Dokument & lagar (187 träffar)

Proposition 1892:43

4 Kong i Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43. N:o 43. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af undervisningsmateriel till dö f stumskolorna gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Med hänvisning till bilagda, vid föredragning af ecklesiastikärenden denna dag förda protokoll vill Kongl. Maj:t

1892-03-10

Proposition 1892:43 (pdf, 219 kB)

Proposition 1892:42

Kongl. Mnj:ts Nåd. Proposition N:o 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring för visst fall af gällande bestämmelser om aflöning och lönetillskott åt folkskolelärare gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Med hänvisning till bilagda utdrag af det vid föredragning af ecklesiastikärenden

1892-03-10

Proposition 1892:42 (pdf, 250 kB)

Proposition 1892:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 5 N:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af undervisningen vid tekniska högskolan gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:41 (pdf, 793 kB)

Proposition 1892:40

Kong1. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jordafsöndring från Visingsö ekplantering gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af närlagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1892-03-10

Proposition 1892:40 (pdf, 269 kB)

Proposition 1892:39

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 W:o 39. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående straffarbetes och fängelsestraffs verkställande i enrum gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl.

1892-03-10

Proposition 1892:39 (pdf, 779 kB)

Proposition 1892:38

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anordnande af en förbättrad post- och personförbindelse mellan Sverige och kontinenten gifven Stockholms slott den 10 Mars 1892. Kongl. Maj:t, som ansett åtgärder böra vidtagas för anordnande af en förbättrad post-

1892-03-10

Proposition 1892:38 (pdf, 2569 kB)

Proposition 1892:37

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af Kongl. Dramatiska Teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten N:o 41 i qvarteret Blasieholmen gifven Stockholms Slott den 10 Mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden

1892-03-10

Proposition 1892:37 (pdf, 880 kB)

Proposition 1892:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36 Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan, med anledning

1892-03-10

Proposition 1892:36 (pdf, 3213 kB)

Riksdagens protokoll 1892:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 15. Fredagen den 4 mars. Kl. Vs3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 26 sistlidne februari. 2. Föredrogos, men bordlädes å nyo statsutskottets utlåtanden n:is 19, 20, 21, 22, 23 och 24. 3. För motions afgifvande hade sig anmält herr J. Manicell, hvilken nu aflemnade en

1892-03-05

Riksdagens protokoll 1892:15 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892. Första Kammaren. N:o 12. un i. In l\i t I Lördagen den 5 mars. i i tO 11:0 i f i.t t 1j h ir.j i Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. It- t. I Herr statsrådet friherre Palmstierna aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtelse af vissa kronolägenheter

1892-03-05

Riksdagens protokoll 1892:12 (pdf, 654 kB)

Riksdagens protokoll 1892:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o II. Onsdagen den 2 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr vice talmannen ledde kammarens förhandlingar. Upplästes två inkomna läkarebetyg, så lydande: Att herr grefve G. Lagerbjelke till följd af förkylning är tills vidare förhindrad att lemna sina rum, intygar Stockholm

1892-03-01

Riksdagens protokoll 1892:11 (pdf, 2813 kB)

Riksdagens protokoll 1892:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 27 februari. Kl. 11 f. in. 1. Justerades protokollet för den 20 innevarande februari. 2. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den af Riksdagens nästlidet år församlade revisorer afgifna berättelse angående verkstad granskning af statsverkets samt

1892-02-29

Riksdagens protokoll 1892:13 (pdf, 2794 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 10. il Lördagen den 27 februari. Kamin aren samnrattttädcfe kl. 12 på dagen. Ll-irti:0 P. V i, J it r.U J Justerades protokollet för den 20 i denna månad. Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen: n:o 7, i anledning af dels

1892-02-27

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 912 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 10. Lördagen den 20 februari. Kl. 2 e. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 12 och 13 dennes förda protokoll. 2. Efter föredragning af de i senaste sammanträdet väckta motioner hänvisades: herr A. F. Liljeholms motion, n:o 174, till kammarens tillfälliga utskott

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 9. Lördagen den 20 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 12 och 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande n:o 7, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvudtitel, innefattande anslagen

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3340 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 16 februari. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes två så lydande protokoll: År 1892 den 13 februari sammanträdde kamrarnes valmän för att utse Riksdagens justitieombudsman och befunnos, efter valförrättningens slut, rösterna hafva utfallit sålunda: herr assessoren i

1892-02-14

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3496 kB)

Riksdagens protokoll 1892:6

IV.VtOAs.lSfAS i vVVil.v.v. v.l A,N VV RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 10 februari. Kl. 11 f. m. MU i1 i ii v f-U I Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Jemlikt förut fattadt beslut företogos nu val af dels sex revisorer för deltagande uti innevarande års granskning af statsverkets,

1892-02-08

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 510 kB)

Proposition 1892:35

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 35. N:o 35. Kongt Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter sjömannen Nikolaus Alfred Österberg gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Sjömannen Nikolaus Alfred Österberg från Visby, född den 13 april 1872 i Stockholm

1892-02-04

Proposition 1892:35 (pdf, 265 kB)

Proposition 1892:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 17 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af vissa kronolägenheter till utvidgning af Uplands regementes mötesplats gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för

1892-02-04

Proposition 1892:34 (pdf, 351 kB)

Proposition 1892:30

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition No 30. 1 N:o 30. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten för adjunkten vid universitetet i Upsala L. Edman gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1892-02-04

Proposition 1892:30 (pdf, 272 kB)