Dokument & lagar (2 455 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Motion 1916:83 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 83. 7 Nr 83. Av herrar von Kock och Petrén, angående omhändertagande i sedlighetens intresse av vissa sinnesslöa samt av kvinnor, som på grund av sedeslöst liv fallit fattigvården till last. Vid 1914 års bägge riksdagar väcktes uti båda kamrarna en massmotion åsyftande åtgärder i lagstiftningsväg

1916-02-06

Motion 1916:83 Första kammaren (pdf, 658 kB)

Motion 1916:82 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 82. 1 Nr 82. Av lierr Pelrén, angående skyldighet för fängelseläkare att avgiva utlåtande om sinnessjuk straffånge. Enligt vad som framgår av fångvårdsstyrelsens årsberättelser inträffar det alltsom oftast, att plats å hospital icke blivit beredd sinnessjuk stiaffånge före strafftidens

1916-02-06

Motion 1916:82 Första kammaren (pdf, 386 kB)

Motion 1916:81 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 81. 15 Nr 81. Av herr Rosén, angående revision av resereglementet. Vid 1914 års A-riksdag hemställdes i en av mig väckt motion, nr 29, att forsta kammaren måtte för sin del besluta att hos Kungl. Magt anhålla om revision av nu gällande resereglemente. I denna motion anfördes några exempel

1916-01-01

Motion 1916:81 Första kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1916:80 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 80. 1 Nr 80. Av herr Kjellén, om skrivelse till Kungl. Maj:t angående förberedande åtgärder i och för upprättande av en fullständig järnvägsstation på svenska sidan invid riksgränsen ä Dalslands järnväg. Vid 1874 års riksdag proponerade Kungl. Maj:t nr 37 ett anslag av 1 miljon rdr.utan

1916-02-04

Motion 1916:80 Första kammaren (pdf, 836 kB)

Motion 1916:79 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 79. 7 Nr 79. Av herrar von Koch och Petrén, om vidtagande av åtgärder till skyddande av vissa fågelarter. I samband med naturskyddsfrågans behandling i riksdagen framhölls från olika håll nödvändigheten av en revision av vår jaktlagstiftning, avseende att bereda skydd även åt andra djur

1916-02-04

Motion 1916:79 Första kammaren (pdf, 428 kB)

Motion 1916:78 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 78. 1 Nr 78. Av herr Öst8rb©rg, angående skrivelse till Konungen om inrättande av allmänna organ för ordnande av frågor om tillhandahållande av livsmedel, bränsle m. m. Livsmedelsproblemet är ett av de allra viktigaste samhällsproblem, som i våra dagar tränger till lösning eller åtminstone

1916-02-04

Motion 1916:78 Första kammaren (pdf, 353 kB)

Motion 1916:77 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 77. 1 Nr 77. Av hr Boberg, angående skrivelse till Konungen med begäran om utredning i fråga om åtgärder till fiskets främjande. Överallt i skärgården klagas det över fiskets tillbakagång. På sina båll är det också alldeles påtagligt, att fisket gått tillbaka. Det är, som det numera ingen

1916-01-25

Motion 1916:77 Första kammaren (pdf, 217 kB)

Motion 1916:76 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 76. 1 Nr 76. Av herr Kvariizelius m. fl.om ändring i gällande bestämmelser angående kommunal rösträtt. De rösträttsbestämmelser, som nu gällande kommunalförfattningar ursprungligen innehöllo, inneburo en i det närmaste fullständigt genomförd tillämpning av principen, att skattskyldigheten

1916-01-27

Motion 1916:76 Första kammaren (pdf, 997 kB)

Motion 1916:75 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 75. 1 Nr 75. Av herrar Clason och ROOS, om vidtagande av åtgärder till förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga och värnpliktiga. Under det senaste halvåret har den allmänna uppmärksamheten riktats på behovet av lagstadganden till förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga

1916-01-27

Motion 1916:75 Första kammaren (pdf, 419 kB)

Motion 1916:74 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 74. 1 Nr 74. Av herr Kvarnzelius m. fl.om vidtagande av åtgärder för åstadkommande av erforderlig vedtillgång i landet m. m. Som bekant har alltsedan krigets utbrott priset å alla slags bränsleprodukter varit i ständigt stigande. Särskilt gäller detta priset på kol, vilket på grund av svårigheterna

1916-01-26

Motion 1916:74 Första kammaren (pdf, 818 kB)

Motion 1916:73 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 73. 11 Nr 73. Av herr von Geijer m. fl.om anslag till anskaffande av ett mudderverk för upprensning av fiskehamnar. Från ett flertal av direktionerna för fiskehamnarna i södra Sverige har ofta framförts klagomål över de alltjämt växande svårigheterna för dem att på delägarnas egen bekostnad

1916-01-27

Motion 1916:73 Första kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1916:72 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 72. rr i Nr 72. Av herrar Rosen och Hellström, angående norrländska avdikningsanslaget. I innevarande års statsverksproposition föreslås under nionde huvudtiteln, att riksdagen måtte för år 1917 ställa till Kungl. Maj:ts förfogande ett belopp av 1,500,000 kronor att under benämning norrländska

1916-01-26

Motion 1916:72 Första kammaren (pdf, 279 kB)

Motion 1916:71 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 71. 3 Nr 71. Av herr Rosen, om vidtagande av åtgärder för upplåtande till odling av tjänlig kronojord, belägen vid kommunikationsleder i Norrland. På grund av bemyndigande tillkallade chefen för jordbruksdepartementet den 11 juni 1915 fem sakkunniga för att biträda inom nämnda departement

1916-01-27

Motion 1916:71 Första kammaren (pdf, 276 kB)

Motion 1916:70 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 70. 1 Nr 70, Av herr Kvarnzelius m. fl.om begränsning av skyldigheten för riksgäldskontor et att vid tillfälliga behov tillhandahålla kassa förstärkning åt statsverket. Den lydelse 12 moment 4 i riksgäldskontorets reglemente nu har synes icke vara avfattad på ett lyckligt och för riksdagen

1916-01-27

Motion 1916:70 Första kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1916:7 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 7. 1 Nr 7. Av herr Holmquist, angående årligt understöd åt v aktkonstapeln E. Swartz. Enligt bifogade handlingar har vaktkonstapeln vid straffängelset i Falun Erik Swartz tillerkänts från och med månaden näst efter den, vari avgång från tjänsten ägt eller äger rum, under sin återstående

1916-01-01

Motion 1916:7 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1916:69 Första kammaren

Motioner i Föräta kammaren, Nr 69. 1 Nr 69. Av herr Rosén, angående pension åt förre volontären Karl Anton Arvid Olsson från Umeå landsförsamling. I en den 29 oktober 1913 daterad skrivelse anhöll förre volontären Karl Anton Arvid Olsson hos chefen för kungl. Norrlands dragonregemente om understöd, enär han under sin

1916-01-01

Motion 1916:69 Första kammaren (pdf, 535 kB)