Dokument & lagar (62 träffar)

utskottsdokument 2008/09:23499C

Civilutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09 Civilutskottets beredningsområde Enligt 4 kap. 6 riksdagsordningen tilläggsbestämmelsen 4.6.5 ska civilutskottet bereda ärenden om 1 äktenskaps-föräldra-handels-jorda- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den

2009-09-24

Utlåtande 2008/09:CU35

Civilutskottet har granskat EU-kommissionens så kallade grönbok om översyn av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Syftet med grönboken är att inleda ett brett samråd mellan intresserade parter om möjliga sätt att förbättra förordningens funktion. Utskottet är positivt till kommissionens initiativ till ett samråd kring dessa frågor. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till regeringen och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-06-11 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Utlåtande 2008/09:CU35 (pdf, 26 kB)

Betänkande 2008/09:CU33

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna tar upp frågor om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning. När det gäller det framtida hyressättningssystemet hänvisar riksdagen till pågående arbete inom Regeringskansliet och framhåller samtidigt ett initiativ som nyligen tagits av två av bostadshyresmarknadens organisationer.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU33 (pdf, 283 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

Betänkande 2008/09:CU29

En lagregel införs som anger att en energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet om detta har ett gemensamt värmesystem. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tiden från den 1 maj 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU29 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2008/09:CU32

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om bostadsförsörjning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i frågor som motionerna tar upp samt tidigare ställningstaganden. Motionerna handlar om allmännyttan, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och allmän bostadspolitik.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU32 (pdf, 203 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bostadsförsörjningsfrågor

Betänkande 2008/09:CU23

Den 1 oktober 2009 införs en ny och tydligare kommissionslag. Den ska i likhet med den nuvarande kommissionslagen från 1914 gälla kommissionshandel med all sorts lös egendom, till exempel värdepapper. Genom att den nya lagen anpassas till dagens förhållanden och rättigheter och skyldigheter blir tydligare skapas bättre förutsättningar för de företag som sysslar med kommission och andra former av uppdrag. Avtal kan förenklas och risken för tvister och oklarheter minskar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:CU23 (pdf, 1169 kB)

Betänkande 2008/09:CU27

Från den 1 januari 2010 gäller nya regler som innebär att Lantmäteriet ska kunna göra en så kallad särskild gränsutmärkning. Syftet är att göra det lättare att märka ut fastighetsgränser på marken och på ett mer rättssäkert sätt. Reglerna om fastighetsbestämning utvidgas också så att det blir möjligt att avgöra vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Exempel på gemensamhetsanläggningar är lekplatser, vatten- och avloppsanläggningar och båtbryggor. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:CU27 (pdf, 891 kB)

Betänkande 2008/09:CU34

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2008 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitiken inom EU, obeställd reklam, telefonförsäljning, reklam riktade till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och ersättning vid tågförseningar.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 10
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU34 (pdf, 307 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumentfrågor

Betänkande 2008/09:CU26

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om insolvensrättsliga frågor. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om s.k. bilmålvakter, utmätning av bostäder, betalningstider i näringslivet, förbehållsbeloppet vid utmätning, konkurstillsyn med mera. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2008.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU26 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insolvens- och utsökningsrätt

Betänkande 2008/09:CU31

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2008 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken, lagfart, tomträtt och expropriation.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-16 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU31 (pdf, 186 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrätt

Betänkande 2008/09:CU25

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är främst pågående arbete inom Regeringskansliet. Motionerna innehöll förslag om bland annat särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU25 (pdf, 177 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sms-lån och överskuldsättning

Betänkande 2008/09:CU24

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 som rör bortförande av barn i internationella förhållanden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU24 (pdf, 52 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bortförda barn i internationella förhållanden

Betänkande 2008/09:CU18

Från den 1 maj 2009 blir det möjligt att ta till åtgärder som medför ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark. Det ska vara fråga om åtgärder som leder till en höjning av en parks natur- eller kulturvärden eller som tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse. En förutsättning är att parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada. Lagändringen kan göra det möjligt att bygga klart Norra länken utan att nationalstadsparkens naturvärden skadas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU18 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark

Betänkande 2008/09:CU30

Riksdagen sa nej till motioner om olika plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete, kommande förslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna tar upp frågor som rör den pågående ändringen av plan- och bygglagen, byggfelsförsäkringar, lagen om energideklarationer för byggnader, energieffektivisering i bostadsbeståndet, inomhusmiljö, byggande i trä, vissa byggregler och dokumentering av ledningar i mark och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 13
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:CU30 (pdf, 329 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

Betänkande 2008/09:CU19

En persons kön ska från den 1 maj inte längre ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Lagen om registrerat partnerskap upphävs. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel. Det ska även i fortsättningen vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-04-01 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:CU19 (pdf, 780 kB) Webb-tv debatt om förslag: Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Betänkande 2008/09:CU21

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om naturresursfrågor och vattenrätt. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och gällande rätt samt vill avvakta kommande ställningstaganden från regeringen. Motionerna handlar om omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, åtgärder mot stranderosion, avgifter vid vattenverksamhet, skydd av riksintressen och allmänna vattentjänster.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2009-03-12 Debatt: 2009-04-01 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU21 (pdf, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt

Betänkande 2008/09:CU17

Nya regler som införs den 1 januari 2010 ska förbättra tillsynen över stiftelser. Reglerna ska också göra det lättare för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. En ny regel ska dessutom minska utrymmet för missbruk av insamlingsstiftelser och förhindra att de utnyttjas för ekonomiska oegentligheter. Regeln innebär att en insamlingsstiftelse under en period om tre sammanhängande räkenskapsår ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-19 Debatt: 2009-03-11 Beslut: 2009-03-11

Betänkande 2008/09:CU17 (pdf, 1624 kB)

Utlåtande 2008/09:CU22

Civilutskottet har granskat Europeiska kommissionens grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter. I grönboken konstaterar kommissionen att utvecklingen mot stora marknader leder till att otillbörliga affärsmetoder från ett fåtal näringsidkare kan medföra att ett stort antal konsumenter lider samma eller likartad skada. Kollektiva prövningsmöjligheter kan underlätta för konsumenterna att få kompensation och dessutom motverka skadligt beteende och konkurrenssnedvridning på marknaderna. Civilutskottet är allmänt sett positivt till åtgärder på EU-nivå som syftar till att ge konsumenterna förtroende för och bli aktiva på den inre marknaden. Men utskottet är inte berett att nu förorda ytterligare gemensamma regler om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Utlåtande 2008/09:CU22 (pdf, 63 kB)

Betänkande 2008/09:CU20

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, överfallsskyddet i hemförsäkringar, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, trafikskadeersättning till barn, vårdnadshavares skadeståndsansvar och ersättning för affektionsvärde.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 7
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:CU20 (pdf, 219 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor

Betänkande 2008/09:CU16

Från den 1 maj 2009 införs så kallade ägarlägenheter i Sverige. En ägarlägenhet är en egen, så kallad tredimensionell fastighet, i ett flerbostadshus. Innehavaren har direkt äganderätt och kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten. För att bilda en ägarlägenhet krävs det att den ingår i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter. Ägarlägenheter kan bildas antingen i nyuppförda byggnader eller genom ombildning av äldre byggnader där det aktuella utrymmet inte har använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. En ägarlägenhet ska som regel få del i en samfällighet som omfattar yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Denna samfällighet ska förvaltas av en samfällighetsförening. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-02-18 Beslut: 2009-02-19

Betänkande 2008/09:CU16 (pdf, 1721 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ägarlägenheter
Paginering