Dokument & lagar (151 träffar)

Proposition 1897:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 1 N:o 15. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om beräkning i vissa fall af tid, som af ses iförordningen angående patent, i lagen om skgdd, för varumärken och i lagen om skydd för vissa mönster och modeller gifven Stockholms slott den 9 januari

1897-01-01

Proposition 1897:15 (pdf, 437 kB)

Proposition 1897:14

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. N:o 14. Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande aj vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar gifven Kristiania slott den 29 december 1896. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill

1897-01-01

Proposition 1897:14 (pdf, 227 kB)

Proposition 1897:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbättrad pension åt två från marinregementet till Blekinge bataljon öfverflyttade fanjunkare:gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden,

1897-01-01

Proposition 1897:13 (pdf, 343 kB)

Proposition 1897:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Sundsvall af viss, statens jernvägar tillhörig mark gifven Stockholms slott den 4 December 1896. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller

1897-01-01

Proposition 1897:12 (pdf, 371 kB)

Proposition 1897:11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 11. 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till reseunderstöd åt arbetare för besökande af 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stockholm gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver

1897-01-01

Proposition 1897:11 (pdf, 409 kB)

Proposition 1897:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om skydd för vissa mönster och modeller gifven Stockholms slott den 9 januari 1891. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87 regeringsformen

1897-01-01

Proposition 1897:9 (pdf, 1213 kB)

Proposition 1897:4

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 4. 1 N:o 4. J i n ui i i w i.f i r f 1!a i p Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående skyddskoppympningen i riket gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden

1897-01-01

Proposition 1897:4 (pdf, 11319 kB)

Proposition 1897:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående disposition af förra militieb o stället 1 mantal Asmundgården n:o 1 i Jemtlands län gifven Stockholms slott den 9 december 1896. I underdånig skrifvelse den 31 mars 1896 har domänstyrelsen gjort framställning i

1897-01-01

Proposition 1897:3 (pdf, 573 kB)

Proposition 1897:2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. 1 N:o 2. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående restaurering af det så kallade gamla kungshuset i Stockholm gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1897-01-01

Proposition 1897:2 (pdf, 461 kB)

Proposition 1897:1

Kongl. Maj:ts nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1897. 1 KONGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 16 januari 1897. o Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1897-01-01

Proposition 1897:1 (pdf, 16768 kB)

Skrivelse 1892:10 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:10 - urtima (pdf, 184 kB)

Proposition 1892:9 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Med åberopande af livad bi lagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden

1892-10-14

Proposition 1892:9 - urtima (pdf, 681 kB)

Proposition 1892:8 - urtima

KongMaj:ts Nåd, Proposition No 8. 1 KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering shesvären af samma dag gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:8 - urtima (pdf, 455 kB)

Proposition 1892:7 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. a i7 i,i 40 h CVx-M fV i Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner,

1892-10-14

Proposition 1892:7 - urtima (pdf, 522 kB)

Proposition 1892:6 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. i N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beräknande af viss andel af öfverskottet d statsregleringarne för år 1890 och föregående dr som en statsverkets tillgång för år 1893 gifven Stockholms slott den lå Oktober 1892. Kongl. Maj:t vill, under åberopande

1892-10-14

Proposition 1892:6 - urtima (pdf, 2378 kB)

Proposition 1892:5 - urtima

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:5 - urtima (pdf, 115 kB)

Proposition 1892:4 - urtima

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o i. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1892-10-14

Proposition 1892:4 - urtima (pdf, 167 kB)

Proposition 1892:3 - urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående förbättrad härordning, angående

1892-10-14

Proposition 1892:3 - urtima (pdf, 234 kB)

Proposition 1892:2 - urtima

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober1892. Under hänvisningtill bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill

1892-10-14

Proposition 1892:2 - urtima (pdf, 23289 kB)

Proposition 1892:1 - urtima

Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1. 1 N:o 1. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående förbättrad härordning gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongd. Maj:t härmed föreslå Riksdagen,

1892-10-14

Proposition 1892:1 - urtima (pdf, 467 kB)