Dokument & lagar (153 träffar)

Proposition 1894:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 17 N:o 12. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från förra kompanichef sbostället ett mantal Suntack Porsagården, Klockaregården och Klostergården i Skaraborgs län gifven Stockholms slott den 30 november 1893. Med åberopande af bilagda protokoll

1894-01-01

Proposition 1894:12 (pdf, 268 kB)

Proposition 1894:11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 11. 13 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Ekeby i Ekeby socken af Östergötlands län gifven Stockholms slott den 30 november 1893. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1894-01-01

Proposition 1894:11 (pdf, 269 kB)

Proposition 1894:10

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 10. N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Gejle stad af den kyrkoherden derstädes på lön anslagna åker eller vretjord gifven Stockholms slott den 30 november 1893. I öfverensstämmelse med bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden

1894-01-01

Proposition 1894:10 (pdf, 329 kB)

Proposition 1894:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af den kronan tillhöriga, från ett hälft mantal frälse Bengtstorp n:o 1 i Mörbylånga socken af Kalmar län afsöndrade lägenheten Bengtstorp n:o 2 gifven Stockholms slott den 24 november 1893. Med åberopande

1894-01-01

Proposition 1894:9 (pdf, 443 kB)

Proposition 1894:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. 1 N:o 8. liongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om förvärfvande och förlust af medborgarerätt gifven Stockholms Slott den 30 December 1893. Under åberopande af bifogade i Statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt

1894-01-01

Proposition 1894:8 (pdf, 654 kB)

Proposition 1894:7

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen,med förslag till t a krig sdomstolar och rättegången derstädes den 11 Juni 1868 gifven Stockholms slott den SO December 1893. ri-i, irvi, f i hi t vj foaI öbn jtu niföifm Under åberopande af hosföljande i Statsrådet och Högsta

1894-01-01

Proposition 1894:7 (pdf, 2884 kB)

Proposition 1894:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 1 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till utgiftsstat för postsparbanken gifven Stockholms slott den 22 december 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att

1894-01-01

Proposition 1894:6 (pdf, 2509 kB)

Proposition 1894:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 1 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse inom Gotlands län gifven Stockholms slott den 8 december 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed

1894-01-01

Proposition 1894:5 (pdf, 898 kB)

Proposition 1894:4

KongMaj:ts Nåd. Proposition No 4. 7 N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till vissa ändringar i förordningen angående mantalspenningarnes utgörande den 24 april 1863 gifven Stockholms slott den 30 november 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna

1894-01-01

Proposition 1894:4 (pdf, 300 kB)

Proposition 1894:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder gifven Stockholms slott den 30 november 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll

1894-01-01

Proposition 1894:3 (pdf, 393 kB)

Proposition 1894:2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. 1 N:o Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning gifven Stockholms slott den 30 november 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t. härmed inhemta Riksdagens

1894-01-01

Proposition 1894:2 (pdf, 4817 kB)

Proposition 1894:1

Kongl. Maj:ts nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1894. 1 KONGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 16 januari 1894. Jeralikt grundlagens bud afgifver Kongl. Magt härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1894-01-01

Proposition 1894:1 (pdf, 18083 kB)

Skrivelse 1892:10 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:10 - urtima (pdf, 184 kB)

Proposition 1892:9 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Med åberopande af livad bi lagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden

1892-10-14

Proposition 1892:9 - urtima (pdf, 681 kB)

Proposition 1892:8 - urtima

KongMaj:ts Nåd, Proposition No 8. 1 KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering shesvären af samma dag gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:8 - urtima (pdf, 455 kB)

Proposition 1892:7 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. a i7 i,i 40 h CVx-M fV i Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner,

1892-10-14

Proposition 1892:7 - urtima (pdf, 522 kB)

Proposition 1892:6 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. i N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beräknande af viss andel af öfverskottet d statsregleringarne för år 1890 och föregående dr som en statsverkets tillgång för år 1893 gifven Stockholms slott den lå Oktober 1892. Kongl. Maj:t vill, under åberopande

1892-10-14

Proposition 1892:6 - urtima (pdf, 2378 kB)

Proposition 1892:5 - urtima

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:5 - urtima (pdf, 115 kB)

Proposition 1892:4 - urtima

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o i. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1892-10-14

Proposition 1892:4 - urtima (pdf, 167 kB)

Proposition 1892:3 - urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående förbättrad härordning, angående

1892-10-14

Proposition 1892:3 - urtima (pdf, 234 kB)