Dokument & lagar (33 träffar)

Proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och Prop. registreringsverket 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2003/04:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:147 (pdf, 342 kB)

Proposition 2002/03:133

Regeringens proposition 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter Prop. 2002/03:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2003/04:LU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2002/03:133 (pdf, 271 kB)

Proposition 2002/03:121

Regeringens proposition 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument Prop. 2002/03:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2003/04:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:121 (pdf, 1233 kB)

Proposition 2002/03:99

Det nya Skatteverket Regeringens proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket Prop. 2002/03:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2003 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att nuvarande tio skattemyndigheter


Utskottsberedning: 2003/04:LU4 2003/04:SkU11 2003/04:SkU15 2003/04:SkU2 2003/04:SkU5
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2002/03:99 (pdf, 834 kB)

Betänkande 2002/03:LU19

En ny sambolag för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden börjar gälla den 1 juli 2003. Många av den gamla sambolagstiftningens regler förs över till den nya sambolagen. Men den nya lagen innehåller en del nyheter. Begreppet sambor får en allmänt tillämplig och klarare definition. När det i en lag talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så menar man också sambor av samma kön. Det blir tydligare när ett samboförhållande upphör. Samborna ska kunna avtala om att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ett samboförhållande ska upphöra omedelbart får samborna skriva ett föravtal om den kommande bodelningen. Det införs en tidsfrist för när en begäran om bodelning senast ska ske när båda samborna är i livet. Det införs även en frist för en efterlevande sambo som flyttat från bostaden. Riksdagen beslutade också att lagen om bostadsbidrag ska vara könsneutral och gälla för sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till ändringar i andra lagar som en följd av den ändrade definitionen av sambor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-06 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-03

Betänkande 2002/03:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 2002/03:LU18

Från den 1 oktober 2003 är det obligatoriskt även för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Därmed ställs dessa fastighetsmäklare, precis som övriga fastighetsmäklare, under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Syftet är att öka samhällskontrollen över yrkesmässig förmedling av hyresrätter och att förbättra konsumentskyddet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-13 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU18 (doc, 127 kB)

Betänkande 2002/03:LU17

Riksdagen beslutade om nya förmånsrättsregler. Syftet är att underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs och att förbättra arbetstagarnas löneskydd i konkurs. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att snabbt återkomma med ett förslag om att avskaffa det s.k. återvinningsförbudet. Återvinning innebär att en i och för sig giltig rättshandling återgår. Betalning av förmånsberättigade skatter och avgifter får i dag inte bli föremål för återvinning i konkurs.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2003-04-08 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU17 (doc, 182 kB)

Proposition 2002/03:112

Regeringens proposition 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Prop. 2002/03:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En konkursförvaltare är skyldig att betala mervärdesskatt


Utskottsberedning: 2003/04:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:112 (pdf, 102 kB)

Betänkande 2002/03:LU7

Företagen ska från den 1 januari 2004 i sina årsredovisningar ange könsfördelningen inom företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla företagets styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla även koncernredovisningen. Kravet ska inte gälla för företag och koncerner som har högst tio anställda.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2003-05-13 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU7 (doc, 156 kB)

Betänkande 2002/03:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om främjande av patent, patentintrångsförsäkring, bruksmodellskydd, datorrelaterade uppfinningar, upphovsrättsligt skydd, upphovsrätt i anställningsförhållanden, ersättning för kopiering, ersättning till STIM, statens engagemang i STIM, följerätt och s.k. arenarätt.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Beredning: 2003-03-20 Justering: 2003-04-15 Debatt: 2003-05-14 Beslut: 2003-05-14

Betänkande 2002/03:LU16 (doc, 161 kB)

Betänkande 2002/03:LU15

Riksdagen beslutade om effektivare hantering av obelånade pantbrev fr.o.m. den 1 juli 2003. Det ska vara möjligt att i pantbrevsregistret registrera inteckningar utan någon anknytande uppgift om pantbrevshavare. Om uppgift om pantbrevshavare saknas, ska den som har beviljats lagfart för fastigheten eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, tomträttsinnehavaren anses som pantbrevshavare.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2003-04-15 Debatt: 2003-05-14 Beslut: 2003-05-14

Betänkande 2002/03:LU15 (pdf, 756 kB)

Betänkande 2002/03:LU14

Riksdagen lade regeringens skrivelse om utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken till handlingarna. I skrivelsen anger regeringen nya delmål under det konsumentpolitiska miljömålet. Vidare redovisar regeringen effekterna av vissa miljöåtgärder inom det konsumentpolitiska området.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2003-03-06 Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU14 (doc, 137 kB)

Betänkande 2002/03:LU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna handlar bl.a. om att införa en rätt till ersättning för sorg och saknad, att precisera vilka anhöriga som har rätt till ersättning för kostnader i samband med att en anhörig drabbats av personskada, ersättning för skador i tjänsten, patientskadelagen samt ersättning för fingerade personuppgifter.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2003-02-18 Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU12 (doc, 117 kB)

Betänkande 2002/03:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden år 2002 om fastigheter. Motionerna handlar bl.a. om jordabalkens felregler, historiska arrenden, fastighetsmäklare och herrelösa fastigheter.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2003-02-20 Justering: 2003-03-27 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU13 (doc, 96 kB)

Betänkande 2002/03:LU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Motionerna handlar om bl.a. vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, faderskap, adoption, assisterad befruktning samt särkullbarns rätt till arv.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 10
Beredning: 2003-01-28 Justering: 2003-03-20 Debatt: 2003-04-02 Beslut: 2003-04-03

Betänkande 2002/03:LU10 (doc, 195 kB)

Betänkande 2002/03:LU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om konsumentfrågor.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 19
Beredning: 2003-01-28 Justering: 2003-03-18 Debatt: 2003-04-02 Beslut: 2003-04-03

Betänkande 2002/03:LU9 (doc, 251 kB)

Proposition 2002/03:80

Regeringens proposition 2002/03:80 Ny sambolag Prop. 2002/03:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen bedömningen att 1987 års sambolagstiftning uppfyller


Utskottsberedning: 2002/03:LU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2002/03:80 (pdf, 627 kB)

Proposition 2002/03:71

Regeringens proposition 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare Prop. 2002/03:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i fastighetsmäklarlagen.


Utskottsberedning: 2002/03:LU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2002/03:71 (pdf, 145 kB)

Proposition 2002/03:56

Regeringens proposition 2002/03:56 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Prop. 2002/03:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 6 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att företagen i


Utskottsberedning: 2002/03:LU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2002/03:56 (pdf, 102 kB)

Proposition 2002/03:57

Regeringens proposition 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m. Prop. 2002/03:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 6 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen förslås vissa ändringar i lagen 1994:448


Utskottsberedning: 2002/03:LU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2002/03:57 (pdf, 223 kB)
Paginering