Dokument & lagar (33 träffar)

Skrivelse 2010/11:167

Regeringens skrivelse 2010/11:167 Biståndets resultat Skr. tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling 2010/11:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 september 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen är en


Utskottsberedning: 2011/12:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:167 (pdf, 959 kB)

Proposition 2010/11:127

Regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. militära insatsen i Libyen 2010/11:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2011 Jan Björklund Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:127 (pdf, 161 kB)

Betänkande 2010/11:UU17

Riksdagen har godkänt ett nytt samarbetsavtal, ett så kallat ramavtalet, mellan EU och Indonesien. Både EU och de enskilda medlemsländerna är avtalsparter tillsammans med Indonesien. Avtalet berör många olika områden. Några exempel är miljö och klimatförändring, energi, vetenskap och teknik, luft- och sjöfart samt kultur och utbildning. Migration, människosmuggling och penningtvätt samt ekonomiska frågor som handel och investeringar är exempel på andra frågor som tas upp. Avtalet innehåller också åtaganden från Indonesiens sida om respekt för mänskliga rättigheter samt skyldigheter i fråga om terroristbekämpning och massförstörelsevapen. Genom avtalet åtar sig Indonesien även att ansluta sig till Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC). Avtalet utgör ramen för förhandlingar mellan EU och Aseanländerna om ett frihandelsavtal. Asean är ett politiskt och ekonomiskt samarbete mellan Indonesien och nio andra länder i Sydostasien. För att ett frihandelsavtal ska kunna ingås krävs avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och varje land som ingår i Asean. De övriga länderna är Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Brunei, Kambodja, Laos, Myanmar och Vietnam.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-09 Beslut: 2011-06-15

Betänkande 2010/11:UU17 (pdf, 47 kB)

Betänkande 2010/11:UU16

Riksdagen har godkänt ett nytt samarbetsavtal, ett så kallat ramavtalet, mellan EU och Sydkorea. Både EU och de enskilda medlemsländerna är avtalsparter tillsammans med Sydkorea. När EU och Sydkorea började förhandla om ett frihandelsavtal behövde det äldre ramavtalet uppgraderas. Avtalet berör många olika områden. Några exempel är miljö och klimat, energi, vetenskap och teknologi, luft- och sjöfart samt kultur och utbildning. Migration, terrorismbekämpning och samarbete på det brottsbekämpande området är exempel på andra frågor som tas upp. Det finns en juridisk länk mellan ramavtalet och frihandelsavtalet, som redan godkänts. Förmånerna i frihandelsavtalet kan sägas upp om något land bryter mot centrala frågor i ramavtalet, till exempel frågor om mänskliga rättigheter och icke-spridning av massförstörelsevapen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-09 Beslut: 2011-06-15

Betänkande 2010/11:UU16 (pdf, 30 kB)

Betänkande 2010/11:UU15

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar om barnets rättigheter, agerande för att avskaffa dödsstraff och tortyr, folkrätt samt om mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Andra motioner tar upp diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnors rättigheter. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 8
Beredning: 2011-04-12 Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-09 Beslut: 2011-06-15

Betänkande 2010/11:UU15 (pdf, 325 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2010/11:UU3

För att genomföra ett EU-direktiv och en EU-ståndpunkt föreslår regeringen ändringar i lagen om krigsmateriel. Förslagen innebär att lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta så kallat tekniskt bistånd, som till exempel krigsmateriel. Tekniskt bistånd kommer enligt förslaget därmed omfattas av tillståndskrav. Samtidigt berättar regeringen om den svenska kontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2010 i en skrivelse. I skrivelsen finns även en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2010 och en beskrivning av samarbetet på området inom EU och i andra internationella forum. Riksdagen säger ja till regeringens förslag . Utskottet föreslår också att skrivelsen om strategisk exportkontroll med detta avslutas. Men mycket har skett internationellt sedan den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftning antogs. EU-samarbetet har också utvecklats. Riksdagen ber därför regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2012.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 12
Beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-12 Debatt: 2011-05-19 Beslut: 2011-05-19

Betänkande 2010/11:UU3 (pdf, 1489 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Betänkande 2010/11:UU10

I en skrivelse berättar regeringen om verksamheten i EU under 2010. Skrivelsen handlar om EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Riksdagen avlutar ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen säger samtidigt nej till motioner som handlar om samarbetet inom EU. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2010.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 44
Beredning: 2011-04-12 Justering: 2011-05-10 Debatt: 2011-05-19 Beslut: 2011-06-01

Betänkande 2010/11:UU10 (pdf, 1321 kB) Webb-tv debatt om förslag: Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010

Betänkande 2010/11:UU12

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2009 och första halvåret 2010. Regeringen tar upp: Verksamheten i ministerkommittén under det svenska EU-ordförandeskapet. Konflikten mellan Ryssland och Georgien. Mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Europadomstolens dömande verksamhet och ministerkommitténs övervakning. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Romers rättigheter. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för Europarådets roll i det europeiska samarbetet och den parlamentariska församlingens verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-03 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:UU12 (pdf, 125 kB) Webb-tv debatt om förslag: Europarådet

Betänkande 2010/11:UU14

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-03 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:UU14 (pdf, 63 kB) Webb-tv debatt om förslag: OSSE

Skrivelse 2010/11:90

Regeringens skrivelse 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 Skr. 2010/11:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2010 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 2011/12:UU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:90 (pdf, 239 kB)

Betänkande 2010/11:UU7

FN och EU har beslutat om en skärpning av sanktionerna mot Iran. Sanktionerna är en konsekvens av Irans kärntekniska program. För att kunna genomföra sanktionerna har regeringen gjort ändringar i två förordningar kopplade till lagen om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen). Regeringen har sedan kunnat utfärda föreskrifter som bland annat innebär förbud mot tillträde till svenska flygplatser för iransk godstransport. Föreskrifter om ytterligare förbud mot ekonomiskt stöd till handel med Iran och ett förbud mot att utan tillstånd göra, ta emot, utföra eller förmedla vissa överföringar till och från Iran har också utfärdats. Enligt sanktionslagen ska regeringens beslut om att använda lagen överlämnas till riksdagen för godkännande. Riksdagen har nu godkänt regeringens beslut om att tillämpa sanktionslagen på Iran i linje med de skärpta FN- och EU-sanktionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04

Betänkande 2010/11:UU7 (pdf, 41 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Proposition 2010/11:112

Regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av Prop. krigsmateriel 2010/11:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:UU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:112 (pdf, 1210 kB)

Proposition 2010/11:111

Regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära Prop. insatsen i Libyen 2010/11:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:111 (pdf, 155 kB)

Proposition 2010/11:92

Regeringens proposition 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess Prop. medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, 2010/11:92 å andra sidan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2010/11:UU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:92 (pdf, 2037 kB)

Skrivelse 2010/11:114

Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2010/11:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2010/11:UU3 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2010/11:114 (pdf, 1564 kB)

Betänkande 2010/11:UU6

Regeringen har beslutat om att använda lagen om internationella sanktioner, sanktionslagen, i fråga om Nordkorea. Med stöd av beslutet har regeringen utfärdat föreskrifter om bland annat förbud mot köp, import och transport av krigsmateriel från landet. Genom beslutet har regeringen kunnat genomföra FN:s och EU:s sanktioner mot Nordkorea. Grunden för sanktionerna är att landet, i strid med internationella överenskommelser, har utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar. Enligt sanktionslagen ska regeringens beslut om att använda lagen överlämnas till riksdagen för godkännande. Därför har riksdagen nu godkänt regeringens beslut om att använda sanktionslagen i fråga om Nordkorea.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:UU6 (pdf, 45 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Proposition 2010/11:88

Regeringens proposition 2010/11:88 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 2010/11:88 sidan, och Republiken Indonesien, å den andra Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2010/11:UU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:88 (pdf, 608 kB)

Skrivelse 2010/11:105

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2010 2010/11:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:105 (pdf, 3164 kB)

Proposition 2010/11:91

Regeringens proposition 2010/11:91 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen Prop. 1996:95 om vissa internationella sanktioner 2010/11:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:UU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:91 (pdf, 589 kB)

Betänkande 2010/11:UU13

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 om globalisering och demokrati, de internationella finansiella institutionerna, handel och utveckling, företagens ansvar med mera. Motionerna handlar bland annat om reformer av de internationella finansiella institutionerna, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna och om företags ansvar för miljö- och mänskliga rättigheter.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 11
Beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:UU13 (pdf, 228 kB) Webb-tv debatt om förslag: Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete
Paginering