Dokument & lagar (4 430 träffar)

Betänkande 2004/05:LU3

Årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagarna som ska tillämpas av finansiella företag ändras för att anpassa svensk lagstiftning till EU-regler. Några ändringar görs även i rörelselagstiftningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005 med några undantag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men förlängde en del övergångstider för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag något.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2004-11-16 Justering: 2004-11-18 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:LU3 (pdf, 8719 kB)

Betänkande 2004/05:LU11

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. I motionerna finns förslag om att regeringen snabbt ska utreda reformen av förmånsrättslagstiftningen och att det ska göras ändringar och tillägg i övergångsbestämelserna till förmånsrättslagen. Därutöver finns förslag som rör en kommande utredning om ett samlat insolvensförfarande.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Beredning: 2004-11-09 Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-11-24 Beslut: 2004-11-24

Betänkande 2004/05:LU11 (doc, 83 kB)

Betänkande 2004/05:LU2

Mönsterskyddslagen ändras så att skyddet för nyskapande formgivning blir större. Riksdagen godkände ändringarna i mönsterskyddslagen som ska skapa ett gemenskapsrättsligt system för immaterialrättsligt skydd av formgivning. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2004-10-28 Justering: 2004-11-09 Debatt: 2004-11-25 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:LU2 (pdf, 6157 kB)

Proposition 2004/05:13

Distans- och hemförsäljningslag, m.m. Regeringens proposition 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. Prop. 2004/05:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2004/05:LU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:13 (pdf, 945 kB)

Proposition 2004/05:24

Internationell redovisning i svenska företag Regeringens proposition 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag Prop. 2004/05:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2004 Thomas Östros Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2004/05:LU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:24 (pdf, 1131 kB)

Betänkande 2004/05:LU1

Riksdagen beslutade om nya bestämmelser om hur revisionsberättelser ska vara utformade. Med de nya bestämmelserna anpassas Sveriges lagar till ett EG-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-12 Debatt: 2004-10-27 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:LU1 (doc, 1786 kB)

Proposition 2003/04:177

Regeringens proposition 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG- Prop. förordningen om gemenskapsformgivning 2003/04:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juli 2004 Laila Freivalds Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2004/05:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:177 (pdf, 3267 kB)

Proposition 2003/04:150

Ny försäkringsavtalslag Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny


Utskottsberedning: 2004/05:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:150 (pdf, 1274 kB)

Proposition 2003/04:157

Regeringens proposition 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens Prop. utformning 2003/04:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, med anledning


Utskottsberedning: 2004/05:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:157 (pdf, 248 kB)

Betänkande 2003/04:LU29

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU29 (doc, 4948 kB)

Betänkande 2003/04:LU28

Ansvarsgränserna som talar om vilket maxbelopp en redare kan bli skyldig att betala vid en sjöolycka höjs. Höjningarna innebär att passagerare och deras anhöriga kommer att kunna få högre ersättning efter olyckor med passagerarfartyg. Skyddet förbättras även för andra som drabbas av sjöolyckor. Högre ersättning kommer exempelvis att kunna betalas för sanering efter utsläpp av olja eller kemikalier.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU28 (doc, 791 kB)

Betänkande 2003/04:LU27

Fastighetsinteckningar och företagsinteckningar ska kunna beviljas i utländsk valuta. Det gäller alla valutor där det finns en kurs för växling med svenska kronor. När det gäller fast egendom ska huvudregeln vara att omräkning till svenska kronor görs först i samband med en exekutiv försäljning av fastigheten. Lagändringarna i jordabalken och utsökningsbalken börjar gälla den 1 juli 2004. Ändringarna i lagen om företagsinteckning börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU27 (pdf, 913 kB)

Betänkande 2003/04:LU25

Bättre konsumentskydd för personer som bygger till eller bygger om småhus. Det är syftet med de lagändringar som riksdagen ställt sig bakom. De nya reglerna innebär bland annat att de konsumenträttsliga reglerna av avtal mellan konsumenter och hantverkare eller någon annan näringsidkare som rör så kallad småhusentreprenad ska undantagslöst vara tvingande till konsumenternas förmån. Samma sak ska gälla för avtal om försäljning av husbyggsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU25 (doc, 2309 kB)

Betänkande 2003/04:LU26

Riksdagen beslutade om ett lagförslag som ska komplettera EG-förordningen om europabolag. Det börjar gälla den 8 oktober 2004. Det är samma dag som EG-förordningen träder i kraft. Europabolag är en särskild aktiebolagsform för företag som verkar gränsöverskridande i Europa. Kommissionens ursprungliga tanke var att ett europabolag helt skulle lyda under gemensamma EG-regler. Den ambitionen var inte möjlig att genomföra. I stället har många frågor överlåtits till ländernas egen lagstiftning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2004-04-29 Debatt: 2004-05-13 Beslut: 2004-05-13

Betänkande 2003/04:LU26 (doc, 8479 kB)

Betänkande 2003/04:LU24

Riksdagen sade nej till motioner om skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om införande av en rätt till ersättning för sorg och saknad, det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvar för atomskador och oljeskador till sjöss samt multinationella företags skadeståndsansvar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU24 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2003/04:LU23

Riksdagen sade nej till motioner om insolvensrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om skuldsanering, preskription, dröjsmålsränta, förmånsrätt, lönegaranti och herrelösa fastigheter. Två motionsförslag handlar om skydd av skeppsvrak. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU23 (pdf, 133 kB)

Betänkande 2003/04:LU22

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att förutsättningslöst utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har gått drygt 15 år sedan riksdagen första gången sa nej till homosexuella äktenskap. Allmänhetens syn kan ha ändrats under dessa år. Tiden är därför mogen för att utreda frågan på nytt. Riksdagen sade också nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 19
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU22 (doc, 249 kB)

utskottsdokument 2003/04:DBV6JRF

Riksdagens lagutskott På uppdrag av lagutskottet har Riksdagens utredningstjänst hösten 2003 genomfört en kartläggning av de självregleringsorgan som finns i näringslivet. Syftet med kartläggningen är att ge utskottet underlag inför beslut om den närmare inriktningen på en eventuellt fortsatt studie. Eftersom studien bedömts

2004-04-02

Betänkande 2003/04:LU21

Nu ska det bli enklare för kunden att jämföra priserna mellan olika mobilabonnemang och elleverantörer. Det blir möjligt med den nya prisinformationslagen som riksdagen ställt sig bakom. Den nuvarande prisinformationslagen kom till 1992 och handlar mest om prisinformationen vid marknadsföring av varor, och då framförallt dagligvaror och livsmedel. Den nya prisinformationslagen gäller däremot alla varor, tjänster och nyttigheter som marknadsförs till kunderna. Det innebär att lagen även reglerar prisinformationen kring telekommunikation, el, fjärrvärme och finansiella tjänster. Bra prisinformation är viktigt för kunden, som med den hjälpen kan göra sina val på en konkurrensutsatt marknad. Under 1990-talet har marknaden förändrats. Elmarknaden och telemarknaden är i dag avreglerad och flera företag erbjuder kunderna sina tjänster på dessa områden. Det har även skett stora förändringar på det finansiella området. Det nya regelverket anpassar konsumentskyddet till hur marknaden ser ut i dag. De nya bestämmelserna är en ramlag som börjar att gälla den 1 oktober 2004.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Beredning: 2004-03-02 Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-21 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:LU21 (doc, 402 kB)

Betänkande 2003/04:LU20

Riksdagen sade nej till motioner om skuldsatta barn. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om problem med skulder som barn har efter att deras föräldrar låtit registrera bilar i barnets namn och sedan låtit bli att betala skatter och avgifter för bilarna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-21 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:LU20 (doc, 211 kB)