Dokument & lagar (81 träffar)

Proposition 1892:38

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anordnande af en förbättrad post- och personförbindelse mellan Sverige och kontinenten gifven Stockholms slott den 10 Mars 1892. Kongl. Maj:t, som ansett åtgärder böra vidtagas för anordnande af en förbättrad post-

1892-03-10

Proposition 1892:38 (pdf, 2569 kB)

Proposition 1892:37

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af Kongl. Dramatiska Teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten N:o 41 i qvarteret Blasieholmen gifven Stockholms Slott den 10 Mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden

1892-03-10

Proposition 1892:37 (pdf, 880 kB)

Proposition 1892:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36 Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan, med anledning

1892-03-10

Proposition 1892:36 (pdf, 3213 kB)

Proposition 1892:35

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 35. N:o 35. Kongt Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter sjömannen Nikolaus Alfred Österberg gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Sjömannen Nikolaus Alfred Österberg från Visby, född den 13 april 1872 i Stockholm

1892-02-04

Proposition 1892:35 (pdf, 265 kB)

Proposition 1892:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 17 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af vissa kronolägenheter till utvidgning af Uplands regementes mötesplats gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för

1892-02-04

Proposition 1892:34 (pdf, 351 kB)

Proposition 1892:30

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition No 30. 1 N:o 30. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten för adjunkten vid universitetet i Upsala L. Edman gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1892-02-04

Proposition 1892:30 (pdf, 272 kB)

Proposition 1892:29

Kongl Maj:ts Nåd. Proposition N:o 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från här adshöfdingeb o stället 1 mantal Vassmolösa n:o 5 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden för denna

1892-02-04

Proposition 1892:29 (pdf, 489 kB)

Skrivelse 1892:24

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 24. 1 No 24. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande för statsrådet in. m. friherre A. L. E. Akerhielm att utöfva den befattning med riksdagsärender som enligt 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 4 februari 1892.


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:24 (pdf, 228 kB)

Proposition 1892:33

10 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. N:o 33. Kongl. Mapts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Åkers bruksegare af kronolägenheten Djekneängen i Södermanlands län gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Genom nådigt bref den 25 juli 1890 förordnade Kongl. Maj:t, att den i Härads socken

1892-01-29

Proposition 1892:33 (pdf, 445 kB)

Proposition 1892:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af kronomark till Gellivare kommun i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Vid afvittrings- och skattläggningsberedning af Gellivare socken i Norrbottens län undantogos till plats

1892-01-29

Proposition 1892:32 (pdf, 577 kB)

Proposition 1892:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28. 1 N:o 28. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 6, 13, 15, 16, 22 och 28 riksdagsordningen gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens

1892-01-29

Proposition 1892:28 (pdf, 2182 kB)

Proposition 1892:27

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 27. 11 N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t

1892-01-29

Proposition 1892:27 (pdf, 591 kB)

Proposition 1892:26

6 Kongl. Majrfs Nåd. Proposition N:o 26. N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af åtskilliga kronan tillhöriga, till begagnande af artilleribatteriet i Hernösand upplåtna byggnader och lägenheter gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll

1892-01-29

Proposition 1892:26 (pdf, 317 kB)

Proposition 1892:25

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 25. 1 N:o 25. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående öfverlåtande till Gejle stad af den så kallade Fredriksskansholmen gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl.

1892-01-29

Proposition 1892:25 (pdf, 333 kB)

Proposition 1892:7

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 7. 1 Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående med Frankrike afslutad konvention om delvis förlängning af de den 30 december 1881 afslutade handels- och sjö fartstraktater mellan de Förenade Rikena Sverige och Norge samt Frankrike gifven Stockholms slott den 20 januari

1892-01-20

Proposition 1892:7 (pdf, 1855 kB)

Skrivelse 1892:12

Kongl. Maj:ts nåd. Skrifvelse N:o 12. 1 N:o 12. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärender som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:12 (pdf, 174 kB)

Proposition 1892:11

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition No 11. 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Med åberopande af livad bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden innehåller,

1892-01-13

Proposition 1892:11 (pdf, 676 kB)

Proposition 1892:10

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående dispositionen af inflytande hyresinkomster från de till svenska kronans egendom i Konstantinopel hörande bodlägenheter gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Med åberopande af bifogade utdrag af protokoll

1892-01-13

Proposition 1892:10 (pdf, 1003 kB)

Proposition 1892:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Konql. Majt:s nådiga proposition till Riksdagen med förslag till ny tulltaxa rn. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892 Med hufvudsakligt bifall till Riksdagens i skrifvelse den 8 Maj 1888 angående tullbevillningen derom gjorda framställning tillsatte Kongl. Maj:t

1892-01-13

Proposition 1892:9 (pdf, 6556 kB)

Proposition 1892:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. 1 N:o 8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående nedsättning under innevarande år i tullen å vissa slag af spanmål m. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl, Maj:t härmed

1892-01-13

Proposition 1892:8 (pdf, 512 kB)