Dokument & lagar (60 träffar)

Proposition 1895:riksstat

flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100. RIKSSTAT FÖR ÅR 1896. Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna från föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt A. Ordinarie inkomster.Bevillningar Af riksbankens vinst för år 1894 19.070.000

1895-05-18

Proposition 1895:riksstat (pdf, 2731 kB)

Proposition 1895:58

Kong1 Maj.ts Nåd. Proposition N:o 58. o N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående extra anslag till domkapitlens expeditioner gifven Stockholms slott den 26 april 1895. Under åberopande af hvad bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1895-04-26

Proposition 1895:58 (pdf, 236 kB)

Proposition 1895:56

Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 r,ii-fma I u itwi i 411. i:v iiiiiri t r IM: r 1 t H1 i ioioff:i tf i n/i n rlb/Nd flit Urin. r 1 f f i: 1.1IU/i flin iIII 1 slit 1.11.1.fl I I Ulf inne liiililji il/i iriit-iiif TfijirH ssTg/ur till i fli tiih:ti T in juli il I ti Hi stJlit VtlfUt it i tf. A 7it J n T Il:rt

1895-04-19

Proposition 1895:56 (pdf, 511 kB)

Proposition 1895:fört

utt Vito SO il lliljl if-Jt/ Ijtsiorf fräjd KIO ilf ij rsw)1 ric-miinvir ags i v ni gäl fi Kti o Å v.1-i vsilninvfyirvAiiarrot Wa-rf, hiob $idod$i6 no gid iiJ- i. naiv i gorr bni- Kgil urgBfilr.ijB h i dolgård exil Förteckning ui 0 h- c Öl i girhlwfi ohimAy:vid f/uö t oif Kusin t iioi-i gu ium iltåg m nirftroifqn

1895-04-19

Proposition 1895:fört (pdf, 593 kB)

Proposition 1895:57

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 N:o 57. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från förra kronolänsmansbostället Va mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:57 (pdf, 302 kB)

Proposition 1895:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i stadgadt vilkor för åtnjutandet af de pensioner, som vid 1894 års Riksdag beviljats åtskilliga vid statens jernvägsbyqgnader anstälde tjenstemän gifven Stockholms slott den 10 april 1895. c 0 ft T tf

1895-04-10

Proposition 1895:55 (pdf, 508 kB)

Proposition 1895:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola inom Jemtlands län anvisadt anslag gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:54 (pdf, 513 kB)

Proposition 1895:51

1 Kongt Maj:is Nåd. Proposition N:o 51. itp looiu rt-1 flit i-r. falna ljuf it ihRiTjtit.i:yifrihaPti■otiiabirnii llj.1 oll v/sidiöi t.ri.s.iguo/i dac afiJRhiuhuciIlli edtisv oaJtåte tasiiuv il:to ma:igaoi N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i och tillägg till de för erhållande

1895-03-26

Proposition 1895:51 (pdf, 1298 kB)

Proposition 1895:49

Kongl. Maj:ti Nåd. Proposition N-o 40. in N:o 41Kongl. Ma.j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af kronan tillhöriga. halfva gården n:o 71 med halfva tomten n:o 127 a inom qvarteret Stor- och Vretroten, m. in. i Arboga gifven Stockholms slott den 26 mars 1895. Med åberopande af bilagda protokoll

1895-03-26

Proposition 1895:49 (pdf, 406 kB)

Proposition 1895:50

20 KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 50. N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Gettnabo n:o 1 i Kalmar lön:gifven Stockholms slott den 22 mars 1895. Med åberopande åt bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1895-03-22

Proposition 1895:50 (pdf, 397 kB)

Proposition 1895:46

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt kartografen Carl Edvard Dahlman gifven Stockholms slott den 22 mars 1895. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag, vill Kongl.

1895-03-22

Proposition 1895:46 (pdf, 386 kB)

Proposition 1895:44

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44. 1 N:o 44. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förskott för bestridande af kabinettskassans utgiftergifven Stockholms slott den 22 mars 1895. Under åberopande af bilagda utdrag af protokoll öfver utrikesdepartementsärenden vill Kongl. Magt härmed föreslå Riksdagen

1895-03-22

Proposition 1895:44 (pdf, 299 kB)

Proposition 1895:43

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43. 1 N:o 48. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande på staten af den rätt, staden må ega till vissa delar af Helgeandsholmen gifven Stockholms slott den 22 mars 1895. I underdånig skrifvelse den 19 sistlidne januari

1895-03-22

Proposition 1895:43 (pdf, 531 kB)

Proposition 1895:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 42. 1 3S8!Ö it ob ce N:o 42. dbi 0881 $3m Öl rrab iiu i Joirs Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg till lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889 gifven Stockholms slott den 22 mars 1895. a jiili i Vi cl MitII-h jww Of Under åberopande af

1895-03-22

Proposition 1895:42 (pdf, 1104 kB)

Proposition 1895:40

KongMajis Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående bidrag till bestridande af kostnaderna för en allmän konst- och industriutställning i Stockholm år 1897 gifven Stockholms slott den 22 mars 1895. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1895-03-22

Proposition 1895:40 (pdf, 1167 kB)

Proposition 1895:48

KongMaj ds Nåd, Proposition No 48. Nio 48. Kargt. Maj ds ncuhga proposition till Riksdagen, angående utredning af Vexla hospitals område gifven Stockholms slott den 26 mars 1895. Under åberopande åt bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill KongMaj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva,

1895-03-20

Proposition 1895:48 (pdf, 666 kB)

Skrivelse 1895:37

Kongl.Maj:ts Nåd. SkrifvelseNu 37. 1 A Al. aA VA YbV, A AA Vsr1 Vl l v A vjilAv. N:o 37. n. A,v Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, om utväljande af särskilde deputerade att med Konungen öfverläggagifven Avujr/ iStockholms slott den 18 mars 1895. IM.tlHM tviTfailill v u i. i Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1895:37 (pdf, 241 kB)

Proposition 1895:53

Kong1 Maj ds Nåd Proposition No 53. 7 N:o 53. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Upsala stad af kronolägenheten Slottstegelhagen och en del af kronolägenheten Slottshumlegården gifven Stockholms slott den 15 mars 1895. På derom gjord underdånig ansökning medgaf Kongl. Maj:t den 31

1895-03-15

Proposition 1895:53 (pdf, 348 kB)

Proposition 1895:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. i N:o 52. i Y tf i si- Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse åt enskilde af ett invid Jörns jernväg sstation beläget område af kronoparken Vestra Jörnsmarken i Jörns socken af Vesterbottens län gifven Stockholms slott den 15 mars 1895. I särskilda

1895-03-15

Proposition 1895:52 (pdf, 404 kB)

Proposition 1895:35

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 35. 1 N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af nytt landsstatshus i Luleå gifven Stockholms slott den 15 mars 1895. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att till bestridande

1895-03-15

Proposition 1895:35 (pdf, 684 kB)
Paginering