Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (275 träffar)

Proposition 1894:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1894, N:o 116. RIKSSTAT ÅR 1895. Bih. till Jtiksd. Prat. 18.94. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Tillgångar och inkomster. öfverskott å statsregleringarna för föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster 19,416,000:Bevillningar 74,973,000:Riksbankens vinst för år 1893

1894-05-12

Proposition 1894:riksstat (pdf, 2492 kB)

Motion 1894:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 172. 1 N:o 172. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afsittande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan

1894-05-09

Motion 1894:172 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1894:28 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren N:o 28. 1 N:o 28. Ank. till Riksd. kansli den 9 maj 1894 kl. 2 e. m. Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens af slutande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen

1894-05-09

Motion 1894:28 Första kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1894:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 1 N:o 171. f Af herrar N. Jonsson i Gammalstorp och C. J. Jakobson, om tilläggsafgifter till gällande tullsatscr å spanmål. Då ett af oss vid börjanaf nu pågående riksdag väckt förslag om höjningaf tullsatserna å spanmål m. m. af Riksdagen afslogs, torde detta hafva skett hufvudsakligast

1894-04-29

Motion 1894:171 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Proposition 1894:70

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7Q. 1 N:o 70. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till utgiftsstater för telegrafverket för år 1895 gifven Stockholms slott den 20 april 1894. Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t, som förutsätter,

1894-04-20

Proposition 1894:70 (pdf, 505 kB)

Proposition 1894:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1894 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1894. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 30 november 1893. N:o 2, med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning. N:o 3, med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgivares

1894-04-20

Proposition 1894:fört (pdf, 468 kB)

Motion 1894:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr R. Björck, med anledning af Kongl. Maj ds proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. På de skäl och vilkor, som omförmälas i stadsfullmägtiges i Sundsvall i ämnet förda och till statsutskottet öfverlemnade protokoll, tillåter jas:mur vördsamt hemställa,J

1894-04-20

Motion 1894:170 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1894:169 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. N:o 169. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 34 i legostadgan. I legostadgan den 23 november 1833, 34, är föreskrifvet, att Husbonde ansvare för tjenstehjons personella kronoutskylder dock må de Ai lönen af dragas, der ej annorlunda vid städjandet öfver enskommits. När skatteregleringskomitén

1894-04-11

Motion 1894:169 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1894:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 1 N:o 168. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 2 i förordningen om mantalspenningarna. Då Kong Maj:ts proposition n:o 3 med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder icke blifvit af Riksdagen antagen,

1894-04-11

Motion 1894:168 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1894:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. 1 N:o 27. Af herr Reuterswärd, om tillägg till 7 mom. 2 i ordningsstadgan för Riksdagens Första Kammare. I Enligt 7 mom. 2 i kammarens ordningsstadgar föreskrifves, att vid utseende af nämnd eller valmän suppleanternas antal skall motsvara endast fjerdedelen af de ordinarie ledamöternas.

1894-04-11

Motion 1894:27 Första kammaren (pdf, 127 kB)

Motion 1894:167 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, N:o 167. iiiiv ÖG81 ifjijft 1 insätta löhinf Jasit 32 Uiis-iWilli OV Tit j 2r, illtlfffbi. itti tfrrtfi a i cv dr ti fit'iTO h1 TJJlITo 1 N:o 167. Af herr G. By din g, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående pensioner och gratifikationer åt underbefäl och arbetare vid statens

1894-04-10

Motion 1894:167 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Proposition 1894:69

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 69. 1 N:o 69. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891 gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af bilagda

1894-04-06

Proposition 1894:69 (pdf, 430 kB)

Proposition 1894:68

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition No 68. 1 N:o 68. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Hårig n:o 1 i Stockholms län gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1894-04-06

Proposition 1894:68 (pdf, 306 kB)

Proposition 1894:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pensioner och gratifikationer till underbefäl och arbetare vid statens jernvägsbyggnader gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af närlagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1894-04-06

Proposition 1894:67 (pdf, 1054 kB)

Motion 1894:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 26. 1 N:o 26. Af herr Trcffcilberg, angående revision af sTcogslagstiftningen in. m. Uti en under nu pågående riksdag i Andra Kammaren väckt motion har Herr Yahlin föreslagit Riksdagen att i skrifvelse till Kongl Maj:t anhålla, att Kongl. Maj:t ville låta infordra och för Riksdagen framlägga

1894-04-04

Motion 1894:26 Första kammaren (pdf, 1782 kB)

Motion 1894:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. 1 N:o 164. Af herrar C. J. Jakobson och C. Rydberg, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. Det har för visso varit ett mycket magtpåliggande värf att välja lämpliga förläggningsorter för de nya regementen och corpser, som på grund af

1894-04-03

Motion 1894:164 Andra kammaren (pdf, 455 kB)

Motion 1894:165 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. 7 t N:o 165. Af herr Gr. Thestrup, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya Icasernetablissement m. m. Uti sitt anförande till statsrådsprotokollet den 14 oktober 1892 har herr statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet, beträffande kostnaden för de

1894-04-02

Motion 1894:165 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Proposition 1894:66

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 66. T N:o 66. Kongl. Ma,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af förra militiebostället 1 x/04 mantal Öjeby n:o 1 1eller Gran i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. I underdånig skrifvelse den 26 sistlidne januari liar domänstyrelsen gjort

1894-03-28

Proposition 1894:66 (pdf, 504 kB)

Proposition 1894:65

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 65. 1 N:o 65. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1894-03-28

Proposition 1894:65 (pdf, 274 kB)

Proposition 1894:63

16 Kong1. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. N:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag för krig skof rätten gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att i riksstaten för år 1895 under andra

1894-03-28

Proposition 1894:63 (pdf, 247 kB)