Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 1 N:o 191. Af herr F. Berg från Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af arbetstiden. Genom förordningen af den 18 november 1881 om minderårigas användande i arbete

1891-04-21

Motion 1891:191 Andra kammaren (pdf, 2189 kB)

Motion 1891:190 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. 1 N:o 190. Af herr T. W. Forsell, om ändring i 1 af b evillningsför ordningen den 14 september 1883 samt i 11 af instruktionen för taxeringsmyndigheterna. I sammanhang med Kongl. Maj:ts nådiga propositioner angående ökad värnpligt, grundskatternas afskrifning, ersättning för roteringsbesvärets

1891-04-17

Motion 1891:190 Andra kammaren (pdf, 630 kB)

Motion 1891:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. 1 S:o 189. Af herr A. ÅStröm, om införande af eu progressiv värnskatt. Af Kongl. Maj:t har till innevarande Riksdag aflåtits nådiga propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten och i sammanhang dermed grundskatternas afskrifning. Det torde väl knappast råda mer än

1891-04-15

Motion 1891:189 Andra kammaren (pdf, 257 kB)

Motion 1891:188 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 188 N:o 188. Af herr A. V. Ljungman, om bestämmande af vissa vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition n:o 56, i fråga om reglering af Bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld. Uti propositionen n:o 56 har Kongl. Maj:t med anledning af en utaf styrelsen för Bergslagernas

1891-04-11

Motion 1891:188 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1891:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 N:o 187. Af herr E. Hammarlund, om ändring i vilkoren för tidningars och tidskrifters postbefordran. Redan i november 1883 gjorde publicistklubben i Stockholm framställning till generalpoststyrelsen om utverkande af sådan ändring i bestämmelserna angående vilkoren för tidningars

1891-04-11

Motion 1891:187 Andra kammaren (pdf, 370 kB)

Motion 1891:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N,o 186, 1 N:0 186. Af herr M. DahU, med förslag till vissa bestämmelser i fråga om beräkningen af rote- och rusthällsvärde m. m. såsom vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition till ändrad lydelse af värnepligtslagen den 5 juni 1885. Kongl. Maj:t har i propositioner n:is 38 och 39

1891-04-07

Motion 1891:186 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Motion 1891:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. 1 N:o 185. Af lierr A. Peterson i Hasselstad, om ändringar i värnpligt slagen den 5 juni 1885. Med anledning af Kong Majtts till Riksdagen afgifna nådiga proposition af den 14 sistlidne mars angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 Juni 1885, får jag med den

1891-04-02

Motion 1891:185 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:184 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af hen- M. Aiulcrssoi i Stigen, om ändrad lydelse af 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens styrelse erhållit

1891-04-02

Motion 1891:184 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:183 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. N:o 183. Af herr J. A. Fjäll hack, dagaflöning. om höjning af beväringsmanskapets I Kong Majrts nådiga proposition till Riksdagen, n:o 31, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 anför chefen för landtförsvarsdepartementet å sid. 21, bland annat,

1891-04-02

Motion 1891:183 Andra kammaren (pdf, 152 kB)

Motion 1891:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 48. 1 INu 48. Af herr Sandberg, med förslag till ändring af 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens styrelse erhållit inom Riksdagen

1891-04-02

Motion 1891:48 Första kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1891:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 11 N:o 182. Af herr J. EliaSSOn, om höjning af beväringsmanskapets dagaflöning. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 har gifvit undertecknad anledning att under Riksdagens ompröfning, på samma gång

1891-04-01

Motion 1891:182 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1891:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:0 181. Af herr A. BoltStrÖm, om ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885. Genom till denna Riksdag aflåten nådig proposition n:o 31 har Kongl. Maj:t, under åberopande af densamma bilagdt utdrag af statsrådsprotokollet för landtförsvarsärenden för den 14 sistlidne mars, föreslagit

1891-04-01

Motion 1891:181 Andra kammaren (pdf, 657 kB)

Motion 1891:49 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 49. 1 N o 49. Af herr Björnstjerna, om förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med, hänsyn till den lära, hvari barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, skola uppfostras. Utan tvifvel har mången jemte mig med oro och bekymmer följt den

1891-03-31

Motion 1891:49 Första kammaren (pdf, 699 kB)

Motion 1891:180 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 180. 1 S:o 180. Af herr G. Ericsson från Stockholm, om införande af progressiv värnskatt. Om de af Kong Maj:t till Riksdagen afgifna propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten samt i sammanhang dermed om grundskatternas afskrifning och om anskaffande af medel till förenämnda

1891-03-24

Motion 1891:180 Andra kammaren (pdf, 288 kB)

Motion 1891:179 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. 1 N:o 179. Af herr G. ElOWSOIl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vissa åtgärders vidtagande i anledning af Riksdagens beslut om anställande af skogsingeniörer. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse af den 15 maj 1874 till Kongl. Maj:ts disposition stält ett årligt

1891-03-20

Motion 1891:179 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1891:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:0 178, Af herr P, Andersson i Högkil, om införande af öppen omröstning mom Riksdagens kamrar. Vid 1889 års riksdag väckte jag motion om införande af öppen omröstning i Riksdagens kamrar. Jag vågar nu och med bättre hopp om framgång åter igen draga denna efter mitt förmenande särdeles

1891-03-16

Motion 1891:178 Andra kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1891:47 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 47. 1 N:o 47. Af herr Adelsköld, angående skrifvelse till Konungen i fråga om ordnande af förhållandet mellan lappar och nybyggare i svenska lappmarken. Uti Östersunds tidningar läses: Rättslösheten i vestra Herjedalen har nått sin spets. Inom mindre än ett års tid ha omkring 300 renar

1891-03-14

Motion 1891:47 Första kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1891:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. 1 N:0 177. Af herr J. Mankeom ändring af 14 och 17 riksdagsordningen. Om jag redan nu dristar återkomma med den motion om allmän rösträtt vid val till Riksdagens Andra Kammare, som af föregående Riksdag förkastades, så sker det i främsta rummet i följd af min oafvisliga öfvertygelse

1891-03-11

Motion 1891:177 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1891:176 Andra kammaren

0 Motioner i Andra Kammaren, No 176, N:o 176. Af herr A. Hedin, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbetet. I anledning af Kong Maj.is proposition med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete får jag, med begagnande af den i riksdagsordningens 55 medgifna rätt, härmed föreslå: att Riksdagen,

1891-03-08

Motion 1891:176 Andra kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1891:175 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:0 175. Af herr J. jydahl, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i gällande bestämmelser i fråga om befordringarna inom arméns officerscorps. Ofta nog inträffar det, att såväl offentligen som enskilt klagomål framställas öfver befordringsväsendet inom svenska arméns

1891-03-07

Motion 1891:175 Andra kammaren (pdf, 185 kB)