Dokument & lagar (81 träffar)

Skrivelse 1892:10 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:10 - urtima (pdf, 184 kB)

Proposition 1892:9 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Med åberopande af livad bi lagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden

1892-10-14

Proposition 1892:9 - urtima (pdf, 681 kB)

Proposition 1892:8 - urtima

KongMaj:ts Nåd, Proposition No 8. 1 KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering shesvären af samma dag gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:8 - urtima (pdf, 455 kB)

Proposition 1892:7 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. a i7 i,i 40 h CVx-M fV i Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner,

1892-10-14

Proposition 1892:7 - urtima (pdf, 522 kB)

Proposition 1892:6 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. i N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beräknande af viss andel af öfverskottet d statsregleringarne för år 1890 och föregående dr som en statsverkets tillgång för år 1893 gifven Stockholms slott den lå Oktober 1892. Kongl. Maj:t vill, under åberopande

1892-10-14

Proposition 1892:6 - urtima (pdf, 2378 kB)

Proposition 1892:5 - urtima

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:5 - urtima (pdf, 115 kB)

Proposition 1892:4 - urtima

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o i. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1892-10-14

Proposition 1892:4 - urtima (pdf, 167 kB)

Proposition 1892:3 - urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående förbättrad härordning, angående

1892-10-14

Proposition 1892:3 - urtima (pdf, 234 kB)

Proposition 1892:2 - urtima

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober1892. Under hänvisningtill bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill

1892-10-14

Proposition 1892:2 - urtima (pdf, 23289 kB)

Proposition 1892:1 - urtima

Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1. 1 N:o 1. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående förbättrad härordning gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongd. Maj:t härmed föreslå Riksdagen,

1892-10-14

Proposition 1892:1 - urtima (pdf, 467 kB)

Proposition 1892:67

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna gifven Stockholms slott den 13 maj 1892. Med hänvisning till hvad bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1892-05-13

Proposition 1892:67 (pdf, 298 kB)

Proposition 1892:fört

1 Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser till lagtima riksdagen år 1892. Den 16 januari 1892. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 13 januari 1892. N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord

1892-05-13

Proposition 1892:fört (pdf, 406 kB)

Proposition 1892:66

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 66. 1 N:66. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förhöjning af anslaget till sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad och ersättning derför gifven Stockholms slott den 29 april 1892. Under åberopande af hosföljande utdrag af statsrådsprotokollet öfver sjöförs

1892-04-29

Proposition 1892:66 (pdf, 283 kB)

Proposition 1892:64

10 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 04. N:o 64. Ixongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från Kungsörs kungsladugård i Vestmanlands län gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå,

1892-04-20

Proposition 1892:64 (pdf, 341 kB)

Proposition 1892:63

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 5 N:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Lönneberga n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1892-04-20

Proposition 1892:63 (pdf, 350 kB)

Proposition 1892:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 N:o 61. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen om anordnande i Vadstena af en asyl för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed

1892-04-20

Proposition 1892:61 (pdf, 787 kB)

Proposition 1892:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående höjning i anslagen till beväringsmanskapets vapenöfningar och till försvarsverket till lands i allmänhet eller arméförv ältning ens departement gifven Stockholms slott den 11 april 1892. Under åberopande af hosföljande

1892-04-11

Proposition 1892:60 (pdf, 293 kB)

Proposition 1892:65

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 65. 1 N:o 65. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter stenarbetaren Erik Andersson gifoen Stockholms slott den 8 april 1892. Stenarbetaren Erik Andersson afled i Umeå den 12 september 1889 utan att efterlemna några vid bouppteckningstillfället

1892-04-08

Proposition 1892:65 (pdf, 364 kB)

Proposition 1892:62

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o Ö2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord:från det Ottenby kungsladugård underlydande hemmanet Prestorp n:o 2 gifven Stockholms slott den 1 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1892-04-01

Proposition 1892:62 (pdf, 270 kB)

Proposition 1892:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 57. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt aflidne f. d. öfversten och chefen för Skaraborgs regemente m. m. A. J. Wästfelts enka Louise So fe Wästfelt, född Geijer gifven Stockholms slott den 28 mars 1892. Under åberopande

1892-03-28

Proposition 1892:57 (pdf, 279 kB)