Dokument & lagar (81 träffar)

Proposition 1892:67

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna gifven Stockholms slott den 13 maj 1892. Med hänvisning till hvad bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1892-05-13

Proposition 1892:67 (pdf, 298 kB)

Proposition 1892:66

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 66. 1 N:66. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förhöjning af anslaget till sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad och ersättning derför gifven Stockholms slott den 29 april 1892. Under åberopande af hosföljande utdrag af statsrådsprotokollet öfver sjöförs

1892-04-29

Proposition 1892:66 (pdf, 283 kB)

Proposition 1892:65

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 65. 1 N:o 65. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter stenarbetaren Erik Andersson gifoen Stockholms slott den 8 april 1892. Stenarbetaren Erik Andersson afled i Umeå den 12 september 1889 utan att efterlemna några vid bouppteckningstillfället

1892-04-08

Proposition 1892:65 (pdf, 364 kB)

Proposition 1892:64

10 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 04. N:o 64. Ixongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från Kungsörs kungsladugård i Vestmanlands län gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå,

1892-04-20

Proposition 1892:64 (pdf, 341 kB)

Proposition 1892:63

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 5 N:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Lönneberga n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1892-04-20

Proposition 1892:63 (pdf, 350 kB)

Proposition 1892:62

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o Ö2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord:från det Ottenby kungsladugård underlydande hemmanet Prestorp n:o 2 gifven Stockholms slott den 1 april 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1892-04-01

Proposition 1892:62 (pdf, 270 kB)

Proposition 1892:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 N:o 61. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen om anordnande i Vadstena af en asyl för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 20 april 1892. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed

1892-04-20

Proposition 1892:61 (pdf, 787 kB)

Proposition 1892:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående höjning i anslagen till beväringsmanskapets vapenöfningar och till försvarsverket till lands i allmänhet eller arméförv ältning ens departement gifven Stockholms slott den 11 april 1892. Under åberopande af hosföljande

1892-04-11

Proposition 1892:60 (pdf, 293 kB)

Proposition 1892:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 7 1S:59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 52 och 59 i nådiga förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 14 september 1883 gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll

1892-03-24

Proposition 1892:59 (pdf, 572 kB)

Proposition 1892:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj t härmed

1892-03-24

Proposition 1892:58 (pdf, 374 kB)

Proposition 1892:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 57. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt aflidne f. d. öfversten och chefen för Skaraborgs regemente m. m. A. J. Wästfelts enka Louise So fe Wästfelt, född Geijer gifven Stockholms slott den 28 mars 1892. Under åberopande

1892-03-28

Proposition 1892:57 (pdf, 279 kB)

Proposition 1892:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 N:o 56. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 27 mars 1890 anhållit, att Kongl.

1892-03-10

Proposition 1892:56 (pdf, 429 kB)

Proposition 1892:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i nu gällande bestämmelser i fråga om de från marinregementet till Blekinge bataljon öfverflyttade officerares pensionsrätt gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll

1892-03-10

Proposition 1892:55 (pdf, 526 kB)

Proposition 1892:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till vissa ändringar i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 31 december 1891 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:54 (pdf, 900 kB)

Proposition 1892:53

30 Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 53. N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående tillstånd för YstadEslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgäldskontoret inbetala oguldna återstoden af ett bolaget beviljadt lån gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af

1892-03-10

Proposition 1892:53 (pdf, 396 kB)

Proposition 1892:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. 25 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till Stockholms stad. af viss del af myntverkets tomt nås 1, 2 och 8 i qvarter et Bryggaren å Kungsholmen gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1892-03-10

Proposition 1892:52 (pdf, 325 kB)

Proposition 1892:51

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 51. N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension ä allmänna indragningsstaten åt aflidne landshöfdingen i Blekinge län m. m. grefve N. H. R. B. Horns enka Ulrika Gustafva Charlotta Cornelia Horn, född Sjöcrona gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:51 (pdf, 221 kB)

Proposition 1892:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af Ottenby kungsladugård med underlydande gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:50 (pdf, 1344 kB)

Proposition 1892:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar gifven Stockholms slott den 11 Mars 1892. Under åberopande af bifogade i Statsrådet

1892-03-11

Proposition 1892:49 (pdf, 2696 kB)

Proposition 1892:48

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48. 9 ISo 4:8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för Sveriges deltagande uti en utställning i Madrid, gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1892-03-10

Proposition 1892:48 (pdf, 408 kB)