Dokument & lagar (297 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 52. Onsdagen den 9 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Härefter förekom till afgörande den på kammarens bord hvilande frågan, huruvida det af herr C. T. Lind väckta spörsmål till regeringen eller chefen för civildepartementet, finge framställas

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:52 (pdf, 1868 kB)

Riksdagens protokoll 1894:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren N:o 51. Tisdagen den 8 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 1 innevarande maj förda protokoll. 2. Jemlikt förut fattade beslut anstäldes nu val af dels de tolf deputerade, hvilka, enligt Kongl. Maj:ts inbjudning, skulle ega att, jemte kammarens talman

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:51 (pdf, 1353 kB)

Riksdagens protokoll 1894:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o50. f i ifji V. i i Måndagen den 7 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. 2. Efter föredragning af bevillningsutskottets memorial, n:o 23, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i fråga

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:50 (pdf, 2286 kB)

Riksdagens protokoll 1894:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 49. Söndagen den 6 maj. Kl. x/g 3 e. m. Kammarens förhandlingar leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Föredrogos, hvart efter annat, och lades till handlingarna statsutskottets memorial: n:o 35, i anledning af Kongl. Maj:ts remiss med öfverlemnande af

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:49 (pdf, 2825 kB)

Riksdagens protokoll 1894:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. Nso 48. Lördagen den 5 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. so ji r. ii.f,r i. Justerades protokollet för den 28 nästlidne april. ii fri 7 l 2. Herr talmannen lät uppläsa följande honom tillhandakomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:48 (pdf, 3255 kB)

Riksdagens protokoll 1894:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 47. Lördagen den 5 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen omröstningar öfver Gemensamma följande två af statsutskottet i dess memorial n:is 71 och 72 före- omröstningar. slagna, af Riksdagens båda kamrar godkända voteringspropositioner och utföllo dessa

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:47 (pdf, 2787 kB)

Riksdagens protokoll 1894:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 4 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 27 nästförflutne april. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets memorial n:is 74 och 75. 3. Föredrogs och lades till handlingarna bevillningsutskottets memorial n:o 27, i anledning

1894-02-11

Riksdagens protokoll 1894:46 (pdf, 4025 kB)

Riksdagens protokoll 1894:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 45. Onsdagen den 2 maj. Kl. 7 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 25 nästlidne april förda protokoll. 2. Herr talmannen anmälde till fortsatt behandling statsutskottets ut- Omuppföranlåtande n:o 65, i anledning åt gjorda framställningar i fråga om nya af

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:45 (pdf, 2911 kB)

Riksdagens protokoll 1894:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes statsutskottets nedannämnda förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen, nemligen: n.o 27, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel n:o 29, angående regleringen af utgifterna

1894-04-28

Riksdagens protokoll 1894:44 (pdf, 3438 kB)

Riksdagens protokoll 1894:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1894. Andra Kammaren. N:o 43. Tisdagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. I Sedan Riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de i statsutskottets memorial n:is 59, 61, 62 och 63 föreslagna voteringspropositioner rörande åtskilliga frågor, deri kamrarne fattat stridiga beslut, samt denna dag blifvit bestämd

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:43 (pdf, 1608 kB)

Riksdagens protokoll 1894:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 42. Måndagen den 30 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Anmäldes och godkändes sammansatta bevillnings- och lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 50, till Konungen i fråga om ändrad lydelse af 25 i kongförordningen angående

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:42 (pdf, 3875 kB)

Riksdagens protokoll 1894:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL o: 1894. Andra Kammaren. N:o 41. Måndagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogs herrar N. Jönssons i Gammalstorp och C. J. JaJcobsons i gårdagens sammanträde aflemnade motion, n:o 171, om tilläggsafgifter till gällande tullsatser å spanmål. Herr talmannnen yttrade:Med anledning af bestämmelserna

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:41 (pdf, 3051 kB)

Riksdagens protokoll 1894:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 40. Måndagen den 7 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets betänkande n:o 32, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1895. Upplästes och godkändes statsutskottets

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:40 (pdf, 2074 kB)

Riksdagens protokoll 1894:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 40. Söndagen den 29 april. Kl. 1/2 3 e. m. I För motions afgifvande hade sig anmält herr N. Jönsson i Gammalstorp, hvilken nu yttrade: Med stöd af 55 riksdagsordningen och med anledning af den inträffade händelsen, att Riksdagens Andra Kammare i går af herr statsrådet

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:40 (pdf, 861 kB)

Riksdagens protokoll 1894:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 39. Lördagen den 28 april. Kl. 7 e. m. I Fortsattes öfverläggningen angående den under 8, af delningen B i bevillningsutskottets uti betänkandet n:o 17 angående stämpelafgiften framlagda författningsförslag förekommande rubrik, Depositiomr åkning. Enligt förut gjord anteckning

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:39 (pdf, 3461 kB)

Riksdagens protokoll 1894:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 39. Måndagen den 7 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Anmäldes ock bordlädes lagutskottets utlåtande och memorial: N:o 71, i anledning af väckta motioner ej mindre om ändring af dels vissa paragrafer i 17 kap.

1894-01-20

Riksdagens protokoll 1894:39 (pdf, 3430 kB)

Riksdagens protokoll 1894:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 38. Lördagen den 28 april. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Boethius, som yttrade: Det har stundom plägat före komma inom kammaren, att uttalanden vid protokollsjusteringen göras,

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:38 (pdf, 2957 kB)

Riksdagens protokoll 1894:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 38. Lördagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde bl. 7 e. m. Upplästes och godkändes Riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: n:o 8, angående ansvarsfrihet för fullmägtige i riksbanken n:o 9, angående val af fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:38 (pdf, 1605 kB)

Riksdagens protokoll 1894:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 37. Fredagen den 27 april kl. 3 e. m. V Justerades det i kammarens sammanträde den 20 innevarande april förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, kongl. sekreteraren Carl Gethe, till följd

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:37 (pdf, 365 kB)

Riksdagens protokoll 1894:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 37. Lördagen den 5 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 28 sistlidne april. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen omröstning öfver följande af statsutskottet i dess memorial n:o 71 föreslagna och af båda kamrarne godkända voteringsproposition.

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:37 (pdf, 2919 kB)