Dokument & lagar (81 träffar)

Proposition 1892:38

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anordnande af en förbättrad post- och personförbindelse mellan Sverige och kontinenten gifven Stockholms slott den 10 Mars 1892. Kongl. Maj:t, som ansett åtgärder böra vidtagas för anordnande af en förbättrad post-

1892-03-10

Proposition 1892:38 (pdf, 2569 kB)

Proposition 1892:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36 Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan, med anledning

1892-03-10

Proposition 1892:36 (pdf, 3213 kB)

Proposition 1892:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord lwilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring i vissa delar af värnpligtslagen

1892-01-13

Proposition 1892:3 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1892:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar gifven Stockholms slott den 11 Mars 1892. Under åberopande af bifogade i Statsrådet

1892-03-11

Proposition 1892:49 (pdf, 2696 kB)

Proposition 1892:2 - urtima

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober1892. Under hänvisningtill bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill

1892-10-14

Proposition 1892:2 - urtima (pdf, 23289 kB)

Proposition 1892:1

Korall. Maj:tx nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1892. 1 ihsfillrtO i H H#t i/ ti é inV H01 Hl t U åttio ot jo T i J i nä Jb i it f Of i,M H i I tJO e pH M K O0;00o, i ii1 0t.Ai j j a i t f11 i o U-Åe.htuyi nif 7i i I 7 l iuIti t Oljiglli2 laf-ftldn eetle miligh illihi f-t iirdlf.e.airÅR-tiiMvi i J i

1892-01-01

Proposition 1892:1 (pdf, 18401 kB)

Proposition 1892:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj t härmed

1892-03-24

Proposition 1892:58 (pdf, 374 kB)

Proposition 1892:13

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af kronomark till Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Genom utslag den 31 januari 1873, som af Kongl. Maj:ts och rikets kammarkollegium den 13 oktober 1874

1892-01-01

Proposition 1892:13 (pdf, 757 kB)

Proposition 1892:11

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition No 11. 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Med åberopande af livad bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden innehåller,

1892-01-13

Proposition 1892:11 (pdf, 676 kB)

Proposition 1892:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 19 N:o 15. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Johanna Kölder från Kopparbergs län gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Den 14 november 1889 afled ogifta Johanna Köhler från Korsnäs i Kopparbergs län.

1892-01-01

Proposition 1892:15 (pdf, 297 kB)

Proposition 1892:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. 13 N:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Vesterås stad af vissa delar af kronolägenheten Kungsängen gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Sedan stadsfullmäktige i Vesterås hos Kongl. Maj t i underdånighet anhållit, att af den

1892-01-01

Proposition 1892:14 (pdf, 368 kB)

Proposition 1892:18

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18. 1 o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel till förbättrande af Uillstatens enskilda pensionsinrättnings ställning gifven Stockholms slott den 11 december 1891. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill

1892-01-01

Proposition 1892:18 (pdf, 669 kB)

Proposition 1892:16

24 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 16. N:o 16. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter bergsmannen Per Gustaf Bergström från Sala stad gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Bergsmannnn Per Gustaf Bergström från Gudmundstorpet å Sala städs område

1892-01-01

Proposition 1892:16 (pdf, 260 kB)

Proposition 1892:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af kronomark till Gellivare kommun i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 29 januari 1892. Vid afvittrings- och skattläggningsberedning af Gellivare socken i Norrbottens län undantogos till plats

1892-01-29

Proposition 1892:32 (pdf, 577 kB)

Proposition 1892:30

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition No 30. 1 N:o 30. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten för adjunkten vid universitetet i Upsala L. Edman gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1892-02-04

Proposition 1892:30 (pdf, 272 kB)

Proposition 1892:20

16 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 20. arfsmedel utgjorde, efter afdrag af kammaradvokatfiskalen tillkommande provision, 596 kronor 48 öre. Med anledning af hvad i ärendet förekommit hemstälde statsrådet, att Kongl. Maj:t täcktes i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva, att af ifrågavarande danaarfsmedel

1892-01-01

Proposition 1892:20 (pdf, 258 kB)

Proposition 1892:19

11 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19. för pensionsinrättningens verksamhet af beskaffenhet att kunna för pensions inrättningen medföra ökade förpligtelser utöfver de inrättningen nu åliggande. Hvad föredragande departementschefen sålunda yttrat och hemstält, deruti statsrådets öfriga ledamöter instämde, behagade

1892-01-01

Proposition 1892:19 (pdf, 350 kB)

Proposition 1892:51

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 51. N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension ä allmänna indragningsstaten åt aflidne landshöfdingen i Blekinge län m. m. grefve N. H. R. B. Horns enka Ulrika Gustafva Charlotta Cornelia Horn, född Sjöcrona gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:51 (pdf, 221 kB)

Proposition 1892:4

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o é. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående

1892-01-13

Proposition 1892:4 (pdf, 170 kB)

Proposition 1892:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 17 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af vissa kronolägenheter till utvidgning af Uplands regementes mötesplats gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för

1892-02-04

Proposition 1892:34 (pdf, 351 kB)