Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 1892:26 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 26. 15 N:o 26. Herr J. Olsson i Stockholm, om ändrad lydelse af 52 värnpligtslagen. Mer och mer synes den grundsats arbeta sig fram till ett allmännare erkännande, att med- de ökade- försvarsbördor, som staten fordrar af sina medborgare, böra ökade politiska rättigheter hålla jemna steg.

1892-10-28

Motion 1892:26 Andra kammaren - urtima (pdf, 249 kB)

Motion 1892:25 Andra kammaren - urtima

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 25. N:o 25. Af herr J. Å. Fjällbäck, om tillägg till Kongl. Maj:ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värn)ligtslagen m. in. Som bekant har Kongl. Måj:t i sitt förslag till ny härordning icke funnit för godt att föreslå någon ökad dagaflöning åt de värnpligtige utöfver de

1892-10-28

Motion 1892:25 Andra kammaren - urtima (pdf, 222 kB)

Motion 1892:24 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 24. 9 N:o 24. Af herrar 0. Anderson i Hasselbol och 0. Olson i Stensdalén, om åtagande af 50 procent tilläggsbevillning för är 1893 m. m. I n:o 6 af de utaf KongMaj:t till denna Riksdag aflemnade nådiga propositionerna föreslås, att utöfver de i riksstaten för år 1893 upptagna tillgångar

1892-10-28

Motion 1892:24 Andra kammaren - urtima (pdf, 246 kB)

Motion 1892:23 Andra kammaren - urtima

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 23. N:o 23. Af herr H. Hedlund, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om utredning och förslag i syfte af indelta stammanskapets ersättande med manskap, antaget för krigsbildning efter 1883 års förslag. Allmänt erkända olägenheter, som vidlåda den indelta stammen, äro svårigheten,

1892-10-28

Motion 1892:23 Andra kammaren - urtima (pdf, 231 kB)

Motion 1892:22 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 22. 5 N:o 22. i v.hAI. A V.mvA hv birnlbsB F rmd 1/ Af herr A. Bokström, nerf tillägg till motionen n:o 7. Under åberopande af min vid innevarande års riksdag väckta motion, n:o 7, om upphäfvande af 53 värnpligtslageu, får jag till ftillständigande af samma motion härmed vörsamt anhålla,

1892-10-28

Motion 1892:22 Andra kammaren - urtima (pdf, 116 kB)

Motion 1892:21 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 21. 3 N:o 21. Af herr J. Bromée, om utsträckning af den utaf Kongl. Maj:t föreslagna vakansersättning till de indelta rusthållsrotarne vid kavalleriet i Jemtland. Med anledning af Kongl. Maj:ts till Riksdagen aflåtna proposition n:o 1, deruti föreslås beträffande kavalleriet, att rusthållen

1892-10-28

Motion 1892:21 Andra kammaren - urtima (pdf, 187 kB)

Motion 1892:19 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 19. 1 N:o 19. Af herr 0. JOilSSOn i Hof, m. fl.om ändringar i Kong1. Maj:ts förslag till förbättrad härordning, i syfte af rust- och rotehållets sättande på vakans m. m. Med rigtig uppfattning af det. politiska läget, förklarade till statsrådsprotokollet den 4 januari 1892 hans excellens

1892-10-28

Motion 1892:19 Andra kammaren - urtima (pdf, 3544 kB)

Motion 1892:18 Andra kammaren - urtima

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 18. komst till den storlek och det belopp, som Särskilda utskottet efter föregången utredning kan finna lämpligt att föreslå, dock så, att de lägst beskattade grupperna af skattskyldige, så vidt möjligt är, måtte från denna tilläggsbevillning varda frikallade. Stockholm den 27 oktober

1892-10-28

Motion 1892:18 Andra kammaren - urtima (pdf, 163 kB)

Motion 1892:2 Första kammaren - urtima

Motioner i Första Kammaren, Nio 2. 1 N:o 2. Af herr Adelsköld, om afskrifning af grundskatter, m. rn. Uti eu motion, väckt i denna kammare den 22 dennes, har jag ansett mig böra föreslå, att indelningsverket indroges och försvaret ordnas på den rena allmänna värnpligtens grund, hvarigenom skulle vinnas: dels betydliga

1892-10-28

Motion 1892:2 Första kammaren - urtima (pdf, 352 kB)

Motion 1892:27 Andra kammaren - urtima

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 27. N:o 27. Af herr 0. Olsson i Stockholm, om vissa vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts förslag till förbättrad härordning. Herr J. Mankill har i fyra särskilda motioner, n:is 9, 10, 11 och 12, föreslagit åtskilliga förändringar i afseende på vårt skatteväsende, hvilka skulle genomföras,

1892-10-27

Motion 1892:27 Andra kammaren - urtima (pdf, 155 kB)

Motion 1892:20 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o Hö. 1 N:o 20. Af herr G. Eriksson i Mörviken, om ändrad lydelse af 2 i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsbesvären. Med anledning af vid innevarande års lagtima riksdag i ämnet väckta motioner erinrade statsutskottet i sitt under n:o 41 afgifna utlåtande i anledning af förslag

1892-10-27

Motion 1892:20 Andra kammaren - urtima (pdf, 198 kB)

Motion 1892:17 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 17. 1 i N:o 17. Af herr Gr. Jansson i Krakerud, om åtagande af en särskild tillägg sbevillning af fast egendom samt af inkomst utöfver den af Kongl. Maj:t föreslagna förhöjda bevillning af jordbruksfastighet. Dadet torde kunna anses såsom säkert, att, derest de af Kongl. Maj:t till urtima

1892-10-27

Motion 1892:17 Andra kammaren - urtima (pdf, 193 kB)

Motion 1892:4 Första kammaren - urtima

Motioner i Första Kammaren, N:o 4. 7 N:o 4. Af herr Hasselrot, med förslag till ändrad lydelse af 27 i värnjoligtslagen den 5 juni 1885. Då någon tvekan möjligen kan uppstå om rätta tydningen af 27 i värnpligtslagen, sådan denna lyder i Kongl. Maj:ts nådiga proposition om ändrad lydelse af samma tillåter jag mig vördsamt

1892-10-27

Motion 1892:4 Första kammaren - urtima (pdf, 210 kB)

Motion 1892:3 Första kammaren - urtima

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 3. N:o 3. Af herr Hasselrör angående en tilläggsbevillning för år 1893. Härmed tillåter jag mig vördsamt hemställa, att Riksdagen, för betäckande af de utgifter och den minskning i inkomster, som kan varda en följd af antagande af Kongl. Maj:ts till Riksdagen aflåtna nådiga propositioner

1892-10-27

Motion 1892:3 Första kammaren - urtima (pdf, 101 kB)

Motion 1892:15 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 15. 17 N:o 15. Af herr J. E. Wikstén, om tillägg till Kongl. Maj:ts förslag till förbättrad härordning i afseende å soldatkontrakten vid mdelta armén. I Kongl. Maj:ts proposition till innevarande urtima Riksdag, angående förbättrad härordning, har Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen beträffande

1892-10-24

Motion 1892:15 Andra kammaren - urtima (pdf, 256 kB)

Motion 1892:14 Andra kammaren - urtima

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 14. N:o 14. Af lierr A. Johansson i Löfåsen, om utsträckning af den af Kongl. Maj:t föreslagna hav aller ivakanssättning till hela indelta kavalleriet. Bland indelningsverkets ovissa bördor finnes väl icke någon, som kan jemföras med den effektiva rustningen, synnerligast derför att

1892-10-24

Motion 1892:14 Andra kammaren - urtima (pdf, 128 kB)

Motion 1892:13 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 13. 15 N:o 13. Af herr J. Jonson i Fröstorp, om tillägg till Kongl. Maj:ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen. Då jag härmed förnyar mitt vid sistlidne lagtima riksdag väckta förslag, om höjande af de värnpligtiges dagaflöning från 20 öre till 80 öre, åberopar

1892-10-24

Motion 1892:13 Andra kammaren - urtima (pdf, 120 kB)

Motion 1892:12 Andra kammaren - urtima

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 12. N:o 12. Af herr J. Mankell, om ökning af stämpelskatten. Med åberopande ai motiveringen till de motioner, som vid innevarande riksdag af mig blifvit väckta om progressiv arfsskatt och om tilläggsbevillniug, jemte progressiv tillämpning af bevillningen, äfvensom med anledning af

1892-10-24

Motion 1892:12 Andra kammaren - urtima (pdf, 110 kB)

Motion 1892:11 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 11. 11 N:o 11. Af herr J. Mankell, om tillägg sb evillning jemte progressiv tillämpning af bevillningen. I motiveringen till min motion om införande af progressiv arfsskatt, på hvilken jag här får åberopa mig, tror jag mig hafva påvisat nödvändigheten för innevarande Riksdag att, om densamma

1892-10-24

Motion 1892:11 Andra kammaren - urtima (pdf, 239 kB)

Motion 1892:10 Andra kammaren - urtima

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 10. N:o 10. Af Herr J. Manke,om införande af värnskatt för de frän krigstjensten befriade. I flera länder, hvaribland Frankrike, Österrike-Ungarn, Italien och Schweitz, utgår för närvarande en särskild värnskatt för alla, som af en eller annan orsak måst fritagas från krigstjensten.

1892-10-24

Motion 1892:10 Andra kammaren - urtima (pdf, 244 kB)