Dokument & lagar (9 träffar)

Statens offentliga utredningar 1895:2

YTTRANDEN AF TEÄARBETAEEFflRBUNDETS I SVERIGE STOCKHOLMSAFDELMGAR I. FL. ÖFVER NYÅ ARBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE. STOCKHOLM K. Ii. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Kongl. Kommerskollegium. Nya arbetareförsäkringskomiténs

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 586 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OM BÅRNMORSKEKÅRENS pensionering JÄMTE FÖRSLAG TILL REGLEMENTE BARNMORSKORNAS ÅLDERD OMSU NDERSTÖDSA NSTALT. AF G. BNESTRÖM. STOCKHOLM IVAR HA5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1883. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till konungen.14. Gången af utredningen. Provisoriskt förslag till reglemente utarbetadt

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 18238 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

K0NGI, MAJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII OCH KONGL. GENERALTULLSTYRELSENS GEMENSAMMA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 28 DECEMBER 1894 ANGÅENDE SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDELS- OCH SJÖFARTSFÖRHÅLLANDEN ÄFVENSOM KONGL. LANDTBRUKSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 21 DECEMBER 1894 ANGÅENDE YISSA DELAR AP

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 15851 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

FÖESLAG TILL LAGAR OM ENKLA BOLAG OCH HANDELSBOLAG, OM AKTIEBOLAG SAMT OM FÖRENINGAR FÖR EKONOMISK VERKSAMHET M. AL, afgifnaAF DEN DERTILL I NÅDER UTSEDDA KOMITÉ. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. TILL KONUNGEN. Enligt nådigt bref den 30 December 1885 har Eders Kongl. Maj:t funnit, godt uppdraga åt en komité

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 17824 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

NYA ARBETAREFÖRSÄKRINGSK0M1TÉNS BETÄNKANDE. i. Utlåtande och förslag. STOCKHOLM TRYCKT 1IOS K. I.BKCKMAN I 8 JKINNEHÅLL. Skrifvelse till Kongl. Maj:t Lagförslag Motiv Reservation af herr Danielson Till Konungen. För att verkställa utredning, om och i hvad mån åtgärder kunde finnas lämpliga för ordnandet af förhållandet

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 19712 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

KOm. STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 30 DECEMBER 1893, ANGÅENDE REGLERING AF LÖNE- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDENA FÖR TJENSTEMAN OCH BETJENTE VID DE ECKLESIASTIK A KONSISTORIERNA. STOCKHOLM IVAR HA2G G STRÖMS BOKTRYCKERI 1894. Till Konungen Uti underdånig skrifvelse den 25 september 1888 har Kyrkomötet, hos hvilket

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 9686 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

ÖFVERSTÅ THÅ EEA I1E EM BETETS OCH KONGMALIS SAMTLIGE BEFA LLNINGSHA F VA N DES UTLÅTANDEN ÖFVER HYA ARBETA REFÖRSÄKRIN GSKOMITÉHS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig OFÖRMÅGA TILL ARBETE ÄFVENSOM VID SAMMA UTLÅTANDEN FOGADE YTTRANDEN AF ANDRA MYNDIGHETER, FÖRENINGAR

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 7641 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

KONGL. MÅJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII DEN 30 OKTOBER 1894- AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER NYA ÅRBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE, STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Konungen. Sedan den af Eders Kongl. Maj:t

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 4301 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

NYA LAGBEREDNINGENS ANGÅENDE HVAD KUNOL. FÖRSLAG TILL LAX f FAST EGENDOM lR STOCKHOLM 1892. nOKTRYCKEniKT. P. A. NORSTEDT SÖNER. 1 M i j 7 n. i jJr nili TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 12 Maj 1885 i underdånighet gjort framställning derom, att Eders Kongl. Maj:t matte lata utreda hvad som borde

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 1946 kB)