Dokument & lagar (4 430 träffar)

Betänkande 2003/04:LU19

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att ändra bland annat äktenskapsbalken för att stoppa den här typen av äktenskap. Enligt äktenskapsbalken får man inte gifta sig före 18 års ålder utan särskilt tillstånd. I vissa andra länder är åldersgränsen lägre. Medborgare i dessa länder kan med dagens bestämmelser ingå äktenskap inför svensk myndighet ner till 15 års ålder utan särskilt tillstånd. De kan också gifta sig i utlandet. Äktenskapet anses giltigt i Sverige. Nu ändras reglerna så att det blir förbjudet att gifta sig i Sverige före 18 års ålder utan ett särskilt tillstånd. Villkoren för att få ett sådant tillstånd skärps också. I fortsättningen ska hindersprövning för en vigsel inför svenska myndigheter nämligen alltid ske med tillämpning av svensk lag. Myndigheterna kan med de nya reglerna enklare vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning eller ett äktenskap som ingåtts under tvång. Lagförslagen börjar att gälla den 1 maj 2004.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU19 (doc, 1033 kB)

Betänkande 2003/04:LU18

Patentlagen och växförädlarrättslagen får särskilda bestämmelser om patent på biotekniska, däribland gentekniska, uppfinningar. Lagändringarna har sin grund i ett EG-direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar och börjar gälla den 1 maj 2004.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Beredning: 2004-02-12 Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU18 (pdf, 2037 kB)

Betänkande 2003/04:LU17

Riksdagen sade nej till motioner om immaterialrättsliga frågor. Orsaken är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om patent, patentintrångsförsäkring, datorrelaterade uppfinningar, upphovsrättsligt skydd, upphovsrätt i anställningsförhållanden, ersättning för kopiering, ersättning till STIM, följerätt och så kallad arenarätt. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Beredning: 2004-02-10 Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU17 (pdf, 194 kB)

Proposition 2003/04:121

Regeringens proposition 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Prop. 2003/04:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004. Marita Ulvskog Lena Sommestad Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att produktsäkerhetslagen 1988:1604 ersätts


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:121 (pdf, 736 kB)

Proposition 2003/04:112

Europabolag Regeringens proposition 2003/04:112 Europabolag Prop. 2003/04:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I oktober 2004 träder EG:s förordning om europabolag i kraft.


Utskottsberedning: 2003/04:LU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2003/04:112 (pdf, 946 kB)

Proposition 2003/04:45

Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Regeringens proposition 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Prop. 2003/04:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2003/04:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:45 (pdf, 849 kB)

Proposition 2003/04:108

Regeringens proposition 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta Prop. 2003/04:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I dag får fastighets- och företagsinteckningar beviljas endast


Utskottsberedning: 2003/04:LU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:108 (pdf, 234 kB)

Proposition 2003/04:79

Regeringens proposition 2003/04:79 Höjda begränsningsbelopp för redares Prop. skadeståndsansvar 2003/04:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I 9 kap. sjölagen 1994:1009 finns bestämmelser


Utskottsberedning: 2003/04:LU28
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2003/04:79 (pdf, 257 kB)

Betänkande 2003/04:LU8

Riksdagen sade nej till motioner om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handlar om bl.a. mål och inriktning för konsumentpolitiken, det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU, konsumenträttens tillämpning inom offentlig sektor, e-handel, olika former av marknadsföring och märkning, resegarantilagen, konsumentvägledning, konsumentorganisationer och tvistlösning utom domstol. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 21
Beredning: 2003-11-25 Justering: 2004-02-19 Debatt: 2004-03-18 Beslut: 2004-03-18

Betänkande 2003/04:LU8 (pdf, 324 kB)

Betänkande 2003/04:LU16

Det blir förbjudet att skicka e-postreklam till personer som inte sagt ja till reklamen på förhand. Dessutom ska e-postreklamen alltid innehålla en giltig adress, dit mottagaren kan skicka en begäran om att slippa reklam från företaget i fortsättningen. Kravet på att mottagaren ska ha godkänt reklamen gäller dock inte när en person redan har handlat varor eller tjänster av ett företag och lämnat ut sin e-postadress till företaget. Hittills har lagstiftningen kring e-postreklam sett olika ut i olika EU-länder. Riksdagens beslut följer ett EU-direktiv om en gemensam europeisk lagstiftning. Men förbudet kommer inte att sätta stopp för all oönskad e-postreklam. Det är i praktiken mycket svårt att förhindra att så kallad skräppost skickas ut från oåtkomliga servrar runtom i världen. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2004.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 1
Justering: 2004-02-17 Debatt: 2004-03-03 Beslut: 2004-03-03

Betänkande 2003/04:LU16 (pdf, 592 kB)

Betänkande 2003/04:LU15

Riksdagen sade nej till motioner om jordabalkens felregler, friköp av historiska arrenden, fastighetsmäklare m.m., bostadsarrende och jordbruksarrende. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2004-01-27 Justering: 2004-02-17 Debatt: 2004-03-18 Beslut: 2004-03-18

Betänkande 2003/04:LU15 (pdf, 155 kB)

Betänkande 2003/04:LU13

Riksdagen sade nej till motioner om så kallat fakturaskojeri och modemkapning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2003-12-04 Justering: 2004-02-17 Debatt: 2004-03-18 Beslut: 2004-03-18

Betänkande 2003/04:LU13 (pdf, 115 kB)

Betänkande 2003/04:LU11

Riksdagen sade nej till motioner om barn och föräldrar. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, faderskap, adoption, assisterad befruktning samt kusiners arvsrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 21
Beredning: 2003-11-25 Justering: 2004-01-29 Debatt: 2004-02-18 Beslut: 2004-02-18

Betänkande 2003/04:LU11 (pdf, 230 kB)

Betänkande 2003/04:LU9

Riksdagen sade nej till motioner om försäkringsrättsliga frågor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2003-11-20 Justering: 2004-01-27 Debatt: 2004-02-18 Beslut: 2004-02-18

Betänkande 2003/04:LU9 (pdf, 143 kB)

Betänkande 2003/04:LU12

Riksdagen sade nej till motioner om associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar om nya associationsformer, aktiekapitalets storlek och olika redovisningsfrågor. En av motionerna handlar om näringsförbud. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2003-12-04 Justering: 2004-01-22 Debatt: 2004-02-04 Beslut: 2004-02-04

Betänkande 2003/04:LU12 (pdf, 134 kB)

Betänkande 2003/04:LU10

Ett nytt inskrivningsregister ska göra det tydligare vem som äger ett flygplan som köpts på avbetalning eller leasats. Det blir möjligt att med sakrättslig verkan skriva in förvärv av äganderätt och nyttjanderätt till flygplanet i registret. En sådan möjlighet saknas i dag. Det har försvårat finansieringen av flygplan och medfört att flygplan ibland registreras utomlands. De nya reglerna ska börja gälla den 1 april 2005 och ska gälla även för andra luftfartyg än flygplan.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-01-22 Debatt: 2004-02-04 Beslut: 2004-02-04

Betänkande 2003/04:LU10 (pdf, 2487 kB)

Betänkande 2003/04:LU7

Riksdagen sade nej till motioner om franchising, avtalsvillkor mellan näringsidkare och elektroniska signaturer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2003-11-20 Justering: 2004-01-22 Debatt: 2004-02-04 Beslut: 2004-02-04

Betänkande 2003/04:LU7 (pdf, 115 kB)

Betänkande 2003/04:LU6

Riksdagen sade nej till motioner om sjöfylleri. I motionerna föreslås en promillegräns även för sjöfylleri som inte räknas som grovt brott. Det föreslås också att polisen ska kunna göra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2003-11-20 Justering: 2004-01-22 Debatt: 2004-02-04 Beslut: 2004-02-04

Betänkande 2003/04:LU6 (pdf, 102 kB)

urd 2003/04:URD5

Riksdagens lagutskott På uppdrag av lagutskottet har Riksdagens utredningstjänst hösten 2003 genomfört en kartläggning av de självregleringsorgan som finns i näringslivet. Syftet med kartläggningen är att ge utskottet underlag inför beslut om den närmare inriktningen på en eventuellt fortsatt studie. Eftersom studien bedömts

2004-01-01

urd 2003/04:URD5 (pdf, 381 kB)

Betänkande 2003/04:LU3

Skyddet för konsumenter vid finansiell rådgivning blir bättre den 1 juli 2004. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och dokumentera vad som sades och gjordes vid rådgivningstillfället. Det kommer att ställas högre krav på rådgivarens kompetens. Rådgivarens arbetsgivare blir skadeståndsskyldig om rådgivaren med avsikt eller av oaksamhet orsakar konsumenten förmögenhetsskada. Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska gälla vid så kallad placeringsrådgivning. Placeringsrådgivning gäller placering av tillgångar i till exempel aktier, fondandelar och obligationer samt vissa typer av livförsäkringar. Lagen ska inte gälla för så kallade traditionella livförsäkringar.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 10
Beredning: 2003-10-21 Justering: 2003-10-30 Debatt: 2003-11-12 Beslut: 2003-11-12

Betänkande 2003/04:LU3 (pdf, 457 kB)