Dokument & lagar (232 träffar)

Betänkande 2005/06:LU33

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya mål för konsumentpolitiken. De nuvarande konsumentpolitiska målen ersätts av ett nytt mål - Trygga konsumenter som handlar hållbart. Målet ska kompletteras med följande delmål: 1. Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla. 2. Medvetna och kunniga konsumenter hushåller med egna och gemensamma resurser. 3. Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna. Målen ska utvärderas år 2009. En annan nyhet är att Konsumentombudsmannen, KO, ska medverka i alla tvister på hela konsumentområdet om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007. Enligt beslutet ska också reglerna i marknadsföringslagen om hur så kallade marknadsstörningsavgifter ska betalas och drivas in förtydligas. Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2006, det vill säga en månad senare än vad regeringen föreslagit. Riksdagen uppmanade dessutom regeringen att se över behörighetskraven för KO. Enligt dagens regler måste KO vara både jurist och ha goda allmänna ekonomiska kunskaper. Riksdagen fattade också två beslut som grundade sig på reservationer från de borgerliga partierna som fick stöd av Miljöpartiet vid omröstningen i kammaren. Det ena beslutet handlade om ett uttalande som riksdagen gjorde 2005 om att Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna och att verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Riksdagen uppmanade nu regeringen att redovisa vad som gjorts i ärendet. Det andra beslutet var en uppmaning till regeringen om att se över bland annat konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och produktsäkerhetslagen för att ge en mer enhetlig och konkurrensneutral tillämpning oavsett om verksamheter drivs privat eller offentligt.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 32
Beredning: 2006-04-27 Justering: 2006-06-02 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:LU33 (pdf, 500 kB)

Betänkande 2005/06:LU27

Riksdagen beslutade att barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Det var en fempartireservation (m, fp, kd, v och c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade också om nya regler som ska stärka barnperspektivet i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ska vara avgörande för besluten. Lagen ska framhålla betydelsen av risken för att barnet far illa. Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ta särskild hänsyn till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 13
Beredning: 2006-04-27 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-30 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:LU27 (pdf, 2386 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya vårdnadsregler

Betänkande 2005/06:LU18

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra företagsinteckningens förmånsvärde från nuvarande 55 procent till 100 procent. Den som har en företagsinteckning har lånat pengar till företaget och har rätt att få tillbaka inteckningens värde före de fordringsägare som inte har förmånsrätt om företaget går i konkurs. Riksdagen beslutad i juni 2003 att denna rätt ska omfatta 55 procent av inteckningens värde (se 2002/03:LU17 ). Riksdagen vill nu höja den till 100 procent. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2005 om lönefordringar i konkurs.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-02-02 Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:LU18 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2004/05:LU13

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast ta initiativ till en översyn av namnlagen. Namnlagen innehåller bestämmelser som inskränker och komplicerar människors val av namn. Det gäller såväl förnamn som mellannamn och efternamn. Personnamnet är en stor del av den personliga identiteten och bör, enligt riksdagen, i högre utsträckning vara möjligt att ändra efter egna önskemål. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2004 som också handlar om namnfrågor.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU13 (pdf, 163 kB)

Betänkande 2004/05:LU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om utökade möjligheter att jämka oskäliga avtal mellan näringsidkare. Det saknas i lagstiftningen skydd för småföretagare som ofta kan befinna sig i en underlägsen position i ett mellanhavande med ett större företag. Det var en reservation av fem partier i lagutskottet (m, fp, kd, v, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta initiativ till en översyn av lagen om skydd för företagshemligheter. Lagen innehåller brister i flera avseenden och är svår att tillämpa, särskilt för mindre företag som verkar på en begränsad marknad och för vilka kundlistan ofta är den mest värdefulla tillgången. I detta fall var det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om associationsrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU12 (pdf, 192 kB)

Betänkande 2004/05:LU8

Riksdagen gjorde tre uttalanden om konsumentfrågor. Det första handlar om Konsumentverket. Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna. Verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Det andra uttalandet handlar om att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn. Konsumentmakten är i dag svagare på detta område. Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge den en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin. Det tredje uttalandet handlar om resegarantisystemet. Det nuvarande systemet binder mycket kapital men utnyttjas lite. Det är också betungande för mindre företag som betalar mångdubbelt mer än stora researrangörer, vilket snedvrider konkurrensen. Regeringen bör därför utreda en alternativ modell för resegaranti för att bättre tillgodose de små reseföretagens intressen och konsumenternas behov av skydd. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 23
Beredning: 2004-11-18 Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:LU8 (pdf, 612 kB)

Proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i Prop. revisionsverksamhet 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1995:528


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146 (pdf, 438 kB)

Proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås dels ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2001/02:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:148

Regeringens proposition 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juli 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 1990:272


Utskottsberedning: -2001/02:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:135

Regeringens proposition 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens


Utskottsberedning: -2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2000/01:134

Regeringens proposition 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring i föräldrabalkens


Utskottsberedning: -2001/02:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:105

Regeringens proposition 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Prop. 2000/01:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -2000/01:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:98

Regeringens proposition 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Prop. 2000/01:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europeiska unionens råd antog


Utskottsberedning: ----2000/01:LU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:87

Regeringens proposition 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. Prop. 2000/01:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2000/01:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:68

Regeringens proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas rätten till skadestånd för ideella


Utskottsberedning: -2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:67

Regeringens proposition 2000/01:67 Stiftelselagen undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i stiftelselagen


Utskottsberedning: -2000/01:LU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:61

Regeringens proposition 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas den situation


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:43

Regeringens proposition 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen Prop. 2000/01:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 november 2000 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om ett utökat skadeståndsansvar


Utskottsberedning: --2000/01:LU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:34

Regeringens proposition 2000/2001:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Prop. 2000/2001:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Britta Lejon Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:18

Regeringens proposition 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag Prop. 2000/01:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -2000/01:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation