom från trycket föreskrift RFS 2012:2 om den 5 oktober 2020 ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen utfärdad den 1 oktober 2020. Riksdagsdirektören föreskriver i fråga om riksdagsdirektörens

2020-10-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4 (pdf, 168 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling

R I K S D A G S F Ö R V A L T N I N G E N Numeriskt register över gällande RFS-författningar den 1 november 2020 Detta register upptar de författningar i Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS som har utfärdats till och med den 1 oktober 2020 och som fortfarande gäller. Författningarna i registret ordnas efter

2020-10-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling (pdf, 86 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-29 kl. 12:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-29

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM23 Förordning om hantering av 2020/21:FPM23 krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 613 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM21 Ändrat förslag till 2020/21:FPM21 asylprocedurförordning Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 611 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd och om upphävande

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (doc, 322 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM20 Förordning om asyl- och 2020/21:FPM20 migrationshantering Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 610 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om asyl- och migrationshantering, samt tillägg till Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM19 Meddelande om en ny migrations- och 2020/21:FPM19 asylpakt Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 609 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om en ny migrations-

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (doc, 364 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (pdf, 90 kB)

Betänkande 2020/21:SkU5

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-10-20 Debatt: 2020-11-04 Beslut: 2020-11-04

Betänkande 2020/21:SkU5 (pdf, 2358 kB)

Betänkande 2020/21:SkU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-10-20 Debatt: 2020-11-04 Beslut: 2020-11-04

Betänkande 2020/21:SkU3 (pdf, 1398 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM18 Rapport om genomförandet av EU:s 2020/21:FPM18 makroregionala strategier Arbetsmarknadsdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 578 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM17 Förordning om det europeiska 2020/21:FPM17 gemensamma luftrummet Infrastrukturdepartementet 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 579 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av det europeiska gemensamma luftrummet omarbetning COM2020

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2020/21:JuU5

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör överväga att göra en tydligare åtskillnad mellan bestämmelser för jakt- och sportskyttars vapenhantering och de straffrättsliga bestämmelser som syftar till att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen, kriminalisera försök, förberedelse och stämpling till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor samt utvidga kvalifikationsgrunderna för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor så att innehav av sprängmedel på allmän plats i regel bedöms som synnerligen grovt brott. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2020-10-22 Debatt: 2020-11-04 Beslut: 2020-11-04

Betänkande 2020/21:JuU5 (pdf, 2094 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM16 Förordning om digital operativ 2020/21:FPM16 motståndskraft i den finansiella sektorn Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 595 Förslag till EU-parlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn och

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595 (doc, 362 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595 (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM15 Marknader för kryptotillgångar och en 2020/21:FPM15 pilotregim för distribuerad databasteknik Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 593 Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-assets, and amending Directive EU 2019/1937 COM2020 594 Proposal

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594 (pdf, 143 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM14 EU-strategi för massbetalningar 2020/21:FPM14 Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för massbetalningar

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592 (doc, 408 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior:

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM13 En strategi för digitalisering av 2020/21:FPM13 finanssektorn i EU Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 591 final Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om en

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior: (doc, 323 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior: (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM12 En kapitalmarknadsunion för människor FPM12 och företag en ny handlingsplan Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 590 final Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final (doc, 391 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final (pdf, 133 kB)