Dokument & lagar (131 träffar)

Betänkande 2010/11:SkU6

Tullverket röntgar post från andra EU-länder för att kontrollera om breven och paketen innehåller alkohol- eller tobaksvaror. Regeringen har nu lämnat information om hur många försändelser som har granskats och öppnats under 2009. Under året öppnade Tullverket 151 försändelser. Alla innehöll cigaretter. I 149 fall fick mottagaren möjlighet att lösa ut försändelsen genom att betala den skatt som avsändaren skulle ha betalat. Två fall gäller så mycket cigaretter att det finns misstanke om smugglingsbrott. Cigaretterna har tagits i beslag och förundersökningen har startat. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15

Betänkande 2010/11:SkU6 (pdf, 29 kB)

Betänkande 2010/11:SkU16

Reglerna blir tydligare när det gäller skattebehandlingen av leverans av naturgas, el, värme och kyla. Reglerna som styr internationella organisationers skattefria inköp av varor och tjänster blir också tydligare. Det införs dessutom en begränsning av avdragsrätten när det gäller fastigheter som används både i näringsverksamhet och privat. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-12-02 Debatt: 2010-12-09 Beslut: 2010-12-14

Betänkande 2010/11:SkU16 (pdf, 1378 kB)

Betänkande 2010/11:SkU12

Den som importerar varor till EU ska betala mervärdesskatt. Men det finns undantag. Om varorna efter importen transporteras inom EU till en köpare eller till ett företags egen verksamhet i en annat EU-land så behöver man inte betala mervärdesskatt. Nya regler innebär bland annat att den som vill slippa mervärdesskatt måste ange två registreringsnummer till moms när varorna efter importen omsätts eller överförs till ett annat EU-land. Tullverket ska kunna kräva bevis om överföringen. Syftet är att bekämpa skattefusk. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-12-02 Debatt: 2010-12-09 Beslut: 2010-12-14

Betänkande 2010/11:SkU12 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2010/11:SkU11

Skatten på cigaretter består av dels en fast skatt per cigarett, dels en skatt som är relaterad till priset. Förhållandet mellan de två delarna läggs om den 1 januari 2011, så att styckeskatten höjs medan den prisrelaterade skatten sänks. Den prisrelaterade skatten beräknas i dag utifrån priset, inklusive skatter, på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. I fortsättningen ska skatten beräknas utifrån det genomsnittliga detaljhandelspriset på alla cigaretter som säljs i landet. Ändringen påverkar inte den totala skatten på cigaretter, men den gör att den totala skatten blir mindre beroende av priset på cigaretter. Samtidigt avskaffas den nationella minimiskatten som i dag finns på lågpriscigaretter. Skatten på lågpriscigaretter kommer att vara densamma som på vanliga cigaretter. Skatten på alla tobaksprodukter och styckeskatten på cigaretter räknas varje år om utifrån konsumentprisindex.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU11 (pdf, 292 kB)

Betänkande 2010/11:SkU13

Omvänd skatteskyldighet införs i handeln med utsläppsrätter för växthusgaser. Det betyder att den som köper utsläppsrätter ska redovisa och betala mervärdesskatten, momsen, i stället för att säljaren gör det. Syftet är att göra det svårare att fuska med skatterna. Bakgrunden till lagändringen är ett nytt EU-direktiv som kom till efter att flera EU-länder haft problem med skattebedrägerier i handeln med utsläppsrätter. Det nya direktivet tillåter omvänd skattskyldighet fram till den 30 juni 2015. Köparen blir skyldig att betala in momsen direkt till staten och pengarna går aldrig via säljaren, vilket gör att han eller hon inte kan försvinna med pengarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU13 (pdf, 460 kB)

Betänkande 2010/11:SkU9

Riksdagen godkände en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU9 (pdf, 342 kB)

Betänkande 2010/11:SkU8

Riksdagen godkände en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU8 (pdf, 629 kB)

Betänkande 2010/11:SkU7

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU7 (pdf, 1300 kB)

Betänkande 2010/11:SkU5

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Saint Kitts och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU5 (pdf, 1316 kB)

Betänkande 2010/11:SkU4

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU4 (pdf, 1358 kB)

Betänkande 2010/11:SkU3

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU3 (pdf, 1497 kB)

Betänkande 2010/11:JuU15

Prümrådsbeslutet är ett fördjupat EU-samarbete för att bekämpa terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet. Under 2010 beslutade riksdagen därför att i ett första steg göra det enklare för polisen att utbyta information med andra EU-länder ( 2009/2010: JuU30 ). I ett andra steg har riksdagen nu beslutat om de lagändringar som är nödvändiga för att DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter ska kunna utbytas automatiskt med andra EU-länder. Redan i dag utbyts uppgifterna som i fortsättningen ska kunna hämtas direkt genom sökningar i de andra ländernas register. Den stora skillnaden blir att sökningar kan ske automatiserat. Den som behöver informationen kan då omedelbart få besked om det finns någon uppgift av intresse eller inte. DNA-profilen eller fingeravtrycket lämnas bara ut med ett slags referensnummer, en sifferbeteckning. För att identifiera personen måste Sverige eller det andra EU-landet sedan, på samma sätt som i dag, återkomma med en förfrågan om ytterligare uppgifter. DNA-profiler ska också få jämföras automatiskt efter en överenskommelse mellan berörda länder. Lagändringarna börjar gälla i stora delar den 1 augusti 2011. Vissa delar börjar gälla den 1 mars 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-15 Beslut: 2011-06-16

Betänkande 2010/11:JuU15 (pdf, 2257 kB)

Betänkande 2010/11:SkU32

Sverige och Liechtenstein ska ingå ett avtal om utbyte av information i skatteärenden. Avtalet är ett sätt att göra skattekontrollen mer effektiv. Det blir bland annat möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredningar i det andra landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU32 (pdf, 1560 kB)

Betänkande 2010/11:SkU31

Europarådet och OECD-länderna har ett avtal om samarbete i skatteärenden. Konventionen innehåller bland annat regler för informationsutbyte, delgivning av handlingar och indrivning av skatt. Våren 2010 gjordes vissa ändringar i avtalet. Sverige har tidigare undertecknat det nya avtalet, och riksdagen har nu beslutat att ändra den svenska lagen på motsvarande sätt. Bland annat ska utbytet av information mellan länderna bli mer effektivt och bestämmelserna om informationsutbyte anpassas till den internationellt accepterade standard som finns i dag. Till exempel ingår bankinformation i utbytet. En annan ändring är att även länder som inte är medlemmar i Europarådet eller OECD kan delta i samarbetet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU31 (pdf, 4596 kB)

Betänkande 2010/11:JuU29

Den 2 juni 2010 beslutade riksdagen om en modernisering av fängelse- och häkteslagstiftningen som trädde i kraft den 1 april 2011. Bland annat flyttades bestämmelserna om överklagande av övervakningsnämndens beslut i vissa frågor till en annan paragraf i brottsbalken. Ändringen ledde oavsiktligt till att övervakningsnämndens beslut i vissa fall inte gäller omedelbart. Riksdagen konstaterade att det är viktigt att felaktigheten rättas till. Därför lade riksdagen till en hänvisning i brottsbalken som gör att övervakningsnämndens beslut börjar gälla omedelbart.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-07 Debatt: 2011-04-13 Beslut: 2011-04-13

Betänkande 2010/11:JuU29 (pdf, 20 kB)

Betänkande 2010/11:SkU33

Regeringen har lämnat en redogörelse för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Syftet är att ge ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skatteutskottet konstaterar i sin granskning att regeringen i och med årets redovisning har tagit ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla skatteutgiftsredovisningen för att den ska kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och vid beslut om skatteregler. Utskottet ser positivt på detta och förutsätter att tidigare synpunkter från utskottet och Riksrevisionen också i fortsättningen beaktas i utvecklingsarbetet kring skatteutgiftsredovisningen. Riksdagen avslutar med detta ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-22 Beslut: 2011-06-22

Betänkande 2010/11:SkU33 (pdf, 31 kB)

Betänkande 2010/11:SkU36

Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag om avgasrening som trädde i kraft den 1 maj 2011. Samtidigt upphävdes den gamla lagen om motorfordons avgasrening och motorbränsle. Med anledning den nya lagen gjorde riksdagen vissa förtydliganden i bestämmelserna om beskattning av bilar: Bilar som är klassificerade enligt den gamla lagens miljöklasser ska kunna beskattas enligt det systemet också i fortsättningen. Elbilar som tidigare varit skattefria fortsätta vara det. Bilar som är klassificerade i utsläppsklass El enligt den nya lagen befrias också från fordonsskatt. Lagändringarna gäller från den 1 juni 2011, men för nya elbilar gäller ändringarna redan från den 1 maj 2011. Riksdagen sa ja till utskottets förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-28 Debatt: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11

Betänkande 2010/11:SkU36 (pdf, 44 kB)

Betänkande 2010/11:SkU2

Personer som är anställda vid internationella organ i Sverige kan ha olika grad av diplomatisk immunitet. Det betyder bland annat att man inte kan åtalas för brott i landet där man arbetar. I dag är dessa personer oftast inte folkbokförda i Sverige. Men från den 1 januari 2011 ska de som bara har immunitet i sitt arbete och deras familjer folkbokföras. För EU-medborgare betyder detta att de får rätt att rösta och ställa upp som kandidater i svenska kommunal- och landstingsval. Ambassadörer och andra personer som har immunitet även utanför arbetet ska inte heller i fortsättningen folkbokföras. Detsamma gäller deras familjemedlemmar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU2 (pdf, 30 kB)

Betänkande 2010/11:SkU14

Riksdagen har tidigare beslutat att en ny modernare försäkringsrörelselag ska börja gälla den 1 april 2011 (se 2010/11:FiU8 ). Skattereglerna anpassas nu till den nya lagen. De nya reglerna innebär bland annat att försäkringsföreningar, som tidigare hette understödsföreningar, i de flesta fall ska betala skatt på samma sätt som försäkringsbolag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15

Betänkande 2010/11:SkU14 (pdf, 2691 kB)

Betänkande 2010/11:SkU28

Fastighetstaxering innebär att Skatteverket tar fram en fastighets marknadsvärde och bestämmer ett taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ligger sedan till grund för beskattningen. För en korrekt taxering behöver Skatteverket i förväg få in i uppgifter och göra provvärderingar. Riksdagen har nu beslutat att reglerna om förtida uppgiftsinsamling utvidgas till att också omfatta elproduktionsenheter. Elproduktionsenheter betyder olika typer av kraftverk. Lagändringen börjar gälla den 15 april 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-01 Debatt: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkande 2010/11:SkU28 (pdf, 79 kB)