Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1994/95:Jo805 av Karl Hagström (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo805 av Karl Hagström s Sälstammens ökning i Östersjön Vikaren förekom tidigare i hela norra och östra Östersjön, men utbredningen är nu begränsad i huvudsak till Bottenviken, Finska viken och den estniska skärgården. Flygräkningen indikerar att beståndet inte ökat sedan mitten av 1970-talet


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo804 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo804 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakt på morkulla I dag är jakt på morkulla tillåten i Sverige från första måndagen efter midsommar. Jakttiden har ändrats från att tidigare börjat redan i maj. Morkulla är en fågelart knuten till skogen och har minskat starkt det sista decenniet. Jakten


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo803 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo803 av Jan Jennehag m.fl. v Fredande av rovdjur Totalfreda våra sista rovdjur Sverige har fyra stora rovdjur björn, lodjur, järv och varg. De två sistnämnda är helt fridlysta, skyddsjakt får förekomma, dvs. enstaka exemplar som är farliga för tamdjur eller människor får avlivas. Trots


Utskottsberedning: --1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo802 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo802 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Jakt på ejder Frågan om jakt på hanfågel av ejder under vårsträcket har diskuterats vid flera tillfällen, senast i skärgårdsutredningen Levande skärgård SOU 1994:93. Där föreslås, att sådan jakt skall vara tillåten för fast boende i skärgården under ett


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo801 av Olle Lindström och Ulla Löfgren (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo801 av Olle Lindström och Ulla Löfgren m Skyddsjakt på säl Sälstammarna i Östersjön och Bottenhavet har på grund av miljöpåverkan varit näst intill utrotningshotade. Utsläpp från jordbruk och industri av gifter som PCB, DDT och klor har påverkat sälarnas fortplantningsförmåga och resulterat


Utskottsberedning: -1995/96:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo689 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo689 av Georg Andersson m.fl. s Ny samhällsstruktur för ekologisk uthållighet Regeringens skrivelse Miljön vårt gemensamma ansvar 1994/95:120 innehåller en intressant redovisning av inriktningen av det miljöpolitiska arbetet. Där markeras behovet av arbete för en bättre miljö inom alla


Utskottsberedning: ---1994/95:FiU13 1994/95:JoU16 1994/95:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo688 av Gudrun Lindvall och Roy Ottosson (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo688 av Gudrun Lindvall mp Avfall 1. Bakgrund Konsumtionssamhället kännetecknas av att en vara produceras, konsumeras och destrueras. Trots stolta ord från många håll så har kretsloppen inte slutits, utan endast i undantagsfall som papper och glas återvinns eller återanvänds produkter.


Utskottsberedning: ---------------------1994/95:NU18 1994/95:SkU28 1995/96:BoU1 1995/96:JoU13
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo687 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo687 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Kemikalier 1. Bakgrund Industrins kemiska produkter och varor står för en allt större del av miljöförstöringen. Det finns idag ungefär 15 000 kemiska ämnen på den svenska marknaden, och över 100 000 internationellt. Strömmen av nya kemiska ämnen och


Utskottsberedning: ------------------------------------1994/95:JoU14 1994/95:JoU22 1994/95:JoU23 1994/95:NU18 1994/95:NU22 1994/95:SkU28 1995/96:JoU10 1995/96:JoU13 1995/96:JoU8
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo686 av Siw Persson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo686 av Siw Persson m.fl. fp Natur- och miljövård i Skåne Jorden hör inte till människan människan hör till jorden. Detta vet vi. Allting är sammanlänkat som blodsbanden inom en familj. Allting hör ihop. Vadhelst som drabbar jorden, drabbar jordens söner. Människan vävde inte livets väv,


Utskottsberedning: -----1994/95:BoU15 1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo685 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo685 av Yvonne Ruwaida mp Miljöpolitiken inom EU Bakgrund Miljöpartiet var liksom stora delar av miljörörelsen motståndare till ett svenskt EU-medlemskap. Efter att en majoritet av de röstande avgivit sin röst till förmån för ett medlemskap, accepterar vi givetvis detta och kommer att


Utskottsberedning: -----------------1994/95:JoU23 1994/95:LU32 1994/95:NU21 1994/95:SkU28
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo684 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo684 av Karin Wegestål m.fl. s De skånska åsystemen Övergödningen av våra hav och kustvatten har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. 1988 satte riksdagen upp som mål att till 1995 väsentligt minska fosforutsläppen och halvera kväveutsläppen till haven. Markläckage av växtnäringsämnen


Utskottsberedning: -1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo683 av Martin Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo683 av Martin Nilsson m.fl. s Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Allmänt De ekonomiska styrmedel som infördes i den svenska miljöpolitiken i slutet av åttio- och början av nittiotalet har gjort Sverige till ett föregångsland på området. Redan efter några år kan vi konstatera att


Utskottsberedning: -1994/95:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo682 av Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo682 av Lars Björkman m Lösningsmedel 1991 beslöt riksdagen att det från 1 jan 1996 skall råda förbud mot att använda klorerade lösningsmedel som trikloretylen och metylenklorid. Sedan 1993 får de två medlen samt perkloretylen inte saluföras eller överlåtas till konsument för enskilt


Utskottsberedning: --1995/96:JoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo681 av Roy Ottosson och Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo681 av Roy Ottosson och Gudrun Lindvall mp Havsmiljön Staten bör åter upprätta åtgärdsplaner för att råda bot på den fortsatt dåliga miljösituationen i Kattegatt och Skagerrak. Planerna måste mer inriktas på effektiva åtgärder mot utsläpp av närsalter och andra ämnen som stör den ekologiska


Utskottsberedning: -1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo680 av Sonja Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo680 av Sonja Fransson m.fl. s Markförsurningen i Västsverige Försurningen i skogen Under mycket lång tid har försurningen drabbat Västsverige. Under en kortare tid har vi kunnat se vilka allvarliga konsekvenser den får. Näringsämnen urlakas marken. Likaså frigörs metaller, t ex giftigt


Utskottsberedning: ----1994/95:JoU14 1994/95:JoU22 1995/96:JoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo679 av Sonja Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo679 av Sonja Fransson m.fl. s Miljöfarliga stabila organiska ämnen Mer än tio miljoner kemiska ämnen finns beskrivna i dag. 1 400 av dessa används i stora mängder. Arbetet med att identifiera de viktigaste organiska miljögifterna pågår fortfarande nationellt och internationellt. Bland


Utskottsberedning: ---1995/96:JoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo678 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo678 av Berit Löfstedt m.fl. s Obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar Idag finns det rekommendationer om att en miljökonsekvensbeskrivning MKB skall genomföras vid större exploateringsprojekt som påverkar miljön. Det brister i anvisningar om hur en MKB i normalfallet skall utföras.


Utskottsberedning: ----1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo677 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo677 av Rolf Kenneryd c Forskning om surt foder Under senare år har larmrapporter om oförklarlig älgdöd duggat tätt, liksom rapporter om döda rådjur. Sannolikt har även mindre däggdjur drabbats, men dessa röner inte samma uppmärksamhet. Olika teorier har lanserats om orsakerna till dessa


Utskottsberedning: --1994/95:JoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo676 av Göran Hägglund och Dan Ericsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo676 av Göran Hägglund och Dan Ericsson kds Nationellt program för miljökvalitet De närmaste åren kommer att innebära en accelererande utveckling av ny miljölagstiftning och marknadstryck med avseende på miljöaspekter. En kommande ny miljöbalk medför ökad användning av generella föreskrifter


Utskottsberedning: -1995/96:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo675 av Björn Ericson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo675 av Björn Ericson m.fl. s Kretsloppssamhälle Övergången till ett kretsloppssamhälle måste på sikt engagera alla samhällsmedlemmar. Förändringar av vardagsrutiner och livsstil förutsätter förståelse och engagemang bland alla berörda. Ett förverkligande av Rio- konferensens AGENDA


Utskottsberedning: -1995/96:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation