Dokument & lagar (300 träffar)

Motion 1896:242 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 242. 1 N:o 242. Af herr 0. R. Themptander, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom

1896-05-02

Motion 1896:242 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1896:54 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 54. 1 N:o 54. Af herr von Ehrenheim, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom nämnda

1896-05-02

Motion 1896:54 Första kammaren (pdf, 143 kB)

Motion 1896:53 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 53. 1 N:o 33. Af herr Wieselgren, om ändring i gällande bestämmelser angående försäljning af vin och maltdrycker i stad. Det stora antal motionärer, som riksdag efter riksdag framlägger förslag om ölförsäljningens ordnande på ett för nykterhet och ordning tillfredsställande sätt, intygar

1896-04-17

Motion 1896:53 Första kammaren (pdf, 486 kB)

Motion 1896:241 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 241. 1 N:o 241. Af herr E. SvenSSOll från Karlskrona, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående undervisningen i geografi vid de allmänna läroverken m. m. Ett bland de svåraste missförhållanden, som vidlåda vårt undervisningsväsende, är helt visst geografiens tillbakaskjutna ställning. Detta

1896-04-16

Motion 1896:241 Andra kammaren (pdf, 306 kB)

Motion 1896:240 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 240. 1 Nso 240. Af hrr G. Odqvist, med förslag till ändrad lydelse af 13, 16, 20 och 22 riksdagsordningen. Med anledning af den utaf Kongl. Maj:t till Riksdagen ingifna propositionen om utsträckning af den politiska rösträtten och med hänvisning till motiveringen i den af konstitutionsutskottets

1896-04-15

Motion 1896:240 Andra kammaren (pdf, 280 kB)

Motion 1896:239 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 239. 1 X:o 339. Af herr 1Persson i Tallberg, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse af H, 17 och 25 riksdagsordningen. Allt sedan det nya representationsförslaget antogs, hafva många förslag blifvit väckta inom Riksdagen, hvilka afsett ändring af bestämmelserna

1896-04-14

Motion 1896:239 Andra kammaren (pdf, 309 kB)

Motion 1896:238 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 238. 1 N:o 238. Herrar J. Mankill och D. Bergström, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 11 riksdagsordningen. Af Sveriges myndiga manliga befolkning är inemot 1 million i saknad af politisk rösträtt. Det förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen, som i Kongl.

1896-04-14

Motion 1896:238 Andra kammaren (pdf, 434 kB)

Motion 1896:237 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 237. 1 N:o 237. Af herr A. Wijkander, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående anvisande af medel för komplettering sarbeten ä vestkustbanan. I den kongl propositionen n:o 43 vid innevarande riksdag föreslår fcongl. Maj:t Riksdagen att till bestridande af kostnaderna för kompletteringsarbeten

1896-04-11

Motion 1896:237 Andra kammaren (pdf, 418 kB)

Motion 1896:236 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 236. 1 N:o 236. Af herr L. ElikSSOH i Bäck, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 17 riksdagsordningen. Med anledning af att Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen, gifven Stockholms slott den 20 mars 1896,

1896-04-09

Motion 1896:236 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1896:235 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 235. i N:o 285. VJ fii ilo VTt f V- i i 5 Bil: SU-hit f i Af herr T. H. G. FredllOllll från Stockholm, i anledning af KongMaj:ts proposition angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om beskattning af hvitbetssockertillverhiingen i riket. n U i j tij.rfr i 5j i i p Ehuru Riksdagen

1896-04-07

Motion 1896:235 Andra kammaren (pdf, 963 kB)

Motion 1896:234 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 234. 1 N:o 234. Af herrar J. Bromée och E. Eriksson i Qväcklingen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen. I Kongl. Maj:ts nådiga proposition n:o 41 till innevarande års Riksdag med förslag till ändrad lydelse af 14,

1896-03-28

Motion 1896:234 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1896:52 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 52. 1 N:o 52. Af herr Behm, med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98 och 109 regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 riksdagsordningen. Härigenom får jag föreslå, att Riksdagen ville antaga till hvilande för vidare grundlagsenlig behandling följande af Kongl. Maj:t genom proposition

1896-03-28

Motion 1896:52 Första kammaren (pdf, 373 kB)

Motion 1896:233 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 233. 1 N:o 233. Af herr M. Dahn, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98, 109 och 111 af regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 riksdagsordningen. På grund af Kongl. Maj:ts proposition n:o 22, angående förslag till grundlagsändringar för

1896-03-26

Motion 1896:233 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1896:232 Andra kammaren

B Motioner i Andra Kammaren, N:o 232. N:o 232. Af herrar I. MånSSOIl och M. Dilllll, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om ändring i nuvarande skolorganisation. Bland de motioner om en reformering af våra allmänna läroverk, hvilka vid innevarande riksdag blifvit väckta, söker man förgäfves något förslag om en

1896-03-21

Motion 1896:232 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1896:230 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 230. 1 N:o 230. Af herr A. H. Göthberg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i 15 1 mom. i förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. I kongl. förordningen den 24 oktober 1885 angående handeln med vin och maltdrycker m. m. 15 mom.

1896-03-20

Motion 1896:230 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1896:231 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 231. 1 N:o 231. Af herr J. Andersson i Öhrstorp, med förslag till ändrad lydelse af 17 regeringsformen. Det lärer icke kunna förnekas, att rättsskipningen, som inom samhället har till ändamål att utgöra säkerhet för person och egendom, är en af statens förnämsta uppgifter. Lika obestridligt

1896-03-16

Motion 1896:231 Andra kammaren (pdf, 321 kB)

Motion 1896:229 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 229. 1 N:o 229, Af herr P. P. Waldenström, i anledning af Iiongl. Maj tis proposition om ändrad lydelse af 25 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin m. m. den 24 maj 1895. I nådig proposition n:o 25 har Kongl. Maj:t till motarbetande af 1varietéofoget föreslagit följande

1896-03-14

Motion 1896:229 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1896:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. 1 JT:o 328. Af herr S. Nordström, med förslag till ändrad lydelse af 72 och 73 riksdagsordningen. Med anledning dels af Kongl. Maj:ts nådiga proposition n:o 22 till innevarande Riksdag och dels bankoutskottets memorial n:is 5 och 6, har, vid läsning af dit hörande handlingar, det icke

1896-03-10

Motion 1896:228 Andra kammaren (pdf, 224 kB)

Motion 1896:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227, 1 N:o 227. Af herr 0. G. EklUlld från Stockholm m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om införande af viss bestämmelse i kongl, förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. I en vid innevarande riksdag väckt motion n:o 6G med begäran

1896-03-07

Motion 1896:227 Andra kammaren (pdf, 209 kB)

Motion 1896:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 N:o 51. f. r fl Af herr Wieselgren, om vidtagande af åtgärder för genomförande af en läroverksreform. I trenne vid denna riksdag inom Andra Kammaren afgifna motioner, n:is 14, 203 och 218, hafva yrkanden på reformer af undervisningen vid de allmänna läroverken förelagts Riksdagen.

1896-03-07

Motion 1896:51 Första kammaren (pdf, 394 kB)