Dokument & lagar (354 träffar)

Motion 1892:193 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 193. 1 No 193. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i syfte af förbättrad anordning af administrationen utaf rikets sötvattensoch öster sjöfisken. Under särskilt de senast förflutna femton åren har hos dem, hvilka i vårt land egna

1892-03-26

Motion 1892:193 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Proposition 1892:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 7 1S:59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 52 och 59 i nådiga förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 14 september 1883 gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll

1892-03-24

Proposition 1892:59 (pdf, 572 kB)

Proposition 1892:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj t härmed

1892-03-24

Proposition 1892:58 (pdf, 374 kB)

Motion 1892:192 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 192. t N:o 192. Af herr J. Anderson i Tenhult om ändring i vilkoren för den af Kongl. Maj.t i proposition till Riksdagen föreslagna upplåtelse af mark till Visingsö församling. V i Gu liffv Sedan Kongl. Maj:t uti en den 10 i denna månad afgifven proposition föreslagit Riksdagen att medgifva,

1892-03-24

Motion 1892:192 Andra kammaren (pdf, 403 kB)

Motion 1892:190 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. N:o 190. Af herr P. Waldenström, om ändring af 51 m. fl. i regeringsform en. I 51 regeringsformen föreskrifva, att tiden för urtima riksdag, när sådan sammankallas, skall bestämmas efter den 20:de och inom den 30:de dagen från den, då kallelsen blifvit uti hufvudstadens kyrkor kungjord.

1892-03-21

Motion 1892:190 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1892:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 17:o 189. 1 v N:o 189. Af herr M. AlllerS80n i Stigen, om ändring af 60 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen, för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens

1892-03-21

Motion 1892:189 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 5 i 94 orden:i föregående utbytas emot: n 51;i 95 orden:i hufvudstadens kyrkor utbytas mot:i Sveriges officiella tidning.Stockholm den 21 mars 1892. ij.r:m, r S iii v virrig P. Waldenström. N:o 191. Af herr J. H. 0. Fredholm, om vissa vilkor vid antagande af Kongl. Maj:ts proposition

1892-03-19

Motion 1892:191 Andra kammaren (pdf, 313 kB)

Motion 1892:188 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 188. 3 i fh 4:f0 tV-sY iLfs.ci 1.f-uf r n if bi 3. r i J-I V i;i i:j 7:XJi llL, ST:o 188. 1 1 i J It A 1 4 T Ji fi 1 f i l.j f U tf r: t.v. Af lierr J. Johansson i Noraskog, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af busa bestämmelser i fråga om samtrafik mellan

1892-03-19

Motion 1892:188 Andra kammaren (pdf, 518 kB)

Motion 1892:33 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, K:o 33. N:o 33. i j£i bill ri JHUIOi-i nf f i hillai.Z LiiVU It- iif U i i f k iä l j-b 3iiä,iu,t isitta Af herr Llthftllder, med förslag till ändrad lydelse af 71 riksdagsordningen. aciöb i oJ IHr x-Den omvårdnad, Riksdagen städse egnat åt sina båda verk Sveriges riksbank och riksgäldskontoret,

1892-03-19

Motion 1892:33 Första kammaren (pdf, 307 kB)

Motion 1892:32 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, Ko 35. 1 N:o 32. Af friherre V. OttGl,angående skrifvelse till Konungen i fråga om meddelande af bestämmelser rörande samtrafik mellan svenska jernvägar. Bland de vilkor och bestämmelser, hvilka under senare åren utfärdats för jernvägsbolag, som sökt koncession och som erhållit låneunderstöd

1892-03-19

Motion 1892:32 Första kammaren (pdf, 488 kB)

Motion 1892:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 X:o 187. Af herr A. BokstrÖm, om ändrad lydelse af 16 riksdagsordningen. Riksdagsordningen föreskrifter i 16, bland annat, dels att riksdagsmannaval till Andra Kammaren skola i stad, som har att utse en eller flera riksdagsmän, förrättas omedelbart, och dels äfven, att öfriga riksdagsmannaval

1892-03-18

Motion 1892:187 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1892:31 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 31. N:o 31. l Af herr G. Andersson, medförslag till ändrad lydelse af 23 riksdagsordningen. Riksdagsordningens 23 tillägger hvarje ledamot af Andra Kammaren af statsmedel ersättning för resekostnad till och ifrån Riksdagen samt i dagtraktamente 10 riksdaler, hvilket dock ej må öfverstiga

1892-03-12

Motion 1892:31 Första kammaren (pdf, 195 kB)

Proposition 1892:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar gifven Stockholms slott den 11 Mars 1892. Under åberopande af bifogade i Statsrådet

1892-03-11

Proposition 1892:49 (pdf, 2696 kB)

Motion 1892:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 186. 1 T:o 186. Af herr N. Linder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om modersmålets upptagande bland ämnena i den muntliga mogenhetspröfningen vid de högre allmänna läroverken. i ii.V il f A il Vid 1874 års riksdag väckte herr J. Andersson från Östergötland inom denna kammare

1892-03-11

Motion 1892:186 Andra kammaren (pdf, 385 kB)

Proposition 1892:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 N:o 56. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 27 mars 1890 anhållit, att Kongl.

1892-03-10

Proposition 1892:56 (pdf, 429 kB)

Proposition 1892:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i nu gällande bestämmelser i fråga om de från marinregementet till Blekinge bataljon öfverflyttade officerares pensionsrätt gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll

1892-03-10

Proposition 1892:55 (pdf, 526 kB)

Proposition 1892:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till vissa ändringar i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 31 december 1891 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:54 (pdf, 900 kB)

Proposition 1892:53

30 Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 53. N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående tillstånd för YstadEslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgäldskontoret inbetala oguldna återstoden af ett bolaget beviljadt lån gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af

1892-03-10

Proposition 1892:53 (pdf, 396 kB)

Proposition 1892:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. 25 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till Stockholms stad. af viss del af myntverkets tomt nås 1, 2 och 8 i qvarter et Bryggaren å Kungsholmen gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1892-03-10

Proposition 1892:52 (pdf, 325 kB)

Proposition 1892:51

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 51. N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension ä allmänna indragningsstaten åt aflidne landshöfdingen i Blekinge län m. m. grefve N. H. R. B. Horns enka Ulrika Gustafva Charlotta Cornelia Horn, född Sjöcrona gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:51 (pdf, 221 kB)