Dokument & lagar (130 träffar)

Proposition 2003/04:177

Regeringens proposition 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG- Prop. förordningen om gemenskapsformgivning 2003/04:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juli 2004 Laila Freivalds Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2004/05:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:177 (pdf, 3267 kB)

Proposition 2003/04:150

Ny försäkringsavtalslag Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny


Utskottsberedning: 2004/05:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:150 (pdf, 1274 kB)

Proposition 2003/04:157

Regeringens proposition 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens Prop. utformning 2003/04:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, med anledning


Utskottsberedning: 2004/05:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:157 (pdf, 248 kB)

Betänkande 2003/04:LU29

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU29 (doc, 4948 kB)

Betänkande 2003/04:LU28

Ansvarsgränserna som talar om vilket maxbelopp en redare kan bli skyldig att betala vid en sjöolycka höjs. Höjningarna innebär att passagerare och deras anhöriga kommer att kunna få högre ersättning efter olyckor med passagerarfartyg. Skyddet förbättras även för andra som drabbas av sjöolyckor. Högre ersättning kommer exempelvis att kunna betalas för sanering efter utsläpp av olja eller kemikalier.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU28 (doc, 791 kB)

Betänkande 2003/04:LU27

Fastighetsinteckningar och företagsinteckningar ska kunna beviljas i utländsk valuta. Det gäller alla valutor där det finns en kurs för växling med svenska kronor. När det gäller fast egendom ska huvudregeln vara att omräkning till svenska kronor görs först i samband med en exekutiv försäljning av fastigheten. Lagändringarna i jordabalken och utsökningsbalken börjar gälla den 1 juli 2004. Ändringarna i lagen om företagsinteckning börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU27 (pdf, 913 kB)

Betänkande 2003/04:LU25

Bättre konsumentskydd för personer som bygger till eller bygger om småhus. Det är syftet med de lagändringar som riksdagen ställt sig bakom. De nya reglerna innebär bland annat att de konsumenträttsliga reglerna av avtal mellan konsumenter och hantverkare eller någon annan näringsidkare som rör så kallad småhusentreprenad ska undantagslöst vara tvingande till konsumenternas förmån. Samma sak ska gälla för avtal om försäljning av husbyggsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU25 (doc, 2309 kB)

Betänkande 2003/04:LU26

Riksdagen beslutade om ett lagförslag som ska komplettera EG-förordningen om europabolag. Det börjar gälla den 8 oktober 2004. Det är samma dag som EG-förordningen träder i kraft. Europabolag är en särskild aktiebolagsform för företag som verkar gränsöverskridande i Europa. Kommissionens ursprungliga tanke var att ett europabolag helt skulle lyda under gemensamma EG-regler. Den ambitionen var inte möjlig att genomföra. I stället har många frågor överlåtits till ländernas egen lagstiftning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2004-04-29 Debatt: 2004-05-13 Beslut: 2004-05-13

Betänkande 2003/04:LU26 (doc, 8479 kB)

Betänkande 2003/04:LU24

Riksdagen sade nej till motioner om skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om införande av en rätt till ersättning för sorg och saknad, det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvar för atomskador och oljeskador till sjöss samt multinationella företags skadeståndsansvar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU24 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2003/04:LU23

Riksdagen sade nej till motioner om insolvensrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om skuldsanering, preskription, dröjsmålsränta, förmånsrätt, lönegaranti och herrelösa fastigheter. Två motionsförslag handlar om skydd av skeppsvrak. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU23 (pdf, 133 kB)

Betänkande 2003/04:LU22

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att förutsättningslöst utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har gått drygt 15 år sedan riksdagen första gången sa nej till homosexuella äktenskap. Allmänhetens syn kan ha ändrats under dessa år. Tiden är därför mogen för att utreda frågan på nytt. Riksdagen sade också nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 19
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU22 (doc, 249 kB)

utskottsdokument 2003/04:DBV6JRF

Riksdagens lagutskott På uppdrag av lagutskottet har Riksdagens utredningstjänst hösten 2003 genomfört en kartläggning av de självregleringsorgan som finns i näringslivet. Syftet med kartläggningen är att ge utskottet underlag inför beslut om den närmare inriktningen på en eventuellt fortsatt studie. Eftersom studien bedömts

2004-04-02

Betänkande 2003/04:LU21

Nu ska det bli enklare för kunden att jämföra priserna mellan olika mobilabonnemang och elleverantörer. Det blir möjligt med den nya prisinformationslagen som riksdagen ställt sig bakom. Den nuvarande prisinformationslagen kom till 1992 och handlar mest om prisinformationen vid marknadsföring av varor, och då framförallt dagligvaror och livsmedel. Den nya prisinformationslagen gäller däremot alla varor, tjänster och nyttigheter som marknadsförs till kunderna. Det innebär att lagen även reglerar prisinformationen kring telekommunikation, el, fjärrvärme och finansiella tjänster. Bra prisinformation är viktigt för kunden, som med den hjälpen kan göra sina val på en konkurrensutsatt marknad. Under 1990-talet har marknaden förändrats. Elmarknaden och telemarknaden är i dag avreglerad och flera företag erbjuder kunderna sina tjänster på dessa områden. Det har även skett stora förändringar på det finansiella området. Det nya regelverket anpassar konsumentskyddet till hur marknaden ser ut i dag. De nya bestämmelserna är en ramlag som börjar att gälla den 1 oktober 2004.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Beredning: 2004-03-02 Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-21 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:LU21 (doc, 402 kB)

Betänkande 2003/04:LU20

Riksdagen sade nej till motioner om skuldsatta barn. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om problem med skulder som barn har efter att deras föräldrar låtit registrera bilar i barnets namn och sedan låtit bli att betala skatter och avgifter för bilarna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-21 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:LU20 (doc, 211 kB)

Betänkande 2003/04:LU19

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att ändra bland annat äktenskapsbalken för att stoppa den här typen av äktenskap. Enligt äktenskapsbalken får man inte gifta sig före 18 års ålder utan särskilt tillstånd. I vissa andra länder är åldersgränsen lägre. Medborgare i dessa länder kan med dagens bestämmelser ingå äktenskap inför svensk myndighet ner till 15 års ålder utan särskilt tillstånd. De kan också gifta sig i utlandet. Äktenskapet anses giltigt i Sverige. Nu ändras reglerna så att det blir förbjudet att gifta sig i Sverige före 18 års ålder utan ett särskilt tillstånd. Villkoren för att få ett sådant tillstånd skärps också. I fortsättningen ska hindersprövning för en vigsel inför svenska myndigheter nämligen alltid ske med tillämpning av svensk lag. Myndigheterna kan med de nya reglerna enklare vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning eller ett äktenskap som ingåtts under tvång. Lagförslagen börjar att gälla den 1 maj 2004.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU19 (doc, 1033 kB)

Betänkande 2003/04:LU18

Patentlagen och växförädlarrättslagen får särskilda bestämmelser om patent på biotekniska, däribland gentekniska, uppfinningar. Lagändringarna har sin grund i ett EG-direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar och börjar gälla den 1 maj 2004.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Beredning: 2004-02-12 Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU18 (pdf, 2037 kB)

Betänkande 2003/04:LU17

Riksdagen sade nej till motioner om immaterialrättsliga frågor. Orsaken är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om patent, patentintrångsförsäkring, datorrelaterade uppfinningar, upphovsrättsligt skydd, upphovsrätt i anställningsförhållanden, ersättning för kopiering, ersättning till STIM, följerätt och så kallad arenarätt. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Beredning: 2004-02-10 Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU17 (pdf, 194 kB)

Proposition 2003/04:121

Regeringens proposition 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Prop. 2003/04:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004. Marita Ulvskog Lena Sommestad Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att produktsäkerhetslagen 1988:1604 ersätts


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:121 (pdf, 736 kB)

Proposition 2003/04:112

Europabolag Regeringens proposition 2003/04:112 Europabolag Prop. 2003/04:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I oktober 2004 träder EG:s förordning om europabolag i kraft.


Utskottsberedning: 2003/04:LU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2003/04:112 (pdf, 946 kB)

Proposition 2003/04:45

Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Regeringens proposition 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Prop. 2003/04:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2003/04:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:45 (pdf, 849 kB)