Dokument & lagar (203 träffar)

Motion 1894:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 172. 1 N:o 172. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afsittande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan

1894-05-09

Motion 1894:172 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1894:28 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren N:o 28. 1 N:o 28. Ank. till Riksd. kansli den 9 maj 1894 kl. 2 e. m. Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens af slutande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen

1894-05-09

Motion 1894:28 Första kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1894:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 1 N:o 171. f Af herrar N. Jonsson i Gammalstorp och C. J. Jakobson, om tilläggsafgifter till gällande tullsatscr å spanmål. Då ett af oss vid börjanaf nu pågående riksdag väckt förslag om höjningaf tullsatserna å spanmål m. m. af Riksdagen afslogs, torde detta hafva skett hufvudsakligast

1894-04-29

Motion 1894:171 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Motion 1894:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr R. Björck, med anledning af Kongl. Maj ds proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. På de skäl och vilkor, som omförmälas i stadsfullmägtiges i Sundsvall i ämnet förda och till statsutskottet öfverlemnade protokoll, tillåter jas:mur vördsamt hemställa,J

1894-04-20

Motion 1894:170 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1894:169 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. N:o 169. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 34 i legostadgan. I legostadgan den 23 november 1833, 34, är föreskrifvet, att Husbonde ansvare för tjenstehjons personella kronoutskylder dock må de Ai lönen af dragas, der ej annorlunda vid städjandet öfver enskommits. När skatteregleringskomitén

1894-04-11

Motion 1894:169 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1894:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 1 N:o 168. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 2 i förordningen om mantalspenningarna. Då Kong Maj:ts proposition n:o 3 med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder icke blifvit af Riksdagen antagen,

1894-04-11

Motion 1894:168 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1894:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. 1 N:o 27. Af herr Reuterswärd, om tillägg till 7 mom. 2 i ordningsstadgan för Riksdagens Första Kammare. I Enligt 7 mom. 2 i kammarens ordningsstadgar föreskrifves, att vid utseende af nämnd eller valmän suppleanternas antal skall motsvara endast fjerdedelen af de ordinarie ledamöternas.

1894-04-11

Motion 1894:27 Första kammaren (pdf, 127 kB)

Motion 1894:167 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, N:o 167. iiiiv ÖG81 ifjijft 1 insätta löhinf Jasit 32 Uiis-iWilli OV Tit j 2r, illtlfffbi. itti tfrrtfi a i cv dr ti fit'iTO h1 TJJlITo 1 N:o 167. Af herr G. By din g, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående pensioner och gratifikationer åt underbefäl och arbetare vid statens

1894-04-10

Motion 1894:167 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1894:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 26. 1 N:o 26. Af herr Trcffcilberg, angående revision af sTcogslagstiftningen in. m. Uti en under nu pågående riksdag i Andra Kammaren väckt motion har Herr Yahlin föreslagit Riksdagen att i skrifvelse till Kongl Maj:t anhålla, att Kongl. Maj:t ville låta infordra och för Riksdagen framlägga

1894-04-04

Motion 1894:26 Första kammaren (pdf, 1782 kB)

Motion 1894:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. 1 N:o 164. Af herrar C. J. Jakobson och C. Rydberg, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. Det har för visso varit ett mycket magtpåliggande värf att välja lämpliga förläggningsorter för de nya regementen och corpser, som på grund af

1894-04-03

Motion 1894:164 Andra kammaren (pdf, 455 kB)

Motion 1894:165 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. 7 t N:o 165. Af herr Gr. Thestrup, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya Icasernetablissement m. m. Uti sitt anförande till statsrådsprotokollet den 14 oktober 1892 har herr statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet, beträffande kostnaden för de

1894-04-02

Motion 1894:165 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1894:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 163. 3 I syftet af förestående motion instämma:Joh. Johansson. Magnus Höjer. J. A. Fjällhäck. Sven Palme. Oskar Eklund. Adolf Aulin. C. G. Thor. E. J. Ekman. Gust. Ericsson. Emil Hammarlund. Edvard Wavrinsky. s Johannes Svensson. Fridtjuv Berg. E. A. Zotterman. A. G. Ericsson. J. H. G. Fredholm.

1894-03-21

Motion 1894:163 Andra kammaren (pdf, 324 kB)

Motion 1894:162 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 162. 1 N:o 162. Af herr J. Mankill, om ändring i 14 och 17 riksdagsordningen. Undertecknad vågar äfven vid innevarande riksdag framlägga en motion om införande af allmän rösträtt vid val af ledamöter af Riks-dagens Andra Kammare. Visserligen förutser jag, att Riksdagen icke heller i år kommer

1894-03-21

Motion 1894:162 Andra kammaren (pdf, 261 kB)

Motion 1894:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. i No 161. Af herr P. Waldenström, angående ändring i Kongl. Maj:ts förslag om plats för Andra Svea artilleriregemente. I Kongl. Maj:ts nådiga proposition n:o 38 till Riksdagen om anslag till nya kasernetablissement är föreslaget, att Andra Svea artilleriregemente skall förläggas till

1894-03-16

Motion 1894:161 Andra kammaren (pdf, 322 kB)

Motion 1894:159 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 159. 1 N:o 159. Af herr C. F. WallbOlU, om ändring af 87 mom. 2 rege ringsformen. Enligt den riksdagsordning, som upphörde att gälla den 22 juni 1866, fordrades i frågor, som icke voro af grundlags natur eller i sista hand kunde i förstärkt utskott afgöras, minst tre stånds bifall, för

1894-03-14

Motion 1894:159 Andra kammaren (pdf, 422 kB)

Motion 1894:158 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. 1 1 i L r U tf:o 158. Af herr D. Persson i Tallberg, med anledning af Kongl. Maj ds proposition med förslag, bland annat, till lag angående värdering af död mans bo. 1 anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 44 med förslag till lag angående värdering af död mans bo, tager jag

1894-03-10

Motion 1894:158 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1894:156 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. N:o 156. Af herr E. Svensson från Karlskrona, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om iakttagande af vissa grunder vid tillsättning af folkskoleinspektörer. Att den nuvarande anordningen af vår folkskoleinspektion är allt annat än tillfredsställande har sedan någon tid tillbaka

1894-02-24

Motion 1894:156 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1894:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 1 N:o 154. Af herr D. Persson i Tallberg, om ändring af riksdagsordningens stadganden angående valbarhet till Första Kammaren m. m. Uti en vid förlidet års riksdag i Andra Kammaren väckt motion n:o 225 påpekades, att, när Kongl. Maj:t genom proposition af den 5 januari 1863 framlade

1894-02-24

Motion 1894:154 Andra kammaren (pdf, 361 kB)

Motion 1894:152 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 152. 1 N:o 152. Af herr A. Kihlberg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande åtgärder för en verksammare inspektion öfver folkundervisningen. Om man ock icke kan förneka, det folkskoleinspektionen, sådan den nu är ordnad, haft ett fördelaktigt inflytande på utvecklingen af folkskoleväsendet

1894-02-21

Motion 1894:152 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1894:151 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. 11 j No 151. Af herr E. J. Ekman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i syfte att afgångsbetyg från folkskola måtte i fråga om kristendomskunskap få gälla såsom vitsord vid utfärdande af prestbetyg i vissa fall. Emedan svenska kyrkans presterskap i allmänhet icke anser sig kunna vid

1894-02-20

Motion 1894:151 Andra kammaren (pdf, 173 kB)