Dokument & lagar (85 träffar)

Proposition 1892:6

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 6. 1 N:o 6. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring

1892-01-13

Proposition 1892:6 (pdf, 475 kB)

Proposition 1892:5

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott den

1892-01-13

Proposition 1892:5 (pdf, 135 kB)

Proposition 1892:4

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o é. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående

1892-01-13

Proposition 1892:4 (pdf, 170 kB)

Proposition 1892:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord lwilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående ändring i vissa delar af värnpligtslagen

1892-01-13

Proposition 1892:3 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1892:2

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 2. 1 N:o 2. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 13 januari 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden, vill Kongl. Maj:t

1892-01-13

Proposition 1892:2 (pdf, 4531 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG OM ÅLDERDOMSUNDERSTÖD LÄRARE OCH LÄRARINNOR VID SMÄSKOLOR OCH MINDRE FOLKSKOLOR ÄFVENSOM ICKE ORDINARIE LÄRARE OCH LÄRARINNOR YID FOLKSKOLOR SAMT FÖRSLAG TILL REGLEMENTARISK BESTÄMMELSER FÖR ÅLDERDOMSUNDERSTÖD ÅT DESSA LÄRARE OCH LÄRARINNOR. AFGIFVET AF DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:4 (pdf, 3682 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:3

Kong Maj:ts och Rikets Kommersekollegii och Kong Generaltullstyrelsens Underdåniga Utlåtande öfver Tullkomiténs underdåniga betänkande med förslag till ny tulltaxa. Q©STOCKHOLM Isaac Mabcuh Boktr.Aktiebolaö 1891. Genom nådig remiss den 27 Februari innevarande år har Eders Kong.Maj:t infordrat Kommersekollegii och

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:3 (pdf, 4096 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL TULLTAXA AFGIFVET DEN 24 FEBRUARI 1891 DERTILL I NÅDER FÖRORDNADE KOMITERADE, STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. I.BECKMAN, 1891. INNEHÅLL. Sid. Betänkandet.I. Reservationer: af Herr Styffe.xv. Eklund.xxviii. Förslag till tulltaxa.1. Motiv till tulltaxeförslaget.69. Tabell öfver de förändringar

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:2 (pdf, 26653 kB)

Statens offentliga utredningar 1892:1

Lagförslag och Betänkande, af gif na af den af Kongl. Maj:t den 15 Maj 1891 tillsatta komité med uppdrag att utarbeta förslag till förändrad lagstiftning angående sparbanker m. m. Stockholm tryckt hos K. L. Beckman 1891. Till KONUNGEN. Sedan Eders Kongl. Maj:t den 15 Maj innevarande år besluta att tillsätta eu komité

1892-01-01

Statens offentliga utredningar 1892:1 (pdf, 4807 kB)

Proposition 1892:31

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 31. 1 N:o 31. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af viss kronan tillhörig, i hufvudstaden belägen mark, samt om beredande af nytt kasernetablissement för lifgardet till häst m. m.gifven Stockholms slott den 4 februari 1892. Under åberopande af bilagda

1892-01-01

Proposition 1892:31 (pdf, 1695 kB)

Proposition 1892:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 23. 15 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utsträckning af nämndemäns rätt till ersättning för biträde vid ransahnngar i brottmål gifven Stockholms slott den 31 december 1891. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 1 maj 1889 anhållit, att Kongl. Maj:t täcktes

1892-01-01

Proposition 1892:23 (pdf, 464 kB)

Proposition 1892:22

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 22. 7 N:o 22. Iiongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 53 i Kongl. Maj-ts förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866 gifven Stockholms slott den 31 december 1891. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen

1892-01-01

Proposition 1892:22 (pdf, 461 kB)

Proposition 1892:21

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 21. 1 N:o 21. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 giftermålsbalken gifven Stockholms slott den 31 december 1891. Under åberopande af bilagda, i statsrådet och högsta domstolen fördaprotokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1892-01-01

Proposition 1892:21 (pdf, 364 kB)

Proposition 1892:20

16 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 20. arfsmedel utgjorde, efter afdrag af kammaradvokatfiskalen tillkommande provision, 596 kronor 48 öre. Med anledning af hvad i ärendet förekommit hemstälde statsrådet, att Kongl. Maj:t täcktes i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva, att af ifrågavarande danaarfsmedel

1892-01-01

Proposition 1892:20 (pdf, 258 kB)

Proposition 1892:19

11 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19. för pensionsinrättningens verksamhet af beskaffenhet att kunna för pensions inrättningen medföra ökade förpligtelser utöfver de inrättningen nu åliggande. Hvad föredragande departementschefen sålunda yttrat och hemstält, deruti statsrådets öfriga ledamöter instämde, behagade

1892-01-01

Proposition 1892:19 (pdf, 350 kB)

Proposition 1892:18

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18. 1 o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel till förbättrande af Uillstatens enskilda pensionsinrättnings ställning gifven Stockholms slott den 11 december 1891. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill

1892-01-01

Proposition 1892:18 (pdf, 669 kB)

Proposition 1892:17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17. 1 N:o 17. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, rörande upplåtelse af kronolägenheten Stenbrottet i Stockholms län i och för uppförande derstädes af ett nytt centralfängelse för qvinnor och ett nytt cellfängelse för nämnda län m. m.gifven Stockholms slott den 11 december

1892-01-01

Proposition 1892:17 (pdf, 1335 kB)

Proposition 1892:16

24 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 16. N:o 16. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter bergsmannen Per Gustaf Bergström från Sala stad gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Bergsmannnn Per Gustaf Bergström från Gudmundstorpet å Sala städs område

1892-01-01

Proposition 1892:16 (pdf, 260 kB)

Proposition 1892:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 19 N:o 15. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Johanna Kölder från Kopparbergs län gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Den 14 november 1889 afled ogifta Johanna Köhler från Korsnäs i Kopparbergs län.

1892-01-01

Proposition 1892:15 (pdf, 297 kB)

Proposition 1892:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. 13 N:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Vesterås stad af vissa delar af kronolägenheten Kungsängen gifven Stockholms slott den 4 december 1891. Sedan stadsfullmäktige i Vesterås hos Kongl. Maj t i underdånighet anhållit, att af den

1892-01-01

Proposition 1892:14 (pdf, 368 kB)