Dokument & lagar (34 819 träffar)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710F

Engagemang för yttrandefrihet och europeiska värderingar Solidaritetsyttrande för offren för terrorattackerna i Europa Solidaritetsmanifestation Utformandet av det europeiska området för utbildning och nästa strategiska ramverk för europeiskt samarbete inom utbildning vägen framåt Diskussion Övriga frågor a Förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710E

Övriga frågor a Rådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och demokratiskt deltagande bland unga i Europa Information från ordförandeskapet b Rådsresolution om ramen för inrättandet av en europeisk agenda för ungdomsarbete Information från ordförandeskapet c EU:s ungdomsdialog Digital frukostdiskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710D

Nytt arbete människocentrerat arbete: säkerställande av rättvisa arbetsvillkor och social skydd i plattformsekonomin Diskussion ansvarigt statsråd Eva Nordmark Övriga frågor sysselsättning och sociala frågor a Direktiv om tillräckliga minimilöner i EU Information från ordförandeskapet och kommissionen ansvarigt statsråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710C

Godkännande av dagordningen A-punkter Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överföring av fordringar  Information från ordförandeskapet ansvarigt statsråd Morgan Johansson Rättsliga aspekter av terrorismbekämpning a Hatpropaganda online b Rapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710B

Kultur- och mediesektorns återhämtning från covid-19-pandemin Diskussion Övriga frågor a Ordförandeskapsslutsatser om jämställdhet inom kulturen Information från ordförandeskapet b Rådsslutsatser om värnandet av ett fritt och pluralistiskt mediesystem Information från ordförandeskapet c Europeiska kulturhuvudstäder


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D710A

Internationella idrottsevenemang under covid-19-pandemin Diskussion Övriga frågor a Rådsresolution om en EU-arbetsplan för idrott Information från ordförandeskapet b Rådsslutsatser om sektorsövergripande samarbete till förmån för idrott och fysisk aktivitet i samhället Information från ordförandeskapet c WADA-möten:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7109

Pågående pandemi, lägesrapport och responsåtgärder a Information från Europeiska smittskyddsmyndigheten Information b Slutsatser avseende lärdomar på hälsoområdet från covid-19 Diskussion c Uppbyggnad av en Europeisk hälsounion med tillhörande lagstiftningsförslag Diskussion En läkemedelsstrategi för Europa Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7108

Ändringar av rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning DAC 7 Information från ordförandeskapet Diskussion Förstärkningen av bankunionen Lägesrapport Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster, inklusive återhämtningspaketet för kapitalmarknaderna, översynen av referensvärdesförordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7117

Kommenterad dagordning 2020-11-20 U2020/05628 Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Kommenterad dagordning inför informellt videomöte för utbildningsministrarna den 30 november 2020 1.Engagemang för yttrandefrihet och europeiska värderingar Solidaritetsyttrande för offren för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7117 (pdf, 178 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7116

Kommenterad dagordning Rådet ungdom Ku2020/02403 2020-11-23 Kulturdepartementet Rådets informella videomöte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 30 november 2020 Kommenterad dagordning UNGDOM 1. ÖVRIGA FRÅGOR aRådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och demokratiskt deltagande bland unga i Europa


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7116 (pdf, 215 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7115

Kommenterad dagordning Rådet kultur och media Ku2020/02403 2020-11-23 Kulturdepartementet Rådets informella videomöte utbildning, ungdom, kultur/media och idrott den 1 dec 2020 Kommenterad dagordning KULTUR OCH MEDIER 1.Kultur- och mediesektorns återhämtning från covid-19-pandemin =Riktlinjedebatt debatt i enlighet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7115 (pdf, 202 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7114

Kommenterad dagordning Rådet idrott Ku2020/02403 2020-11-23 Kulturdepartementet Rådets informella videomöte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 1 dec 2020 Kommenterad dagordning IDROTT 1.Internationella idrottsevenemang under covid-19-pandemin =Riktlinjedebatt debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7114 (pdf, 205 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7112

Kommenterad dagordning rådet 2020-11-23 Arbetsmarknadsdepartementet Informellt videomöte sysselsättning och socialpolitik den 3 december 2020 Kommenterad dagordning 1.Nytt arbete människocentrerat arbete: säkerställande av rättvisa arbetsvillkor och social skydd i plattformsekonomin Vilken typ av behandling förväntas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7112 (pdf, 196 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7111

Kommenterad dagordning rådet 2020-11-23 Socialdepartementet Informell videokonferens med hälso- och sjukvårdsministrarna den 2 december 2020 Kommenterad dagordning 1. Pågående pandemi, lägesrapport och responsåtgärder a Information från Europeiska smittskyddsmyndigheten Ansvarigt statsråd: Lena Hallengren. Vilken


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7111 (pdf, 154 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7113

Kommenterad dagordning rådet 2020-11-23 Justitiedepartementet EU-enheten Informell videokonferens för ministrar rättsliga frågor den 2 december 2020 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Avsikten med behandlingen i rådet: godkännande. Se bifogad preliminär dagordning. 2. A-punkter Avsikten med behandlingen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7113 (pdf, 249 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7110

Kommenterad dagordning Rådet 2020-11-23 Finansdepartementet Informell videokonferens med EU:s ekonomi- och finansministrar den 1 december 2020 Kommenterad dagordning Enligt den dagordning som presenterades den 23 november 2020. 1.Ändringar av rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning DAC 7


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D7110 (pdf, 222 kB)