Dokument & lagar (72 träffar)

Proposition 1894:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1894, N:o 116. RIKSSTAT ÅR 1895. Bih. till Jtiksd. Prat. 18.94. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Tillgångar och inkomster. öfverskott å statsregleringarna för föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster 19,416,000:Bevillningar 74,973,000:Riksbankens vinst för år 1893

1894-05-12

Proposition 1894:riksstat (pdf, 2492 kB)

Proposition 1894:70

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7Q. 1 N:o 70. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till utgiftsstater för telegrafverket för år 1895 gifven Stockholms slott den 20 april 1894. Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t, som förutsätter,

1894-04-20

Proposition 1894:70 (pdf, 505 kB)

Proposition 1894:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1894 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1894. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 30 november 1893. N:o 2, med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning. N:o 3, med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgivares

1894-04-20

Proposition 1894:fört (pdf, 468 kB)

Proposition 1894:69

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 69. 1 N:o 69. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891 gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af bilagda

1894-04-06

Proposition 1894:69 (pdf, 430 kB)

Proposition 1894:68

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition No 68. 1 N:o 68. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Hårig n:o 1 i Stockholms län gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1894-04-06

Proposition 1894:68 (pdf, 306 kB)

Proposition 1894:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pensioner och gratifikationer till underbefäl och arbetare vid statens jernvägsbyggnader gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af närlagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1894-04-06

Proposition 1894:67 (pdf, 1054 kB)

Proposition 1894:66

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 66. T N:o 66. Kongl. Ma,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af förra militiebostället 1 x/04 mantal Öjeby n:o 1 1eller Gran i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. I underdånig skrifvelse den 26 sistlidne januari liar domänstyrelsen gjort

1894-03-28

Proposition 1894:66 (pdf, 504 kB)

Proposition 1894:65

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 65. 1 N:o 65. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1894-03-28

Proposition 1894:65 (pdf, 274 kB)

Proposition 1894:63

16 Kong1. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. N:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag för krig skof rätten gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att i riksstaten för år 1895 under andra

1894-03-28

Proposition 1894:63 (pdf, 247 kB)

Proposition 1894:62

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 62. 11 i N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anslag till förvärfvande för statens samlingar af vissa föremål ur konstsamlinqen å Finsponq gifven Stockholms slott den 28 Mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1894-03-28

Proposition 1894:62 (pdf, 363 kB)

Proposition 1894:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Köping af vissa delar utaf kronolägenheten Köping.sön n:o 1 gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. I Under åberopande af hvad bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden

1894-03-28

Proposition 1894:60 (pdf, 352 kB)

Proposition 1894:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition K:o 55. 1 N:o 55. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande till krigsskolan å Karlberg af dervarande värdshus- och marketenteribyggnad gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1894-03-28

Proposition 1894:55 (pdf, 404 kB)

Proposition 1894:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förvärfvande för statens räkning af vissa enskilda jernvägar gifven Stockholms slott den 17 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1894-03-17

Proposition 1894:59 (pdf, 2694 kB)

Proposition 1894:58

KongMajds Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående aflönande i vissa fall af vikarie för sådan ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola, som af sjukdom urståndsättes att fullgöra sin tjenst gifven Stockholms slott den 11 mars 1894. Under åberopande af bilagda

1894-03-17

Proposition 1894:58 (pdf, 2457 kB)

Proposition 1894:49

Konyl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 49. 1 N:o 49. Koncjl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående rätt för Kongl. Maj:t att för inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark disponera köpeskillingarne för vissa kr om eg endo mar gifven Stockholms slott den 17 mars 1894. Under åberopande af bifogade

1894-03-17

Proposition 1894:49 (pdf, 2351 kB)

Proposition 1894:64

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o Q4. 1 N:o 64. t i v r iy s J is,v k tKongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af jord från Alnarps kungsgård underlydande gatehusen n:is 12,13 och 14 Lomma i Lomma församling af Malmöhus län gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Med åberopande af bilagda

1894-03-09

Proposition 1894:64 (pdf, 477 kB)

Proposition 1894:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 N:o ÖL. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af ökadt utrymme för tekniska skolan i Stockholm m. rn.gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Med åberopande af bilagd a protokoll öfver ecklesiastikärenden, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1894-03-09

Proposition 1894:61 (pdf, 640 kB)

Proposition 1894:57

Kongl. Muj:ts Nåd Proposition N:o 57. 1 N:o 57. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående öfverflyttning till allmänna indragning sstaten af åtskilliga lärares aflöning samt rörande understöd åt extra ordinarie lärare vid allmänna läroverken under förfall på grund af sjukdom gifven Stockholms slott

1894-03-09

Proposition 1894:57 (pdf, 4269 kB)

Proposition 1894:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 N:o 56. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dels ändrade bestämmelser rörande lönetursberäkning för vissa lärare, dels inrättandet af en kommission för bedömande af lind ervisning spr of för lärarebefattningar gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. v.

1894-03-09

Proposition 1894:56 (pdf, 1612 kB)

Proposition 1894:54

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 54. N:o 54. Kong.Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förrådsdrängen Olaus Pettersson gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl.

1894-03-09

Proposition 1894:54 (pdf, 246 kB)
Paginering