Dokument & lagar (92 träffar)

Proposition 1892:6

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 6. 1 N:o 6. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring

1892-01-13

Proposition 1892:6 (pdf, 475 kB)

Proposition 1892:5

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott den

1892-01-13

Proposition 1892:5 (pdf, 135 kB)

Proposition 1892:4

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o é. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående

1892-01-13

Proposition 1892:4 (pdf, 170 kB)

Proposition 1892:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord lwilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring i vissa delar af värnpligtslagen

1892-01-13

Proposition 1892:3 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1892:2

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 2. 1 N:o 2. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden, vill Kongl. Maj:t

1892-01-13

Proposition 1892:2 (pdf, 4531 kB)

Register 1892:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1892 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetare och arbetsgivare, utredning rörande lämpligheten af en lag stiftning i fråga om förliknings- och skiljenämnder mellan.20. Arrendeauktioner, ändring i gällande bestämmelser för kronans.15. B.

1892-01-01

Register 1892:Tfu Andra kammaren (pdf, 317 kB)

Register 1892:Tfu Första kammaren

1 Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1892 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetsklassen, tillsättande af en komité för behandling af frågan om förbättrande af dess ställning 11. B. Bolag, utredning rörande deras förvärf af jordegendomar i vissa delar af landet.12. D. Drycker,

1892-01-01

Register 1892:Tfu Första kammaren (pdf, 343 kB)

Register 1892:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1892 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta matematica, understöd för utgifvande af.9:93. Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande 12. Allmänna läroverken, ang. af Riksdagens

1892-01-01

Register 1892:Su (pdf, 1550 kB)

Register 1892:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1892. 3 I Utlåtandets eller memorialets y f v n:o. Ackord:se Konkurslagen. Af gifter till presterskapet:se Presierskapets inkomster. Allmänna byggnader: angående ändrad lydelse af lagen angående byggnad och underhåll af kyrka m. ra. den

1892-01-01

Register 1892:LU (pdf, 625 kB)

Register 1892:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1892 års lagtima riksdag. N:o. t-jc Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. 1892. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändring af 5 och 6 regerings-formen. iJ4 mars. 12 mars.

1892-01-01

Register 1892:Ku (pdf, 527 kB)

Register 1892:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1892. A. N:o. Afbetalning slån, motion angående ändring i bestämmelserna för sådana.12, 16. Afdelningskontor, motioner angående nya sådana.11, 15. Aflöning sförmånerna för tjenstemännen vid riksbankens hufvudkontor 8. Aflöning sstat,

1892-01-01

Register 1892:Bu (pdf, 231 kB)

Register 1892:Bevu

1 Register öfver de af b e v i 11 n i ngsutskottet vid 1892 ars lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial D Betänkandets eller memorialets n:o Beräkning, betänkande angående beräkning af vissa bevill ningar för år 1893.22. Bevillning, betänkande i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 4 om ändring

1892-01-01

Register 1892:Bevu (pdf, 315 kB)

Register 1892:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1892. STOCKHOLM TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET Sami i i l i 2 2 8 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1892. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1892-01-01

Register 1892:reg (pdf, 23927 kB)

Register 1892:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIl RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMÅ RIKSMÖTET ÅR 1892. ANDRA KAMMAREN. éh STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1892. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. betyder Andra Kammarens tillfälliga utskotts betänkande, utlåtande eller memorial Bev. U. bevillningsutskottets

1892-01-01

Register 1892:prot Andra kammaren (pdf, 6374 kB)

Register 1892:prot Första kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1S92. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1892. Anvisning för registrets Ibegagnande: Hänvisningar till verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX sid. 1, 2, 3 etc.hvarvid K. S. P. betyder

1892-01-01

Register 1892:prot Första kammaren (pdf, 7490 kB)

Register 1892:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER MMAWmT TILL KAMRARNES PROTOKOLL vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1892. STOCKHOLM 1SAAC MAKCUS JlOKTU.AKTIHliOI.AQ. 1892. 7 7 J7 i.X i 7 f s v i- i 1 f- 1 1 2 2 3 4 4 5 6 G 7 8 8 9 10 10 10 Summariskt innehåll af bihanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1892.

1892-01-01

Register 1892:bih (pdf, 6888 kB)

Proposition 1892:31

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 31. 1 N:o 31. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af viss kronan tillhörig, i hufvudstaden belägen mark, samt om beredande af nytt kasernetablissement för lifgardet till häst m. m.gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda

1892-01-01

Proposition 1892:31 (pdf, 1695 kB)

Proposition 1892:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 23. 15 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utsträckning af nämndemäns rätt till ersättning för biträde vid ransahnngar i brottmål gifven Stockholms slott den 31 december 1891. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 1 maj 1889 anhållit, att Kongl. Maj:t täcktes

1892-01-01

Proposition 1892:23 (pdf, 464 kB)

Proposition 1892:22

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 22. 7 N:o 22. Iiongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 53 i Kongl. Maj-ts förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866 gifven Stockholms slott den 31 december 1891. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen

1892-01-01

Proposition 1892:22 (pdf, 461 kB)

Proposition 1892:21

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 21. 1 N:o 21. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 giftermålsbalken gifven Stockholms slott den 31 december 1891. Under åberopande af bilagda, i statsrådet och högsta domstolen fördaprotokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1892-01-01

Proposition 1892:21 (pdf, 364 kB)