Dokument & lagar (81 träffar)

Proposition 1892:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 7 1S:59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 52 och 59 i nådiga förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 14 september 1883 gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll

1892-03-24

Proposition 1892:59 (pdf, 572 kB)

Proposition 1892:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj t härmed

1892-03-24

Proposition 1892:58 (pdf, 374 kB)

Proposition 1892:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar gifven Stockholms slott den 11 Mars 1892. Under åberopande af bifogade i Statsrådet

1892-03-11

Proposition 1892:49 (pdf, 2696 kB)

Proposition 1892:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 N:o 56. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 27 mars 1890 anhållit, att Kongl.

1892-03-10

Proposition 1892:56 (pdf, 429 kB)

Proposition 1892:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i nu gällande bestämmelser i fråga om de från marinregementet till Blekinge bataljon öfverflyttade officerares pensionsrätt gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll

1892-03-10

Proposition 1892:55 (pdf, 526 kB)

Proposition 1892:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till vissa ändringar i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 31 december 1891 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:54 (pdf, 900 kB)

Proposition 1892:53

30 Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 53. N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående tillstånd för YstadEslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgäldskontoret inbetala oguldna återstoden af ett bolaget beviljadt lån gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af

1892-03-10

Proposition 1892:53 (pdf, 396 kB)

Proposition 1892:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. 25 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till Stockholms stad. af viss del af myntverkets tomt nås 1, 2 och 8 i qvarter et Bryggaren å Kungsholmen gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1892-03-10

Proposition 1892:52 (pdf, 325 kB)

Proposition 1892:51

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 51. N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension ä allmänna indragningsstaten åt aflidne landshöfdingen i Blekinge län m. m. grefve N. H. R. B. Horns enka Ulrika Gustafva Charlotta Cornelia Horn, född Sjöcrona gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:51 (pdf, 221 kB)

Proposition 1892:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af Ottenby kungsladugård med underlydande gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:50 (pdf, 1344 kB)

Proposition 1892:48

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48. 9 ISo 4:8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för Sveriges deltagande uti en utställning i Madrid, gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1892-03-10

Proposition 1892:48 (pdf, 408 kB)

Proposition 1892:47

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47. 1 mo 47. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Linköpings stad gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:47 (pdf, 488 kB)

Proposition 1892:46

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46. No 16. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa nybyggnader vid Piteå hospital gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1892-03-10

Proposition 1892:46 (pdf, 425 kB)

Proposition 1892:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt provinsialläkaren i Piteå distrikt K. F. Willd gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1892-03-10

Proposition 1892:45 (pdf, 323 kB)

Proposition 1892:44

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44. N:0 4:4:Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående jordajsöndring från indragna, militiebostället Rorstatorp n:o 1 i Kronobergs län gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1892-03-10

Proposition 1892:44 (pdf, 324 kB)

Proposition 1892:43

4 Kong i Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43. N:o 43. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af undervisningsmateriel till dö f stumskolorna gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Med hänvisning till bilagda, vid föredragning af ecklesiastikärenden denna dag förda protokoll vill Kongl. Maj:t

1892-03-10

Proposition 1892:43 (pdf, 219 kB)

Proposition 1892:42

Kongl. Mnj:ts Nåd. Proposition N:o 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring för visst fall af gällande bestämmelser om aflöning och lönetillskott åt folkskolelärare gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Med hänvisning till bilagda utdrag af det vid föredragning af ecklesiastikärenden

1892-03-10

Proposition 1892:42 (pdf, 250 kB)

Proposition 1892:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 5 N:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af undervisningen vid tekniska högskolan gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:41 (pdf, 793 kB)

Proposition 1892:40

Kong1. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jordafsöndring från Visingsö ekplantering gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af närlagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1892-03-10

Proposition 1892:40 (pdf, 269 kB)

Proposition 1892:39

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 W:o 39. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående straffarbetes och fängelsestraffs verkställande i enrum gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl.

1892-03-10

Proposition 1892:39 (pdf, 779 kB)