Dokument & lagar (66 träffar)

Proposition 1891:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1891. N:o 108. RIKSSTAT FÖR ÅR 1892. Bill. till lliksd. Prot. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarne för år 1889 och föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.Bevillningar.Af riksbankens vinst

1891-05-15

Proposition 1891:riksstat (pdf, 2346 kB)

Proposition 1891:64

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 64. 1 N:o 64. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m.gif■ven Stockholms slott den 1 maj 1891. v Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta

1891-05-01

Proposition 1891:64 (pdf, 826 kB)

Proposition 1891:fört

i Förteckning öfver Kongl. Maj-ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1891. Den 14 januari 1891. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 17 januari 1891. N:o 2, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer

1891-05-01

Proposition 1891:fört (pdf, 497 kB)

Proposition 1891:63

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 1 tf:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 10 april 1891. Med anledning af en utaf Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag

1891-04-10

Proposition 1891:63 (pdf, 942 kB)

Proposition 1891:62

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg till 7 i kongl. förordningen angående stänipelafgiften den 5 september 1890 gifven Stockholms slott den 10 april 1891- Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden för den

1891-04-10

Proposition 1891:62 (pdf, 1039 kB)

Proposition 1891:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 5 c N:o 57. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående särskild föryttring af lägenheter från kr ono eg endomar, som försäljas gifven Stockholms slott den 10 April 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden. för denna dag, vill Kongl.

1891-04-10

Proposition 1891:57 (pdf, 2231 kB)

Proposition 1891:61

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 4 X:o 61. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Sedan, på sätt bifogade statsrådsprotokoll

1891-04-02

Proposition 1891:61 (pdf, 568 kB)

Proposition 1891:56

Rongl. Maj ds Nåd. Proposition No 56. 1 H:o 56. Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen i fråga om reglering af bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Med anledning af en utaf styrelsen för bergslagernas jernvägsaktiebolag å bolagets vägnar i underdånighet

1891-04-02

Proposition 1891:56 (pdf, 907 kB)

Proposition 1891:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 9 N:o HO. KongMaf.ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostatlet Neder Kjellsby med Kyrkotegen i Göteborgs och Bohus län:gifven Stockholms slott den 20 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1891-03-20

Proposition 1891:60 (pdf, 291 kB)

Proposition 1891:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 52. 1 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående en väganläggning mellan Wistträsk oeh Glömmer sträsk gifven Stockholms slott den 20 Mars 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1891-03-20

Proposition 1891:52 (pdf, 1103 kB)

Proposition 1891:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förord-ningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Med åberopande af livad bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden innehåller,

1891-03-14

Proposition 1891:40 (pdf, 661 kB)

Proposition 1891:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående förhöjning i det under riksstatens femte hufvudtitel uppförda anslag till lindring i rustnings- och rotering sbesvären gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver

1891-03-14

Proposition 1891:39 (pdf, 209 kB)

Proposition 1891:38

KongMaj:ts Proposition N:o 38. 1 t N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående höjning i det under fjerde hufvudtiteln uppförda anslag till lindring i rustnings- och roteringsbesvären rn. m.Gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter särskilda nådiga

1891-03-14

Proposition 1891:38 (pdf, 540 kB)

Proposition 1891:37

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 37. 7 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beräkning af viss andel af öfverskottet å 1890 års statsreglering såsom tillgång vid statsreglering en för dr 1892 gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden

1891-03-14

Proposition 1891:37 (pdf, 1978 kB)

Proposition 1891:36

6 Kongl. Maj:ts Råd. Proposition N:o 36. N:o 36. Kongl. Maj:ts nådigo. proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af fr älseeg endomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1891-03-14

Proposition 1891:36 (pdf, 107 kB)

Proposition 1891:35

4 Kongl. Majts Nåd. Proposition 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Kong.Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1891-03-14

Proposition 1891:35 (pdf, 171 kB)

Proposition 1891:34

Kongl. Maj:t Nådiga Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hyllande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående dels ändring i vissa delar af

1891-03-14

Proposition 1891:34 (pdf, 223 kB)

Proposition 1891:33

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ett

1891-03-14

Proposition 1891:33 (pdf, 280 kB)

Proposition 1891:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32. 6 a N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående höjning i anslaget till beväringsmanskapets vapenöfningar m. in.gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll vill Kong.Maj:t föreslå Riksdagen att, under förutsättning

1891-03-14

Proposition 1891:32 (pdf, 269 kB)

Proposition 1891:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition. Ko 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag,

1891-03-14

Proposition 1891:31 (pdf, 5895 kB)
Paginering