Dokument & lagar (552 träffar)

Motion 2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa skatt på förbränning av hushållsavfall. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett skärpt producentansvar i syfte att uppnå en bättre styrning. Sammanfattning Regeringens proposition om beskattning


Utskottsberedning: 2005/06:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helt fristående och oberoende kronofogdemyndighet och avslår därmed regeringens proposition 2005/06:200 i denna del. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överflyttning av


Utskottsberedning: 2005/06:SkU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Sk29 av Johan Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kontakter mellan medborgare och kronofogdemyndigheten. Motivering Rubricerad proposition föreslår en ändrad organisation av kronofogdemyndigheterna till att bli en ny myndighet. Regeringens förslag syftar till att


Utskottsberedning: 2005/06:SkU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk29 av Johan Andersson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:190 om skatt på flygresor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka inom EU för gemensamma ekonomiska styrmedel mot flygets klimatpåverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens förslag I propositionen lämnas ett förslag till en lag om skatt på flygresor. Förslaget innebär att flygskatt skall betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:190. Flygets betydelse för tillväxt och sysselsättning Sverige är ett geografiskt stort, men samtidigt glest befolkat, land. Vår industri och tjänstesektor är även i förhållande till andra välutvecklade länder mycket exportberoende. Genom Sveriges lokalisering


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Sk24 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att införa skatt på flygresor i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition I proposition 2005/06:190 föreslår regeringen att en flygskatt införs i Sverige. Den föreslås uppgå till 94 kronor och 188 kronor per resande till en destination


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk24 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Sk23 av Lilian Virgin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om goda villkor för resor till och från Gotland. Motivering I propositionen lämnas förslag till lag om skatt på flygresor. Undantag från skatteplikt föreslås för resor till och från stödområde A samt Hagfors och


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk23 av Lilian Virgin (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Sk22 av Björn Hamilton och Elizabeth Nyström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:190. Motivering Regeringen föreslår införandet av en flygskatt. Förslaget har varit ute på remiss. Av 58 remissinstanser som svarat är merparten negativa. Till och med Konkurrensverket och Energimyndigheten vänder tummen ned och anser att skatten tvärtom


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk21 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:190. Motivering Regeringen föreslår i propositionen att skatt på flygresor skall införas för passagerare som flyger från en svensk flygplats i ett plan som är godkänt för mer än tio personer. Undantag görs för passagerare som flyger från och till vissa destinationer.


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk21 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Sk20 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:190. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inlemma flygtransporter i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Bakgrund Regeringen och dess samarbetspartier föreslår att en flygskatt införs med


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk20 av Jörgen Johansson m.fl. (c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Sk19 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa bestämmelser om omvänd skattskyldighet i mervärdesskattelagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förutsättningslös översyn av möjligheterna att bekämpa undandraganden av mervärdesskatt inom samtliga


Utskottsberedning: 2005/06:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk19 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Sk18 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra 12 lagen 2004:629 om trängselskatt till följande lydelse: Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den trettionde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt. Motivering Centerpartiet menar att ekonomiska styrmedel kan vara ett möjligt sätt att


Utskottsberedning: 2005/06:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk18 av Jörgen Johansson m.fl. (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att ge flyget förutsättningar att skapa tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygets sociala betydelse, inte minst för att uppnå målsättningen om en jämställd


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett långsiktigt program för investeringar i partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för att tidigarelägga och effektivisera infrastrukturinvesteringar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att betalningstiden för trängselskatten förlängs till en månad. Motivering Den föreliggande propositionen illustrerar det olämpliga i att de avgifter som tas ut för att motverka trängseln har gjorts till en statlig skatt, där varje beslut även om detaljer som betalningssätt,


Utskottsberedning: 2005/06:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon flygskatt ej skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den koldioxidbaserade fordonsskatten skall utvidgas till att gälla fler personbilar av äldre modell. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som möjliggör nedsättning


Utskottsberedning: 2005/06:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en teknikneutral fordonsbeskattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även ställa krav på dieselbilars kväveoxidutsläpp. Motivering Det är glädjande att


Utskottsberedning: 2005/06:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Sk14 av Ulf Sjösten (m) och Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av fortsatt samordning av de rättsvårdande myndigheternas kamp mot den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att även arbeta


Utskottsberedning: 2005/06:SkU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk14 av Ulf Sjösten (m) och Jörgen Johansson (c) (doc, 42 kB)